D I S P O Z I T I A Nr . 19/2021 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrâna pentru data de 16 aprilie 2021 ora 10:00

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

D I S P O Z I T I A Nr . 19/2021
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrâna pentru data de 16 aprilie 2021 ora 10:00

Primarul comunei Bătrana, Judeţul Hunedoara;
Avand in vedere referatul cu nr.51/12.04.2021 emis de compartimentul financiar contabil-juridic din care rezulta necesitatea emiterii dispozitiei privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrana pentru data de 16 aprilie 2021 ora 10 care va avea loc în sala de şedinte a Consiliului Local Bătrana ,cu participarea fizica a consilierilor locali .
In temeiul prevederilor art.133 alin (1) , art.134 alin(1) lit “a”şi art.196 alin (1) lit.”b”,art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificariel si completarile ulterioare.

D I S P U N E :

Art.1. .-Se convoacă Consiliul Local al comunei Bătrana în şedinţă ordinară , pentru data de 16 aprilie 2021 ora 10 00,care va avea loc în sala de şedinte a Consiliului Local Bătrana ,cu participarea fizica a consilierilor locali avand ordinea de zi prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2.-Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de secretarul general al comunei Batrana.
Art.3.-Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică : Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Bătrâna la 12 aprilie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA, Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Anexa la Dispozitia
Nr.19/2021

PROIECT ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024
3. Proiect de hotarare privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme
4.Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021
a bugetului local al comunei Bătrana
5.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de funcţii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara
6.Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022
7.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
8.Diverse

Proiectele de hotarari sunt insotite de urmatoarele materiale: referate de aprobare semnate de initiator,rapoarte de specialitate ale compartimentelor de resort si avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate care sunt puse la dispozitia consilierilor locali in format hartie alaturi de invitatie.
Comisiile de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotarari sunt: comisia pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor pentru proiectele de hotarari prevazute la punctele nr.1, 2,5,6, 7 ,comisia de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-sociala,buget finante,administrarea domeniului public si privat,protectia mediului inconjurator ,servicii publice si comert pentru proiectele de hotarari prevazute la punctele nr . 2,3si 4 si comisia de specialitate pentru invatamant,sanatate,cultura,protective sociala,activitati sportive si de agrement pentru proiectul de hotarare prevazut la punctual nr.2
Totodata va informam ca la sediul primariei comunei Batrana se pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari mai sus mentionate.

Bătrâna la 12 aprilie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu
CONTRASEMNEAZA, Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

DISPOZIȚIA NR.18/2021 Privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
PRIMAR

DISPOZIȚIA NR.18/2021
Privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna

Primarul comunei Batrana;
Avand in vedere referatul cu nr.47/12.04.2021al secretarului general al comunei Batrana din care rezulta necesitatea emiterii dispozitiei privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna.
Având în vedere prevederile art.451-454 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Tinand cont de Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
In temeiul Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea controlului intern managerial al entităților publice;
In temeiul art. 155 alin. (1) lit. e) , art. 196 alin. (1) lit. b) ,art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1.Începând cu data de 12 aprilie 2021 se numește doamna Barb Camelia Cosmina ,secretar general al comunei Batrana, în funcția de consilier de etică în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna.
Art. 2.Consilierul de etică din cadrul Primăriei Comunei Bătrâna va avea următoarele sarcini principale:
a) Actualizarea periodică a Codului de conduita al Primăriei;
b) aducerea la cunoștință a Codului de conduit către toate compartimentele Primăriei;
c) monitorizarea modului de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici şi întocmirea de rapoarte şi analize cu privire la acestea;
d) desfășurarea activității de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduit adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
e) elaborarea de analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează Primarului, şi propunerea de măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;
f) organizarea de sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normative în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii în legătură cu respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia public sau Primăria;
g) semnalarea de practice sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduit în activitatea funcţionarilor publici;
h) analizarea sesizărilor şi reclamaţiilor formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii Primăriei cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formularea de recomandări cu caracter general, fără a intervene în activitatea comisiilor de disciplină;
i) adresarea în mod direct de întrebări sau aplicarea de chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii Primăriei cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de Primărie.
j) Îndeplinirea oricăror atribuții încredințate de conducerea Primăriei, în conformitate cu legislația în vigoare, în legătură cu asigurarea respectării Codului de conduit în cadrul instituției.
Art.3. Se aproba Codul de conduita a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Batrana conform anexei ,parte integranta din prezenta dispozitie
Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5.Prezenta dispoziție se va comunica prin grija secretarului general al comunei Instituției Prefectului – Județul Hunedoara ,primarului comunei Batrana ,persoanei nominalizate la art.1 si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 12 aprilie 2021

PRIMAR
Radu Herciu

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia-Cosmina

DISPOZIȚIA Nr.17 /2021 privind desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul comunei Batrana

