CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRÂNA

ADRESA NOASTRĂ:
sat Bătrâna, nr 55, comuna BĂTRÂNA, cod poștal 337070, județul Hunedoara
tel. 0752 348313, 0755 811327
e-mail: primariabatrana@gmail.com
www.primaria-batrina.ro

Anunțuri de convocare la ședința Consiliului Local

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

D I S P O Z I T I A Nr . 19/2021
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrâna pentru data de 16 aprilie 2021 ora 10:00

Primarul comunei Bătrana, Judeţul Hunedoara;
Avand in vedere referatul cu nr.51/12.04.2021 emis de compartimentul financiar contabil-juridic din care rezulta necesitatea emiterii dispozitiei privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrana pentru data de 16 aprilie 2021 ora 10 care va avea loc în sala de şedinte a Consiliului Local Bătrana ,cu participarea fizica a consilierilor locali .
In temeiul prevederilor art.133 alin (1) , art.134 alin(1) lit “a”şi art.196 alin (1) lit.”b”,art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificariel si completarile ulterioare.

D I S P U N E :

Art.1. .-Se convoacă Consiliul Local al comunei Bătrana în şedinţă ordinară , pentru data de 16 aprilie 2021 ora 10 00,care va avea loc în sala de şedinte a Consiliului Local Bătrana ,cu participarea fizica a consilierilor locali avand ordinea de zi prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2.-Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de secretarul general al comunei Batrana.
Art.3.-Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică : Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Bătrâna la 12 aprilie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA, Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Anexa la Dispozitia
Nr.19/2021

PROIECT ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024
3. Proiect de hotarare privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme
4.Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021
a bugetului local al comunei Bătrana
5.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de funcţii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara
6.Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022
7.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
8.Diverse

Proiectele de hotarari sunt insotite de urmatoarele materiale: referate de aprobare semnate de initiator,rapoarte de specialitate ale compartimentelor de resort si avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate care sunt puse la dispozitia consilierilor locali in format hartie alaturi de invitatie.
Comisiile de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotarari sunt: comisia pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor pentru proiectele de hotarari prevazute la punctele nr.1, 2,5,6, 7 ,comisia de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-sociala,buget finante,administrarea domeniului public si privat,protectia mediului inconjurator ,servicii publice si comert pentru proiectele de hotarari prevazute la punctele nr . 2,3si 4 si comisia de specialitate pentru invatamant,sanatate,cultura,protective sociala,activitati sportive si de agrement pentru proiectul de hotarare prevazut la punctual nr.2
Totodata va informam ca la sediul primariei comunei Batrana se pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari mai sus mentionate.

Bătrâna la 12 aprilie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu
CONTRASEMNEAZA, Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

DOCUMENTE

Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local

Hotărâri ale
Consiliului Local

HOTĂRÂREA NR. 9/2021 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 9/2021
privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana şi a unor bunuri din domeniul privat al statului precum şi a perioadei în care se efectuează această inventariere

Consiliul Local al comunei Batrana,
Examinând referatul de aprobare nr.26 din 08.03.2021, prin care se propune aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana şi a unor bunuri din domeniul privat al statului precum şi a perioadei în care se efectuează această inventariere, în scopul respectării prevederilor legale în materie.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.9/08.03.2021 initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu, privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana şi a unor bunuri din domeniul privat al statului precum şi a perioadei în care se efectuează această inventariere.
Avand in vedere raportul cu nr.28/15.03.2021 al compartimentului financiar contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.365/30.03.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile ale art. 3 din anexa la H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, ale art. 286 alin. (1), alin. (4), art. 287 lit. b), art.289, art. 354, art. 355, art. 356 alin. (2)-(3), alin. (5), art.357 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, ale art.552 – art. 554, art. 555 alin. (1), art. 858 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (2), coroborat cu art. 7 alin. (1) din Legea contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale pct. 2 din anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T A R A S T E  :

