HOTĂRÂREA NR. 24/2021 Privind aprobarea achizitionarii unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatii autoritatilor publice locale la nivelul comunei Batrana, judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 24/2021
Privind aprobarea achizitionarii unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatii autoritatilor publice locale la nivelul comunei Batrana, judetul Hunedoara

Consiliul Local al comunei Batrana,
Examinând referatul de aprobare nr.64/04.06.2021 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu, prin care se propune aprobarea achizitionarii unui autoturism pentru buna desfasurare a activitatii autoritatilor publice locale la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.24/04.06.2021 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatii autoritatilor publice locale la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.67/10.06.2021 al compartimentului financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.3/29.06.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
In conformitate cu art.5 din Ordonanta Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Tinand cont de prevederile art.67 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere prevederile HCL nr.11/2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Batrana si estimarile pentru anii 2022-2024 precum si prevederile HCL nr.18/2021 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice al comunei Batrana,judetul Hunedoara,pe anul 2021.
In temeiul prevederilor art.129 alin 1,art.139 alin 1,art.196 alin 1lit a,art.197 alin 4 si 5,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:
H O T A R A S T E :
Art.1.Se aproba achizitionarea unui autoturism cu o capacitate cilindrica de pana la 1600 cmc,in limita sumei de 18.000 euro,inclusiv TVA , necesar pentru buna desfasurare a activitatii autoritatilor publice locale la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Batrana şi de compartimentul financiar contabil.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în conditiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Batrana.

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

HOTĂRÂREA NR. 29 /2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

HOTĂRÂREA NR. 29 /2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

Consiliul Local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2021;
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana ,dl Herciu Radu ,înregistrat la nr. 79/21.07.2021 prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.29/21.07.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.80/23.07.2021 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.8/30.07.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
În conformitate cu art.123 alin 1 şi art.140 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , coroborat cu art.9 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Batrana nr. 10/ 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana;
În baza art.129 alin 1,art 139, alin.(1) ,art.196, alin.(1), lit.a),art.197 (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1.- Se alege domnul consilier local Paveloni Gheorghe preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Batrana pe o perioada de 3 luni , de la 01.08.2021 pana la 31.10.2021 şi în această calitate va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Art.2.- Domnul Paveloni Gheorghe îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana şi cu legislaţia în vigoare.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului administrativ,nr.554/2004
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara , primarului comunei Batrana şi domnului Paveloni Gheorghe

Batrana la 30 iulie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate simpla,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:6
Voturi impotriva:0
Abtineri:1

HOTĂRÂREA Nr.28/2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul II al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.28/2021
privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul II al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme

Consiliul Local al comunei Batrana,judetul Hunedoara
Examinând referatul de aprobare nr.74 din 12.07.2021 cu privire la aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul II al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme, prezentat de domnul primar ,Herciu Radu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.28/12.07.2021 cu privire la aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul II al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme, initiat de domnul primar ,Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.77/16.07.2021 al compartimentului agricol precum si avizul favorabil cu nr.7/30.07.2021 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
Tinand cont de adresa cu nr.4156/05.05.2020 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara.
În temeiul dispoziţiilor art.1 alin (1),alin (6) ,art 2 -4 si art.6 din O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare ,ale art. 7, alin. (4) si ale anexei la Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 aprobate prin Ordinul comun nr.25/1382/37/1642/14297/746/202/2020 precum si ale HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.
Avand in vedere art.129 alin (1) , alin.(14), art.139 alin.(1), art.140 alin (1) ,art. 196, alin. (1), lit. a),art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se aproba analiza stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana,pentru trimestrul II al anului 2021 ,conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activitatii de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana,tinut in format electronic si pe hartie, inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme ,conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1)Se aproba intocmirea registrului agricol la nivelul UAT Batrana pentru perioada 2020-2024 pe suport hartie si in format electronic.
(2)Se aproba ca inscrierea in registrul agricol a datelor privind componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica sa se faca pe baza declaratiei data pe propria raspundere sau pe baza de documente de capul gospodariei sau,in lipsa acestuia,de un alt membru major al gospodariei,care dispune de capacitate deplina de exercitiu,inclusiv prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze

declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol.
(3)Se aproba formularul tipizat al invitatiei prin care functionarii cu atributii in cadrul compartimentului agricol invita,la primarie,persoanele fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol , conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 – Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare

Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana, Compartimentului Agricol si se aduce la cunostinta publica prin afişare la sediul primariei.

