HOTĂRÂREA NR.8/2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA

HOTĂRÂREA NR.8/2022
privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara

Consiliul local al comunei Batrana;
Analizând referatul de aprobare cu nr.16/25.01.2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.8/25.01.2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu
Avand in vedere Hotararea nr.3/2021 a Adunarii Generale a Asociatiei Salvital Hunedoara si Statutul Asociatiei Salvital Hunedoara.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.19/03.02.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si de avizul favorabil cu nr.10/28.02.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale art. 96 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ;
Tinand cont de prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 2 lit d), alin 7 lit o), alin. 14 , art. 139 alin 3 lit h),art.196 alin 1 lit a),art.197 alin 4 si alin 5,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 – Se aprobă aderarea Comunei Batrana,prin Consiliul Local al comunei Batrana la Asociaţia « Salvital » Hunedoara, conform Statutului asociaţiei,actualizat.
Art.2 – Împuterniceşte primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii calităţii de membru al Asociaţiei « Salvital » Hunedoara .
Art. 3.- Aprobă plata contribuției de 3 lei/locuitor al comunei Batrana/an, reprezentând contribuţia anuală la Asociaţia „Salvital” Hunedoara ce se va suporta din bugetul local al comunei Batrana.
Art. 4. Contributia se va calcula în functie de numarul de locuitori de la data de 1 iulie a anului anterior, comunicat oficial de Directia Judeteana de Statistica Hunedoara.
Art. 5. Se aproba revocarea Hotararii Consiliului Local nr.12/2020 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara.
Art.6. – Împuterniceşte pe primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu,să reprezinte Consiliul local al comunei Batrana în Adunarea Generală a asociaţiei.
Art.7. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii nr.554/2004 a contenciosului administrative,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.8. – Prezenta hotărâre se comunică :Institutiei Prefectului judetul Hunedoara, Asociaţiei « Salvital » Hunedoara,primarului comunei Batrana si compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 28 februarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Anunțuri, Asitență socială, Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.