CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRÂNA

ADRESA NOASTRĂ:
sat Bătrâna, nr 55, comuna BĂTRÂNA, cod poștal 337070, județul Hunedoara
tel. 0752 348313, 0755 811327
e-mail: primariabatrana@gmail.com
www.primaria-batrina.ro

Anunțuri de convocare la ședința Consiliului Local

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

D I S P O Z I T I A Nr . 24/2021
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrâna pentru data de 30 iulie 2021 ora 10:00

Primarul comunei Bătrana, Judeţul Hunedoara;
Avand in vedere referatul cu nr.81/23.07.2021 intocmit de catre secretarul general al comunei din care rezulta necesitatea emiterii dispozitiei privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrana pentru data de 30 iulie 2021 ora 10 care va avea loc în sala de şedinte a Consiliului Local Bătrana ,cu participarea fizica a consilierilor locali .
In temeiul prevederilor art.133 alin (1) , art.134 alin(1) lit “a”şi art.196 alin (1) lit.”b”,art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

D I S P U N E :

Art.1. .-Se convoacă Consiliul Local al comunei Bătrana în şedinţă ordinară , pentru data de 30 iulie 2021 ora 10 00,care va avea loc în sala de şedinte a Consiliului Local Bătrana ,cu participarea fizica a consilierilor locali avand ordinea de zi prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2.-Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de secretarul general al comunei Batrana.
Art.3.-Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică : Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Bătrâna la 26 iulie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA, Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Anexa la Dispozitia
Nr.24/2021

PROIECT ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotarare privind privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II -2021 a bugetului local al comunei Batrana
2.Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana
3.Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul II al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme
4.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
5.Diverse

Proiectele de hotarari sunt insotite de urmatoarele materiale: referate de aprobare semnate de initiator,rapoarte de specialitate ale compartimentelor de resort si avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate care sunt puse la dispozitia consilierilor locali in format hartie alaturi de invitatie.
Comisiile de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotarari sunt: comisia pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor pentru proiectele de hotarari prevazute la punctele nr.2 si 4 si comisia de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-sociala,buget finante,administrarea domeniului public si privat,protectia mediului inconjurator ,servicii publice si comert pentru proiectele de hotarari prevazute la punctele nr . 1 si 3 .
Totodata va informam ca la sediul primariei comunei Batrana se pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari mai sus mentionate.

Bătrâna la 26 iulie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu
CONTRASEMNEAZA, Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

DOCUMENTE

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

 

H O T A R A R E A Nr. 23 /2021
privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

Consiliul local al comunei B A T R A N A ,Judeţul Hunedoara;
Analizând referatul de aprobare cu nr.63/28.05.2021 a primarului comunei Bătrâna, d-l Herciu Radu prin care se propune modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Batrana
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.23/28.05.2021 privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.66/08.06.2021 al secretarului general al comunei Batrana precum si avizul favorabil cu nr.2/29.06.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Avand in vedere ca dintr-o eroare materiala la art.62 alin 5 al HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana a fost calculata gresit indemnizatia lunara pentru consilieri locali care participa la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate precum si anexa nr.11 privind detalierea calcularii majoritatii absolute si a majoritatii calificate in functie de numarul total al membrilor organului colegial , se impune modificarea acestora printr-un proiect de hotarare.
In temeiul prevederilor Ordinului MDLPA nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale,precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.
Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit . ”a” şi alin 3 lit „a” , art.139 alin 3 lit I,art.196 alin 1 lit “a” ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art 243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aprobă modificarea art.62 alin 5 din Anexa la HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Batrana, si va avea urmatorul cuprins:
(5) Indemnizatia lunara pentru consilieri locali care participa la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate se calculeaza dupa formula:

IL=a xIPx(0,45xPCL/NSCL+0,35xPCS/PSCS)

Art.2 .Se aproba modificarea anexei nr.11 la Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana conform anexei care face parte integranta dinh prezenta hotarare.

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Batrana sunt si raman in vigoare.