Batrana la 30 iulie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa nr. 1 la HCL nr.28/2021

STADIUL INSCRIERII DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL AL COMUNEI BATRANA PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2021

Compartimentul ,, REGISTRUL AGRICOL” functioneaza in subordinea directa a Primarului si a Secretarului General al Comunei Batrana , judeţul Hunedoara
În temeiul dispoziţiilor O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare,ale HG nr.985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024 precum si ale art. 7, alin. (4) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 aprobate prin Ordinul comun nr. 25/1382/37/1642/14297/746/202/2020.

I.COMPONENTA COMPARTIMENTULUI

Activitatea compartimentului este asigurata de 1 functionar public in functie de executie:
1.Referent,claasa III,grad profesional superior –Dobra Marius Florin

II. CADRUL LEGAL

Activitatea compartimentului Registrul Agricol este reglementata prin prevederile urmatoarelor acte normative:
– O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol
– Hotarirea de Guvern nr 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024
– Ordinul comun nr. 25/1382/37/1642/14297/746/202/2020.
– Legea Arhivelor Nationale nr 16/1996, modificata si republicata .

III.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI

Avind in vedere prevederile din Hotarirea de Guvern nr 985/2019, institutiile publice locale au obligatia de a organiza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, atât pe suport hârtie cât si in format electronic.
Principalele activitati desfasurate de angajatii din cadrul registrului agricol constau în:
1. Ţinerea la zi a tuturor pozitiilor din registrele agricole, operatiune ce presupune inscrierea, completarea si centralizarea datelor dar si efectuarea operatiunilor de modificare a datelor si informatiilor, cu acordul scris al secretarului general;

In acest sens, fiecare pozitie din registru are un numar de 6 file respectiv 12 pagini, continând un numar de 16 capitole , care trebuie completate cu urmatoarele informatii:
– Capitolul I-componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica, nume, prenume, CNP, legaturi de rudenie-denumire-cod-mentiuni
– Capitolul II – subcap II a si b terenurile aflate in proprietatea gospodariei(arabil, pasuni, fanete, vii, livezi, gradini familiale, paduri, drumuri si căi ferate,constructii, terenuri

neporoductive,ape,balti) respectiv identitficarea pe parcele a terenurilor aflate in proprietatea gospodariei, pe fiecare an in parte;
– Capitolul III- modul de utilizare a suprafetelor agricole situate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
Capitolul IV –subcap. a,a1, b1, b2,c ,-suprafata arabila cultivata pe raza localitatii- grupe de culturi si anume-cereale, leguminoase, radacinoase, plante textile, plante pentru industrializare, legume, plante de nutret, plante producerea de seminte respective suprafata cultivate in sere si solarie pe raza localitatii si suprafata cultivate cu legume in gradinile familiale pe raza localitatii si suprafata cultivate cu legume in gradinile familiale pe raza localitatii , pe fiecare an in parte ;
– Capitolul V –subcap a,b,c,d – numarul pomilor razleti pe raza localitatii, suprafata plantatiilor pomicole si numarul pomilor pe raza localitatii, alte plantatii pomicole aflate in teren pe raza localitatii, vii, pepinere viticole si hameisti pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VI-suprafetele efectiv irigate in câmp, situate pe raza localitatii, pe culturi, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VII –animale domestice si/sau animale salbatice crescute in captivitate, in conditiile legii-situatia la inceputul semestrului-pe specii si categorii de animale, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VIII – evolutia efectivelor de animale in cursul anului, aflate in proprietatea gospodariilor/exploatatiilor agricole fara personalitate juridica, cu domiciliul in localitate si /sau in proprietatea unitatilor cu personalitate juridica, care au activitate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul IX –utilaje, instalatii pentru agricultura si silvicultura, mijloace de transport cu tractiune mecanica si animala existente la inceputul anului, pe fiecare an in parte;
– Capitolul X – subcap. a,b – aplicarea ingrasamintelor, amendamentelor si pesticidelor pe suprafete situate pe raza localitatii, respective utilizarea ingrasamintelor chimice ( in echivalent substanta active) la principalele culturi, pe fiecare an in parte;
– Capitolul XI –cladiri existente la inceputul anului pe raza localitatii –cladiri, adresa cladirii, zona, suprafata construita desfasurata – metri patrati, tipul cladirii, anul terminarii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul XII – Atestatele de producator si carnetele de comercializare eliberate/vizate-produsul pentru care se solicita atestatul, nr atestat /data eliberarii, vizarii anuale, seria si numarul carnetului de comercializare , data eliberarii, nr. si data avizului consultativ;
– Capitolul XIII – Mentiuni cu privire la sesizarile/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale inaintate notarilor publici-data decesului-date despre succesibili-nume si prenumele, adresa, localitate, strada, numar,numar/data inregistrarii,SNP/BN (societate profesionale notariala, birou notarial) catre care se transmite;
– Capitolul XIV – Inregistrari privind exercitarea dreptului de preemtiune-nr.data ofertei de vinzare –suprafata (ha)-numarul de carte funciara, aviz final al MADR /DADR-nr. data, adeverinta de vinzare libera, nr. data, cumparator, nume si prenume, pretul(lei);
– Capitolul XV – a) Inregistrari privind contractele de arendare- nume si prenume arendas, nr. contract de arenda, data incheierii contractului de arenda, perioada de arendare, suprafata parcelei arendate, categoria de folosinta, nr bloc fizic, redeventa(lei);

