HOTĂRÂREA Nr. 31/2022 privind modificarea componentei comisiei de specialitate a Consiliului Local Batrana-Comisia nr.1

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

HOTĂRÂREA Nr. 31/2022
privind modificarea componentei comisiei de specialitate a Consiliului Local Batrana-Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante,administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert

Consiliul local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu,cu nr.74/11.07.2022 din care reiese necesitatea adoptarii proiectului de hotarare privind modificarea componentei comisiei de specialitate a Consiliului Local Batrana-Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura, gospodarie comunala ,protectia mediului,servicii si comert.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.31/11.07.2022 privind modificarea componentei comisiei de specialitate a Consiliului Local Batrana-Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala , protectia mediului, servicii si comert ,initiat de primarul comunei Batrana, dl Herciu Radu.
Analizand raportul de specialitate cu nr.77/15.07.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.33/29.07.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local.
Tinand cont de prevederile HCL nr.26/2020 organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Avand in vedere HCL nr.22/2022 a Consiliului Local Batrana privind constatarea incetarii de drept,prin deces ,a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana .
Tinand cont de Incheierea Civila nr.2277/CC/2022 a Judecatoriei Deva prin care se valideaza mandatul de consilier local pentru doamna Costa Nica,membru al Partidului National Liberal,aflata pe lista de consilieri locali supleanti.
Avand in vedere depunerea juramantului de catre doamna Costa Nica in fata Consiliului Local al comunei Batrana.
În temeiul prevederilor art.124-126, art. 129, alin. 1 , art.139 alin 1,art. 196 alin 1 lit a , art.197 alin 4 si 5, art.199 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba modificarea componentei comisiei de specialitate a Consiliului Local Batrana-Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala,buget,finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,agricultura,gospodarie comunala ,protectia mediului,servicii si comert,dupa cum urmeaza:

1.Costa Nica -presedinte
2.Pascotesc Ciprian Sergiu -secretar
3.Robanescu Mihai -membru

Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanta potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Batrana: Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, Primarului comunei Batrana si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei comunei Batrana.

Batrana la 29 iulie 2022

Preşedinte de şedinţă,
Pascotesc Viorel

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.