ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ADRESA NOASTRĂ:
sat Bătrâna, nr 55, comuna BĂTRÂNA, cod poștal 337070, județul Hunedoara
tel. 0752 348313, 0755 811327
e-mail: primariabatrana@gmail.com
www.primaria-batrina.ro

Posibilităţi de contactare
Şef Centru Operativ pentru Situații de Urgență
COSTA GHEORGHE
tel. 0254 234471 sau 0749 717135
e-mail: primariabatrana@gmail.com

Posibilităţi de contactare 
Şef Centru Operativ pentru Situații de Urgență

DOBRA MARIUS FLORIN
tel. 0254 234471 sau 0749 717135
e-mail: primariabatrana@gmail.com

Plan de pregatire situatii de urgenta pentru anul 2021

PLANUL DE APĂRARE ÎMPOTRIVA
INUNDAȚIIOR, GHEȚURILOR ȘI POLUĂRILOR ACCIDENTALE
Perioada 2018 – 2021

112

NUMĂRUL UNIC PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

112 este numărul unic pentru apeluri de urgență disponibil gratuit la nivelul întregii țări, ce poate fi apelat din toate rețelele de telefonie fixă sau mobilă. Cetățenii aflați în situații de urgență pot suna la 112, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pentru a solicita asistența serviciilor specializate de intervenție (ambulanță, SMURD, poliție, pompieri, jandarmi).

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRÂNA

H O T A R A R E A Nr. 27 /2021
Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana

Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.73/09.07.2021 al primarului comunei Batrana prin care se propune reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana prin inlocuirea unor membrii;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.27/09.07.2021 Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.76/15.07.2021 al secretarului general al comunei batrana,d-na Barb Camelia Cosmina precum si avizul favorabil cu nr.6/30.07.2021 a comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
In conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor pentru situatii de urgenta modificat prin Ordinul MAI nr.96/2016;
Avand in vedere art.14 lit g din Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor ,ordinul nr.160/2007 precum si art.18 din HG nr.1579/2005 privind aprbarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare;
In temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „d” coroborat cu alin. 7, lit. „h” , art. 139 alin.1,art.196 alin 1 lit a ,art.197 alin 4 si 5 ,art.199 alin 1 si 2 precum şi art.243 alin.1. lit.”a”din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T A R A S T E :
Art.1.Se reorganizeaza Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana ca structura specializata in domeniul apararii impotriva incendiilor si al protectiei civile in sectorul de competenta stabilit cu acordul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara,potrivit anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Hotararea nr.17/2005 privind infintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batrana se modifica corespunzator.
Art.3.Hotararea nr.26/2016 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana se abroga.
Art.4.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii nr.544/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică:Institutiei Prefectului Judeţul Hunedoara,ISU Hunedoara ,S.V.S.U Batrana şi se va afişa un exemplar la sediul Consiliului local Bătrâna.

Batrana la 30 iulie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa nr.1 la HCL
nr.27/2021

COMPONENTA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI BATRANA

-SEF SVSU –Costa Gheorghe-casier in aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana

I.ECHIPELE SPECIALIZATE DE INTERVENTIE:
a).satul Batrana –centru de comuna:
-sef serviciu voluntar-Costa Gheorghe
-sef echipa specializata de interventie-Dobra Marius Florin
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Pascotesc Roman
-Balint Cornel
-Patrut Nica
b)satul Piatra
-sef echipa specializata de interventie-Achim Iulian Claudiu
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Achim Flavius Crinel
-Marian Marinel Lucian
c).Satul Rachitaua
-sef echipa specializata de interventie-Bistrian Liviu Moise
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Pricop Ciprian
-Horga Ghita
d)satul Fata Rosie
-sef echipa specializata de interventie-Bistrian Petru Dorel
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Oprean Cornel
-Bistrian Alina

Compartiment de prevenire:

Pascotesc Ciprian Sergiu-viceprimar
Barb Camelia Cosmina-secretar general
Costa Radu –consilier