Art.4.Prezenta hotarare poate fi atacata in instanta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5.-Prezenta hotărâre se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primariei comunei Batrana sip e site-ul www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:6
Voturi impotriva:1
Abtineri:0


ANEXA Nr. 1 la
HCL nr.23/2021

Detalierea calculării majorităţii absolute şi a majorităţii calificate în funcţie de numărul total al membrilor organului colegial

Numărul total al membrilor organului colegial
Majoritatea absolută
Majoritatea calificată
9
5
7

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


 

Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local

Hotărâri ale
Consiliului Local

HOTĂRÂREA NR. 41 /2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

HOTĂRÂREA NR. 41 /2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

Consiliul Local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 octombrie 2021;
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana ,dl Herciu Radu ,înregistrat la nr. 107/20.10.2021 prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.41/20.10.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni,initiat de primarul comunei Batrana ,dl Herciu Radu
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.108/21.10.2021 intocmit de secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.20/28.10.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local
În conformitate cu art.123 alin 1 şi art.140 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , coroborat cu art.9 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Batrana nr. 10/ 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana;
În baza art.129 alin 1,art 139, alin.(1) ,art.196, alin.(1), lit.a),art.197 (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1.- Se alege domnul consilier local Robănescu Mihai preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Batrana pe o perioada de 3 luni , de la 01.11.2021 pana la 31.01.2022 şi în această calitate va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Art.2.- Domnul Robănescu Mihai îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana şi cu legislaţia în vigoare.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului administrativ,nr.554/2004
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara , primarului comunei Batrana şi domnului Robănescu Mihai.

Batrana la 28 octombrie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
CONTRASEMNEAZA,
Paveloni Gheorghe

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate simpla,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Minuta și procesul verbal de ședință ale Consiliului Local

Declarații de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local

Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor locali în anul 2021

Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor locali în anul 2021

 1. BALINT Radu – consilier local
  declarația de avere și de interese
 2. COSTA Radu – consilier local
  declarația de avere și de interese
 3. MIHOC Robert – consilier local
  declarația de avere și de interese
 4. MOLDOVAN Cornel – consilier local
  declarația de avere și de interese
 5. PASCOTESC Viorel – consilier local
  declarația de avere și de interese
 6. PASCOTESC Ciprian – viceprimarul comunei
  declarația de avere și de interese
 7. PAVELONI Gheorghe – consilier local
  declarația de avere și de interese
 8. ROBĂNESCU Mihai – consilier local
  declarația de avere și de interese
 9. VASIU Crinel Flavius – consilier local
  declarația de avere și de interese

Raportul anual de activitate al membrilor Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Dezbatere publicăDezbatere publica privind angajarea unui serviciu de asistenta juridica

ROMANIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÎNA
Sediul: sat Bătrîna, nr 55,
tel. 0752 348313, 0755 811327
, primariabatrana@gmail.com 

ANUNȚ
Privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii-asistență juridică cu o persoană fizică autorizată sau cu o persoană juridică, prin procedura negocierii directe în vederea reprezentării în instanță a Primăriei comunei Bătrîna, în litigiul aflat pe rolul instanței de judecată cu Vasiu Crinel Flavius și Bulgar Adrian Cornel.

Nr.666/30.07.2015

Primăria comunei Bătrina județul Hunedoara a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu privire la aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii-asistență juridică cu o persoană fizică autorizată sau cu o persoană juridică prin procedura negocierii directe în vederea reprezentării în instanță a Primăriei comunei Bătrîna, in litigiul aflat pe rolul instanței de judecată cu Vasiu Crinel Flavius și Bulgar Adrian Cornel.

Proiectul poate fi consultat sediul Primăriei comunei Bătrîna, nr. 55, județul Hunedoara.

Etapa consultării publice are loc în perioada 31.07.2015 – 11.09.2015. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile și punctele de vedere la adresa de email: primariabatrana@gmail.com până la data de 14.08.2015 sau pot înregistra adresele scrise la sediul Primăriei comunei Bătrîna din sat Bătrîna, nr. 55, județul Hunedoara.

Data 30.07.2015

Secretar,
Barb Camelia Cosmina

Anunt dezbatere publica 004

MEMBRI CONSILIULUI LOCAL 2016 - 2020

BISTRIAN Petru Dorel

COSTA Radu

HORGA Ioan

JENCI Mircea Cristian

MOLDOVAN Cornel

MOLDOVAN Zamfir

PASCOTESC Viorel

PAVELONI Gheorghe

RUGINESCU Costică

Print Friendly, PDF & Email