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
PRIMAR

DISPOZIȚIA Nr.17 /2021
privind desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul comunei Batrana

Primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara,
Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.39/05.04.2021 din care rezulta necesitatea emiterii dispozitiei privind desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul comunei Batrana
Ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare, precum și de standardele de control intern managerial,
Având în vedere prevederile art. 5 din Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,
Iîn temeiul art. 155 alin. (1) lit. e) ,art. 196 alin. (1) lit. b),art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. Se desemneaza responsabili cu riscurile in aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,urmatoarele persoane:

Secretarul general al comunei – Barb Camelia-Cosmina
Compartiment financiar contabil-juridic – Costa Gheorghe
Compartiment administrativ – Pascotesc Ciprian-Sergiu
Compartiment agricol– Dobra Marius-Florin

Art.2. Responsabilii cu riscurile prevazuti la art.1.elaborează Registrele de riscuri la nivelul compartimentelor Primăriei.
Art. 3.Responsabilii cu riscurile exercită toate celelalte atribuții stabilite de Ordinul SGG nr. 600/2018 în legătură cu procesul de gestionare a riscurilor.
Art.4.Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5.Prezenta dispoziție se va comunica prin grija secretarului general al comunei Instituției Prefectului – Județul Hunedoara ,primarului comunei Batrana ,persoanelor nominalizate la art.1 si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 05 aprilie 2021

PRIMAR
Radu Herciu

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

DISPOZIȚIA Nr. 16/ 2021 privind organizarea, implementarea şi menţinerea controlului intern managerial

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
PRIMAR

DISPOZIȚIA Nr. 16/ 2021
privind organizarea, implementarea şi menţinerea controlului intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

Primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.38/05.04.2021 emis de secretarul general al comunei Batrana din care rezulta necesitatea emiterii dispozitiei privind organizarea, implementarea şi menţinerea controlului intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018.
Ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și funcționare, precum și de standardele de control intern managerial.
Având în vedere prevederile art. 3 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,
In temeiul art. 155 alin. (1) lit. e) , art. 196 alin. (1) lit. b) ,art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:

DISPUNE:

Art.1.Începând cu data prezentei dispoziții se vor întreprinde măsurile necesare pentru proiectarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului SGG nr. 600/2018 în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna.
Art.2.Se constituie Comisia de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial (SCIM) în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna, județul Hunedoara,in următoarea componenţă:
Președinte: Pascotesc Ciprian Sergiu
Membri: Costa Gheorghe
Secretariat tehnic:Barb Camelia Cosmina
Art.3.Comisia de monitorizare va asigura elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Bătrâna, care se va actualiza anual.
Art.4.Conducătorii compartimentelor din cadrul Primăriei vor desemna câte un responsabil cu riscurile.
Art. 5.Procesul de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul Primăriei se vor desfășura în acord cu prevederile art. 5 din Ordinul SGG nr. 600/2018.
Art. 6. Se vor elabora procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem și procedurile operaționale, pentru procesele și activitățile derulate în cadrul Primăriei și se vor aduce la cunoștința personalului acesteia.
Art. 7.Se vor întocmi situații centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM la nivelul Primăriei, care, împreună cu Raportul asupra SCIM la 31 decembrie se vor trimite până la 20 februarie a anului următor la Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
Art.8.Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna.
Art.9. Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10.Prezenta dispoziție se va comunica prin grija secretarului general al comunei Instituției Prefectului – Județul Hunedoara ,primarului comunei Batrana ,persoanelor nominalizate la art.2 si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 05 aprilie 2021

PRIMAR
Radu Herciu

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

DISPOZIŢIA NR.15 / 2021 privind constituirea, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, a comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.15 / 2021
privind constituirea, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, a comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana

Primarul comunei Batrana, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul nr. 29 din 15.03.2021 al secretarului general al comunei Batrana, prin care se propune constituirea, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, a comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana;
În conformitate cu prevederile art.289 alin.(2)-(4), art. 356 alin. (2)-(3), alin. (5), art.357 alin. (1)–(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, ale art.5 – 7 din anexa la HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, ale art.552, art.553 și art.555 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioar;
În temeiul dispozițiilor art. 155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit. d), art.196 alin.(1) lit.b), art.197 alin. (4) si (5), art.199 alin (1) si (2) si art.243 alin. (1) lit. a) din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N E:

Art. 1 Se constituie, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, comisia specială pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana, care va avea următoarea componenţă:
Președinte: Herciu Radu, primar al comunei Batrana;
Membrii: Barb Camelia Cosmina, secretar general al comunei Batrana;
Pascotesc Ciprian Sergiu , viceprimar al comunei Batrana;
Costa Gheorghe, casier al comunei Batrana;
Dobra Marius Florin, referent în cadrul compartimentului agricol al comunei Batrana
Art. 2 (1) Comisia specială, prevăzută la art. 1, are ca atribuții întocmirea și actualizarea, în condiţiile legii, a inventarului bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Batrana.
(2) Toate bunurile aparținând domeniului public și privat al comunei Batrana sunt supuse inventarierii anuale, în condiţiile legii şi a hotărârii Consiliului local, prin care se stabileşte perioada în care se efectuează activitatea de inventariere.
Art. 3 (1) Comisia specială, prevăzută la art. 1, în perioada în care îşi desfăşoară activitatea referitoare la întocmirea și actualizarea, în condiţiile legii, a inventarului bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Batrana, precum şi în afara acestei perioade, are obligaţia de a identifica, pe raza administrativ-teritorială a comunei Batrana, bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-a atribuit un drept real şi totodată de a notifica autoritatea administraţiei publice centrale competente în vederea evidenţierii separate a acestor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al statului.
(2) Comisia specială, identificată la art. 1, are, în domeniul inventarierii bunurilor din domeniul privat al statului, alături de obligaţia prevăzută la alin. (1) şi obligaţia efectuării inventarierii şi a întocmirii/actualizării unui inventar al bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunei Batrana li s-a atribuit un drept real, altul decât cel de proprietate, pe care-l deţin în mod direct, precum şi atribuţiile de a comunica acest inventar, în condiţiile legii, ministerului cu atribuţii în domeniul finanţelor publice.
Art. 4 (1) Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Batrana, se ţine distinct în contabilitate, potrivit legii, prin grija compartimentului financiar contabil-juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(2) Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale comuna Batrana se ţine distinct în contabilitate, potrivit legii, prin grija compartimentului financiar contabil-juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(3) Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezenta dispoziţie, se ţine distinct în contabilitate, potrivit legii, prin grija compartimentului financiar contabil-juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 5 (1)Secretarul general al comunei va asigura secretariatul comisiei speciale prevăzute la art. 1 şi va îndeplini atribuţiile specifice compartimentului de specialitate, referitoare la redactarea şi întocmirea documentelor necesare iniţierii şi aprobării proiectului de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale.
(2)Structura prevăzută la alin. (1), v-a duce la îndeplinire, după aprobarea actului administrativ de atestare/actualizare a atestării domeniului public şi a domeniului privat, atribuţiile referitoare la efectuarea modificărilor corespunzătoare în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, la constituirea inventarului, ca anexă, la statutul unităţii administrativ-teritoriale, ce se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi la cele ce asigură publicarea pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale, într-o secţiune dedicată statutului respectiv şi în monitorul oficial local.
Art. 6 Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios administrativ şi fiscal.
Art. 7 Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara,Primarului comunei Batrana,compartimentului financiar contabil juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 05 aprilie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu,

Contrasemneaza,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

HOTĂRÂREA NR. 9/2021 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 9/2021
privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana şi a unor bunuri din domeniul privat al statului precum şi a perioadei în care se efectuează această inventariere

Consiliul Local al comunei Batrana,
Examinând referatul de aprobare nr.26 din 08.03.2021, prin care se propune aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana şi a unor bunuri din domeniul privat al statului precum şi a perioadei în care se efectuează această inventariere, în scopul respectării prevederilor legale în materie.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.9/08.03.2021 initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu, privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana şi a unor bunuri din domeniul privat al statului precum şi a perioadei în care se efectuează această inventariere.
Avand in vedere raportul cu nr.28/15.03.2021 al compartimentului financiar contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.365/30.03.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile ale art. 3 din anexa la H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, ale art. 286 alin. (1), alin. (4), art. 287 lit. b), art.289, art. 354, art. 355, art. 356 alin. (2)-(3), alin. (5), art.357 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, ale art.552 – art. 554, art. 555 alin. (1), art. 858 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (2), coroborat cu art. 7 alin. (1) din Legea contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale pct. 2 din anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T A R A S T E  :