b) Inregistrari privind contractele de concesiune, nume si prenume concedent, nurmar contract de concesiune, data incheierii contractului de concesiune, perioade de concesiune, suprafata parcelei concesionate, categoria de folosinta, nr. bloc fizic.
– Capitoulul XVI – Mentiuni speciale.

2. Furnizarea de date catre Directia Judeteana de Statistica,Directia pentru Agricultura Judeteana Hunedoara-Deva sau altor institutii, daca este cazul;
3. Întocmirea si eliberarea de atestate de producator si carnete de comercializare a produselor agricole
4. Eliberarea adeverintelor cu privire la datele inscrise in registrele agricole sau cu privire la alte date existente in baza de date a serviciului;
5. Înregistrarea contractelor de arendare si a actelor aditionale incheiate intre arendatori si arendasi,
6. Înregistrarea contractelor de concesiune si a actelor aditionale , incheiate intre concedent si concesionar pentru bunurile agricole aflate pe raza Comunei Batrina;
7. Efectuarea de activitati in afara biroului(munca de teren) ceea ce consta in verificarea gospodariilor populatiei sau a societatilor comerciale detinatoare de terenuri agricole sau crescatoare de albine( din categoriile bovine,ovine,porcine, cabaline,familii de albine),
8. Efectuarea de activitati privind relatii cu publicul, consiliere, acordare de sprijin celor care se adreseaza cu diferite probleme agricole.
9. Colaborarea cu celelalte servicii ale primariei in rezolvarea numeroaselor probleme curente si colaborarea cu diferite institutii( directia de statistica, oficiul de cadastru, directia agricola, politia, prefectura,serviciul finante publice locale, serviciul de evidenta a populatiei, etc) in limita competentei stabilite de conducerea Primariei Batrana.
10. Întocmirea de referate pentru sedintelele Consiliului Local
11. Predarea anuala a documentelor create de Compartimentul Agricol, la arhiva, aceasta activitate presupune arhivarea dosarelor create in conformitate cu Legea nr. 16/1996, a Arhivelor nationale.

Secretarul general al localitatii coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si tinere la zi a registrului agricol. Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului general al localitatii.

Ori de cite ori intervin modificari in registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinta a acestora , la cladiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri detinute in proprietate ori in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite si taxe locale functionarii publici cu atributii privind completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor din registrele agricole, au obligatia de a comunica aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii.

IV. ACTIVITATI DESFASURATE IN TRIMESTRUL II 2021

In trimestrul I 2021, activitatea functionarului din cadrul compartimentului agricol a fost axata pe semnarea si completarea registrelor agricole in conditiile impuse de prevederile legale in vigoare, culegerea datelor necesare tinerii la zi si centralizarea datelor din registrele agricole si solutionarea tuturor petitiilor, cererilor si inscrisurilor inregistrate in cadrul compartimentului.