Art. 1 Începând cu anul 2021 inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si domeniul privat al comunei Batrana va avea loc în cursul lunii decembrie, odată cu inventarierea prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct. 2 din anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 (1) Inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Batrana, prevăzută la art. 1, se va efectua prin raportare la hotărârea consiliului local nr. 11/1999 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Batrana şi actele administrative ulterioare ale autorităţii deliberative, de aprobare a modificării şi completării acesteia, şi avându-se în vedere anexa nr. 22 la H.G.1352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, cu privire la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Batrana, precum şi cu luarea în considerare a tuturor actelor normative de modificare şi completare a anexei nr. 22 la H.G. nr. 1352/2001, ce vor fi adoptate în viitor.
(2) Se va realiza o evidenţă a hotărârilor consiliului local Batrana adoptate cu privire la bunurile care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, în perioada 1999-prezent, pentru care procedura de atestare a domeniului public nu a fost finalizată prin adoptarea unor hotărâri de guvern, prin care să se modifice şi/sau completeze anexa nr. 22 la H.G. nr. 1352/2001 şi vor fi avute în vedere la realizarea inventarierii prevăzute la art. 1, inclusiv în ceea ce priveşte normele juridice generale şi de tehnică legislativă, referitoare la abrogarea actului administrativ.
Art. 3 (1) Comisia specială pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana , constituită prin dispoziţia primarului comunei Batrana , în conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2)-(4) şi art. 357 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a actualiza, în condiţiile legii, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective şi totodată are atributul de a întocmi un raport, prin care să propună autorităţii executive iniţierea unor proiecte de hotărâri de consiliul local, pentru transmiterea, în conformitate cu prevederile art. 289 alin. (9) din codul administrativ, către ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în cazul celor de atestare a domeniului public, respectiv de aprobare de către Consiliul local Batrana a inventarului, în cazul bunurilor din domeniului privat.
(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi întocmit trimestrial şi în situaţia în care regimul juridic al bunurilor care alcatuiesc domeniul public şi domeniul privat al comunei Batrana nu s-a modificat, urmând ca acesta să reflecte această stare de fapt.
Art. 4 (1) Comisia specială, prevăzută la art. 3 alin. (1) are obligaţia ca , incepând cu anul 2021, sa efectueze activităţii de inventariere a bunurilor imobile proprietate privată a statului, în cursul lunii decembrie a fiecărui an, iar în cazul modificării regimului juridic al bunurilor de acest fel, actualizarea inventarului, se va realiza în termen de 90 de zile de la data intervenirii acestor modificări, termen în care inventarul, actualizat, în condiţiile legii, se comunica ministerului cu atribuţii în domeniul finanţelor publice.
(2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisia specială, prevăzută la art. 3 alin. (1) din prezenta hotărâre, în perioada în care îşi desfăşoară activitatea referitoare la întocmirea și actualizarea, în condiţiile legii, a inventarului bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Batrana , precum şi în afara acestei perioade, are obligaţia de a identifica, pe raza administrativ-teritorială a comunei Batrana, bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-a atribuit un drept real şi totodată de a notifica autoritatea administraţiei publice centrale competente în vederea evidenţierii separate a acestor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al statului.
Art. 5 Prezenta hotărâre se transmite tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana, care au obligaţia de a transmite comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana, a tuturor documentelor care privesc modificarea/completarea unor elemente de identificare a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a bunurilor aflate în domeniul privat al statului, cu privire la a căror inventariere autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii .
Art. 6 Publicarea pe pagina de internet a primăriei comunei Batrana , a actelor administrative prevăzute de prezenta hotărâre, se face în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare, în condiţiile legii, a acestor hotărâri, prin grija secretarului general al comunei Batrana
Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana,aparatului de specialitate al primarului si se adduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei comunei Batrana.
Batrana la 30 martie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 9 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:9
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


 

Minuta și procesul verbal de ședință ale Consiliului Local

Declarații de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local

Declarații de avere și de interese ale consilierilor locali în anul 2020

Declarații de avere și de interese ale consilierilor locali în anul 2020

 1. BISTRIAN Petru Dorel – consilier local
  declarația de avere și de interese
 2. COSTA Radu – consilier local
  declarația de avere și de interese
 3. HORGA Ioan – consilier local
  declarația de avere și de interese
 4. IENCI Mircea – consilier local
  declarația de avere și de interese
 5. MOLDOVAN Cornel – consilier local (viceprimarul comunei)
  declarația de avere și de interese
 6. MOLDOVAN Zamfir – consilier local
  declarația de avere și de interese
 7. PASCOTESC Viorel – consilier local
  declarația de avere și de interese
 8. PAVELONI Gheorghe – consilier local
  declarația de avere și de interese
 9. RUGINESCU Costică – consilier local
  declarația de avere și de interese

Raportul anual de activitate al membrilor Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Dezbatere publicăDezbatere publica privind angajarea unui serviciu de asistenta juridica

ROMANIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÎNA
Sediul: sat Bătrîna, nr 55,
tel. 0752 348313, 0755 811327
, primariabatrana@gmail.com 

ANUNȚ
Privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii-asistență juridică cu o persoană fizică autorizată sau cu o persoană juridică, prin procedura negocierii directe în vederea reprezentării în instanță a Primăriei comunei Bătrîna, în litigiul aflat pe rolul instanței de judecată cu Vasiu Crinel Flavius și Bulgar Adrian Cornel.

Nr.666/30.07.2015

Primăria comunei Bătrina județul Hunedoara a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu privire la aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii-asistență juridică cu o persoană fizică autorizată sau cu o persoană juridică prin procedura negocierii directe în vederea reprezentării în instanță a Primăriei comunei Bătrîna, in litigiul aflat pe rolul instanței de judecată cu Vasiu Crinel Flavius și Bulgar Adrian Cornel.

Proiectul poate fi consultat sediul Primăriei comunei Bătrîna, nr. 55, județul Hunedoara.

Etapa consultării publice are loc în perioada 31.07.2015 – 11.09.2015. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile și punctele de vedere la adresa de email: primariabatrana@gmail.com până la data de 14.08.2015 sau pot înregistra adresele scrise la sediul Primăriei comunei Bătrîna din sat Bătrîna, nr. 55, județul Hunedoara.

Data 30.07.2015

Secretar,
Barb Camelia Cosmina

Anunt dezbatere publica 004

MEMBRI CONSILIULUI LOCAL 2016 - 2020

BISTRIAN Petru Dorel

COSTA Radu

HORGA Ioan

JENCI Mircea Cristian

MOLDOVAN Cornel

MOLDOVAN Zamfir

PASCOTESC Viorel

PAVELONI Gheorghe

RUGINESCU Costică

Print Friendly, PDF & Email