Art. 1 Începând cu anul 2021 inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si domeniul privat al comunei Batrana va avea loc în cursul lunii decembrie, odată cu inventarierea prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct. 2 din anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 (1) Inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Batrana, prevăzută la art. 1, se va efectua prin raportare la hotărârea consiliului local nr. 11/1999 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Batrana şi actele administrative ulterioare ale autorităţii deliberative, de aprobare a modificării şi completării acesteia, şi avându-se în vedere anexa nr. 22 la H.G.1352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, cu privire la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Batrana, precum şi cu luarea în considerare a tuturor actelor normative de modificare şi completare a anexei nr. 22 la H.G. nr. 1352/2001, ce vor fi adoptate în viitor.
(2) Se va realiza o evidenţă a hotărârilor consiliului local Batrana adoptate cu privire la bunurile care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, în perioada 1999-prezent, pentru care procedura de atestare a domeniului public nu a fost finalizată prin adoptarea unor hotărâri de guvern, prin care să se modifice şi/sau completeze anexa nr. 22 la H.G. nr. 1352/2001 şi vor fi avute în vedere la realizarea inventarierii prevăzute la art. 1, inclusiv în ceea ce priveşte normele juridice generale şi de tehnică legislativă, referitoare la abrogarea actului administrativ.
Art. 3 (1) Comisia specială pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana , constituită prin dispoziţia primarului comunei Batrana , în conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2)-(4) şi art. 357 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a actualiza, în condiţiile legii, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective şi totodată are atributul de a întocmi un raport, prin care să propună autorităţii executive iniţierea unor proiecte de hotărâri de consiliul local, pentru transmiterea, în conformitate cu prevederile art. 289 alin. (9) din codul administrativ, către ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în cazul celor de atestare a domeniului public, respectiv de aprobare de către Consiliul local Batrana a inventarului, în cazul bunurilor din domeniului privat.
(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi întocmit trimestrial şi în situaţia în care regimul juridic al bunurilor care alcatuiesc domeniul public şi domeniul privat al comunei Batrana nu s-a modificat, urmând ca acesta să reflecte această stare de fapt.
Art. 4 (1) Comisia specială, prevăzută la art. 3 alin. (1) are obligaţia ca , incepând cu anul 2021, sa efectueze activităţii de inventariere a bunurilor imobile proprietate privată a statului, în cursul lunii decembrie a fiecărui an, iar în cazul modificării regimului juridic al bunurilor de acest fel, actualizarea inventarului, se va realiza în termen de 90 de zile de la data intervenirii acestor modificări, termen în care inventarul, actualizat, în condiţiile legii, se comunica ministerului cu atribuţii în domeniul finanţelor publice.
(2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisia specială, prevăzută la art. 3 alin. (1) din prezenta hotărâre, în perioada în care îşi desfăşoară activitatea referitoare la întocmirea și actualizarea, în condiţiile legii, a inventarului bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Batrana , precum şi în afara acestei perioade, are obligaţia de a identifica, pe raza administrativ-teritorială a comunei Batrana, bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-a atribuit un drept real şi totodată de a notifica autoritatea administraţiei publice centrale competente în vederea evidenţierii separate a acestor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al statului.
Art. 5 Prezenta hotărâre se transmite tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana, care au obligaţia de a transmite comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana, a tuturor documentelor care privesc modificarea/completarea unor elemente de identificare a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a bunurilor aflate în domeniul privat al statului, cu privire la a căror inventariere autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii .
Art. 6 Publicarea pe pagina de internet a primăriei comunei Batrana , a actelor administrative prevăzute de prezenta hotărâre, se face în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare, în condiţiile legii, a acestor hotărâri, prin grija secretarului general al comunei Batrana
Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana,aparatului de specialitate al primarului si se adduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei comunei Batrana.
Batrana la 30 martie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 9 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:9
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


 

H O T Ă R Â R E A Nr. 8 /2021 privind revocarea HCL nr.4/2021 privind reactualizarea unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Bătrana

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 8 /2021
privind revocarea HCL nr.4/2021 privind reactualizarea unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRÂNA,Judeţul Hunedoara;
Analizând referatul de aprobare cu nr.25/01.03.2021 prezentat de primarul comunei Bătrana din care rezulta necesitatea revocarii HCL nr.4/2021 privind reactualizarea unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Bătrana.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.8/01.03.2021 initiat de primarul comunei Bătrana din care rezulta necesitatea revocarii HCL nr.4/2021 privind reactualizarea unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Bătrana.
Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.27/08.03.2021 intocmit de catre compartimentul agricol precum si avizul favorabil cu nr.364/30.03.2021 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Batrana.
Având în vedere prevederile art.26 alin 5 1 lit c din Ordonanţa Guvernului României nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare ,cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 32/2006 privind aprobarea normei sanitare veterinare care stabileste prevederi specifice pentru controlul si eradicarea bolii limbii albastre precum si ordinul prefectului judetul Hunedoara nr.333/2020
În temeiul prevederilor art.129 alin. 1 si alin 2 lit”d” coroborat cu alin.7 lit”s”, ale art.196 alin.1 lit a,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 ,art.200, precum şi ale art.243 alin.1 lit”a” si art.255 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.Se aproba revocarea HCL nr 4/2021 privind reactualizarea unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Bătrana.
Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta in conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :Instituţiei Prefectului,judeţul Hunedoara, D.S.V.S.A Hunedoara, C.S.V.Dobra-medic zonal,altor persoane interesate şi se aduce la cunoştiinţa publicului prin afişare la sediul Consiliului Local Bătrana.
Bătrâna la 30 martie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 9 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate simpla,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:9
Voturi impotriva:0
Abtineri:0