Functionarul din cadrul compartimentului a avut in trimestrul II 2021:
1.Total pozitii inregistrate: 133
-Pozitii persoane fizice cu domiciliul in localitate:52
-Pozitii persoane cu domiciliul in alte localitati: 73
-Pozitii persoane juridice cu domiciliul in localitate: 6
-Pozitii persoane juridice cu domiciliul in alte localitati:1
2.Suprafata totala teren:1529,92 ha
-teren arabil: 95,03 ha
-pasuni naturale: 343,59 ha
-fanete naturale: 317,14 ha
-livezi: 0
-paduri: 632 ha
-teren cu constructii: 10,20 ha
-terenuri degradate si neproductive: 131,96 ha
3.Animale domestice si/sau salbatice crescute in captivitate in conditiile legii
-bovine: 87
-ovine: 565
-caprine: 0
-porcine: 36
-cabaline: 6
-magari : 2
-pasari:400
-familii de albine: 150
-iepuri:0
4.Utilaje,instalatii agricole si mijloace de transport
-tractoare: 18
-motocultoare:3
-motocositoare:22
-pluguri pentru tractor cu doua si trei trupite:11
-cultivatoare:0
-grape cu tractiune mecanica:4
-grape cu tractiune animala:15
-semanatori cu tractiune mecanica(pentru paioase si prasitoare):0
-masini de stropit si prafuit cu tractiune mecanica:0
-masini pentru erbicidat:0
-combine autopropulsate pentru recoltat (cereale si porumb) 0
-cositori cu tractiune mecanica:2
-prese pentru balotat paie I fan:1
-remorci pentru tractor:10
-care si carute:10
-motopompe pentru irigat:0
-instalatii pentru muls mechanic:3
-mori:0
5.Inregistrari privind contractele de arenda: 0
6.atestate de producator si carnete de comercializare:1
In anul 2021 –trim II s-au efectuat un numar de 35 operatiuni privind modificarea registrului agricol

Batrana la 30 iulie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Anexa nr. 2 la HCL nr.28/2021

PROGRAM DE MĂSURI
pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana,tinut in format electronic si pe hartie,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme

Nr. crt.
Denumirea activităţii
Termen de îndeplinire
Persoane responsabile
1
Se va efectua afişajul şi înştiinţarea populaţiei cu privire la procedura şi termenele de înregistrare în registrele agricole şi în acelaşi timp se va continua verificarea în teren a corectitudinii înscrierii datelor pe baza declaraţiei dată de capii gospodăriilor şi de către reprezentanţii legali ai unităţilor cu personalitate juridică.
permanent
Dobra Marius Florin

2
Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloace de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate ori în folosinţă, după caz ,de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute de Codul Fiscal ,funcţionarii publici cu atribuţii privind completarea şi ţinerea la zi a datelor din registrul agricol au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor publici din compartimentele de resort al aparatului de specialitate al primarului în termen de trei zile lucrătoare de la data modificării.
Datele instrumentate la nivelul oricăror compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi care fac obiectul înscrierii în registrul agricol se comunică compartimentului de resort cu atribuţii în acest sens în termen de trei zile lucrătoare de la data înregistrării lor prin grija conducătorului compartimentului respectiv.
permanent
Dobra Marius Florin
3
Registrul agricol are caracterul unui document oficial care constituie o sursa importanta de informatii:
-pentru elaborarea pe plan local a unor politici in domeniile:fiscal,agrar,protectie sociala,cadastru,edilitar-urbanistic,sanitar,scolar,servicii publice de interes local;
-pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor;
-este sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic,respectiv:statistica oficiala,pregatirea si organizarea recensamintelor agricole,ale cladirilor si ale populatiei
Intrucat registrul agricol se reinoieste o data la 5 ani,se va realiza corespondenta atat cu pozitia din registrul agricol anterior,cat si cu nr din rolul nominal unic ce il priveste pe contribuabilul respeciv si se vor transmite invitatii persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor din anul precedent
permanent
Dobra Marius Florin
3

Secretarul localităţii sau alte persoane din aparatul de specialitate al primarului anume desemnate de acesta, verifică concordanţa dintre cele două forme de registru agricol, în format electronic şi pe suport de hârtie
permanent
Dobra Marius Florin
Secretarul general al
Comunei Batrana

Registrul agricol in format electronic se va interconecta cu Registrul agricol national(RAN)in vederea raportarii unitare catre institutiile interesate a datelor gstionate de catre acesta
permanent
Dobra Marius Florin

Pentru o buna evidenta privind efectivele de animale,datele din registrul agricol se pun de acord cu evidentele sanitar-veterinare.
permanent
Dobra Marius Florin
4
Orice modificare în registrul agricol se va face numai cu avizul scris al secretarului Comunei Batrana
permanent
Secretarul general al comunei Batrana