Echipa specializata de interventie de la centru de comuna este constituita pe urmatoarele domenii: transmisiuni,alarmare,cercetare cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii.Celelalte echipe specializate sunt constituie in fiecare sat apartinator pentru transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii

Batrana la 30 iulie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

D I S P O Z I T I A Nr. 22 /2021
privind actualizarea comisiei pentru probleme de apărare numita la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara

Primarul comunei Bătrana,judeţul Hunedoara;
Avand in vedere referatul cu nr.71/05.07.2021 intocmit de secretarul general al comunei precum si adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale judetul Hunedoara cu nr.508/HD/09.06.2021 ;
Tinand cont de prevederile art. 41 alin.(2) din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi ale art.60 – 62 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.370/2004;
In conformitate cu prevederile art.9 alin 2 din HG nr.1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război.
In temeiul prevederilor art.155 alin.1 lit „a” şi „e”şi alin 2 lit c , ale art.196 alin.1 lit b ,art.197 alin 4 si alin 5 ,art.199 alin 1 si alin 2 precum şi ale art.243 alin 1 lit „a”din OUG nr 57/2019 privind codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

DISPUNE :
Art.1.-Se actualizează comisia pentru probleme de apărare în următoarea componenţă :

1.Herciu Radu -preşedinte primarul comunei;
2.Barb Camelia Cosmina -secretar secretarul general al comunei;
3.Pascotesc Ciprian Sergiu -membru viceprimarul comunei;
4.Costa Gheorghe -membru casier;
5.Dobra Marius Florin -membru agent agricol

Art.2. Se numeste responsabilul cu evidenta militara doamna Barb Camelia Cosmina,secretarul comisiei pentru probleme de aparare.
Art.3.-Comisia astfel constituită îndeplineşte atribuţiile pentru probleme de apărare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.370/2004.
Art.4.Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5-Prezenta dispoziţie se comunică: Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara,primarului comunei Batrana şi membrilor comisiei pentru aducere la îndeplinire si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Bătrana la 06 iulie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Componența
COMITETULUI LOCAL pentru SITUAȚII DE URGENȚĂ

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL SVSU

1. Herciu Radu, primarul comunei, tel. 0752 348313, e-mail: primariabatrana@gmail.com

VICEPREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL SVSU

2. Moldovan Cornel, vicepreședinte al Comitetului local S.V.S.U., viceprimarul comunei, tel.: 0755 811327, e-mail: primariabatrana@gmail.com

MEMBRII COMITETULUI LOCAL SVSU

3. Barb Camelia Cosmina, secretarul comunei, tel. 0755 811327, e-mail: primariabatrana@gmail.com

4. Barna Florin, șef post de poliție Bătrâna, tel. ….., e-mail: primarabatrana@gmail.com

5. Pascotesc Ciprian Sergiu, primăria comunei Bătrâna, consilier în compartimentul financiar, contabil, juridic, tel. 0755 811327, e-mail: primariabatrana@gmail.com

6. Paveloni Gheorghe, consiler local, tel. 0755 811327, e-mail: primariabatrana@gmail.com

7. Pascotesc Viorel, consilier local, tel. 0755 811327, e-mail: primariabatrana@gmail.com

8. Bistrian Petru Dorel, consilier local, tel. 0755 811327, e-mail: primariabatrana@gmail.com

9. Moldovan Zamfir, consilier local, tel. 0755 811327, e-mail: primariabatrana@gmail.com

10. Bistrian Liviu Moise, agricultor, tel. 0755 811327, e-mail: primariabatrana@gmail.com

11. Benteu Aron, pădurar, tel. 0755 811327, e-mail: primariabatrana@gmail.com

CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

1. Barb Camelia Cosmina, secretarul comunei, tel. 0755 811327, e-mail: primariabatrana@gmail.com

2. Pascotesc Ciprian Sergiu, primăria comunei Bătrâna, consilier în compartimentul financiar, contabil, juridic, tel. 0755 811327, e-mail: primariabatrana@gmail.com

3. Costa Gheorghe, primăria comunei Bătrâna, casier, tel. 0755 811327, e-mail: primariabatrana@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email