Se va urmari inscrierea in registrul agricol a terenurilor dobandite prin contracte de vanzare-cumparare,donatie,contracte de arenda.
permanent
Dobra Marius Florin
5
Prin rotaţie, o zi pe săptămână, funcţionarii publici cu atribuţii în completarea registrului agricol vor efectua verificări în teren privind declaraţiile înregistrate.
permanent
Dobra Marius Florin
6
Vor fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege în cazurile în care cu ocazia verificărilor efectuate de către funcţionarii publici cu atribuţii în completarea registrului agricol se constată declararea de date neconforme cu realitatea,nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol
permanent
Primarul Comunei Batrana

Batrana la 30 iulie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina

Anexa nr.3 la HCL nr. 28 /2021

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA

CATRE,
Dl/D-na_______________________
_______________________________
(adresa)

Primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu,in calitate de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale,in temeiul anexei la Ordinul comun nr.25/1382/37/1642/14297/746/202/2020 precum si ale HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024,formuleaza prezenta

INVITATIE

Prin care va aduce la cunostinta ca aveti obligatia sa va prezentati la Primaria comunei Batrana ,cu sediul in sat Batrana,nr.55,judetul Hunedoara,compartiment agricol ,in perioada__________________________(se prevede o perioada de 5 zile lucratoare),intre orele 900-1500 ,in scopul efectuarii declaratiei pentru inscrierea datelor in registrul agricol,in scopul respectarii legii.
Avem rugamintea sa aveti asupra dumneavoastra actele care va confera un drept asupra animalelor,imobilelor,terenuri si constructii,ce aveti intentia sa le declarati ori le aveti declarate in registrul agricol.
Va multumim pentru intelegere!

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Herciu Radu Barb Camelia Cosmina

REFERENT,
Dobra Marius Florin

Batrana la 30 iulie 2021

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

H O T A R A R E A Nr. 27 /2021 Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRÂNA

H O T A R A R E A Nr. 27 /2021
Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana

Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.73/09.07.2021 al primarului comunei Batrana prin care se propune reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana prin inlocuirea unor membrii;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.27/09.07.2021 Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.76/15.07.2021 al secretarului general al comunei batrana,d-na Barb Camelia Cosmina precum si avizul favorabil cu nr.6/30.07.2021 a comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
In conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor pentru situatii de urgenta modificat prin Ordinul MAI nr.96/2016;
Avand in vedere art.14 lit g din Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor ,ordinul nr.160/2007 precum si art.18 din HG nr.1579/2005 privind aprbarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare;
In temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „d” coroborat cu alin. 7, lit. „h” , art. 139 alin.1,art.196 alin 1 lit a ,art.197 alin 4 si 5 ,art.199 alin 1 si 2 precum şi art.243 alin.1. lit.”a”din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T A R A S T E :
Art.1.Se reorganizeaza Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana ca structura specializata in domeniul apararii impotriva incendiilor si al protectiei civile in sectorul de competenta stabilit cu acordul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara,potrivit anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Hotararea nr.17/2005 privind infintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batrana se modifica corespunzator.
Art.3.Hotararea nr.26/2016 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana se abroga.
Art.4.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii nr.544/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică:Institutiei Prefectului Judeţul Hunedoara,ISU Hunedoara ,S.V.S.U Batrana şi se va afişa un exemplar la sediul Consiliului local Bătrâna.

Batrana la 30 iulie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa nr.1 la HCL
nr.27/2021

COMPONENTA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI BATRANA

-SEF SVSU –Costa Gheorghe-casier in aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana

I.ECHIPELE SPECIALIZATE DE INTERVENTIE:
a).satul Batrana –centru de comuna:
-sef serviciu voluntar-Costa Gheorghe
-sef echipa specializata de interventie-Dobra Marius Florin
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Pascotesc Roman
-Balint Cornel
-Patrut Nica
b)satul Piatra
-sef echipa specializata de interventie-Achim Iulian Claudiu
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Achim Flavius Crinel
-Marian Marinel Lucian
c).Satul Rachitaua
-sef echipa specializata de interventie-Bistrian Liviu Moise
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Pricop Ciprian
-Horga Ghita
d)satul Fata Rosie
-sef echipa specializata de interventie-Bistrian Petru Dorel
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Oprean Cornel
-Bistrian Alina

Compartiment de prevenire:

Pascotesc Ciprian Sergiu-viceprimar
Barb Camelia Cosmina-secretar general
Costa Radu –consilier

Echipa specializata de interventie de la centru de comuna este constituita pe urmatoarele domenii: transmisiuni,alarmare,cercetare cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii.Celelalte echipe specializate sunt constituie in fiecare sat apartinator pentru transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii

Batrana la 30 iulie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

H O T A R A R E A Nr. 26/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 26/2021
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II- 2021
a bugetului local al comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.72/07.07.2021 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana;
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.26/07.07.2021 cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.75/14.07.2021 al compartimentului financiar contabil precum si de avizul favorabil cu nr.5/30.07.2021 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 1 si alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139, art.196 alin.1. lit.”a”,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul II- 2021, la venituri în sumă totală de 909.460 lei, din care la secţiunea de funcţionare 909.460 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 0 lei, conform anexei nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. -Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul II-2021, la cheltuieli în sumă totală de 330.042 lei din care la secţiunea de funcţionare 330.042 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 0 lei, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare ,cu un excedent de 579.418 lei.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil-juridic al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrâna la 30 iulie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa 2 la HCL 26 din 30 iulie 2021

HOTĂRÂREA NR.25/2021 privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.25/2021
privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA

Consiliul Local al Comunei Batrana, Judeţul Hunedoara,
Examinand referatul de aprobare înregistrat sub nr.68/10.06.2021 prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu., prin intermediul căreia se propune asocierea Comunei Batrana, prin Consiliul Local, cu unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara în vederea constituirii unei asociații de dezvoltare intercomunitară.
Tinand cont de proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate al secretarului general al comunei Batrana cu nr.69/14.06.2021 precum si avizul favorabil cu nr.4/29.06.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Avand in vedere dovada de disponibilitate denumire, nr. 189546 din 26.03.2021 eliberată de Ministerul Justiţiei.
Tinand cont de :
– prevederile art.136 alin.2 şi alin.4 din Constituţia României nr.1/2003, republicată;
– prevederile art.5-7 și art.20-272 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art.1, precum și anexele nr.1-2 din Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru
aprobarea actului constitutiv cadru și al statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
– dispozițiile art.1 alin.2 lit.f1, art.1 alin.3-4, art.2 lit.a și lit.v, art.4, art.6, art.8 – art.10, art.29 si art.33 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și
completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art.21, art.24-25 şi art.28 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
– prevederile art.19 alin.1 lit.a, art.20 alin.1, art.30, art.35 și art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local ;
In temeiul prevederile art. 86 alin e,art.89 alin 1 si alin 2,art. 129 alin 2 lit d si alin 8 lit c ,art.139 alin 1 si alin 3 lit f,art.196 alin 1 lit a ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. (1) Se aprobă asocierea Comunei Batrana , prin Consiliul Local al Comunei Batrana,în vederea constituirii „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA” cu unitățile administrativ-teritoriale din județul Hunedoara prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, având ca obiect de activitate realizarii în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional de infrastructură, investiţii publice sau private, în servicii comunitare de utilităţi publice, educaţie, sănătate, mediu, turism, sport, ori furnizarea în comun a unor servicii publice locale de calitate şi eficiente.
Art.2.Se aprobă Actul Constitutiv si Statutul „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA” precum si datele de identificare ale reprezentantului Comunei BATRANA la Adunarea Generala a ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA, conform Anexelor nr.2-3-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA”, va avea sediul în Comuna Ghelari, strada Rusca, nr.5A, județul Hunedoara,
Art. 4. (1) Se aprobă participarea comunei Batrana , prin Consiliul Local al comunei Batrana la constituirea patrimoniului inițial al „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA” în cuantum de 2500 (douamiicincisutelei) lei.
(2)Se aprobă cotizația anuală a Comunei Batrana la susținerea activităților Asociației, în cuantum de 1.5 lei/locuitor/luna al Comunei Batrana
Art.5.Se împuternicește Primarul Comunei Batrana, domnul Herciu Radu, să semneze în numele și pentru Comuna Batrana Actul Constitutiv și Statutul „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA
Art. 6. Se desemnează domnul primar Herciu Radu, să reprezinte Comuna Batrana în cadrul „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA”.
Art.7. Se mandatează ca în numele nostru şi pentru noi, să desfăşoare procedura la Notar şi Judecatoria Hunedoara, de dobândire a personalităţii juridice, înscrierea Asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare consilier juridic, Ţent Sergiu, cetăţean român, născut la data de 15.03.1964 în Ghelari, jud. Hunedoara, domiciliat în sat Ghelari, str. Valea Caselor nr. 19, posesor al C.I. seria HD nr. 887739, eliberată de SPCLEP la data de 19.02.2018.
Art.8 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, primarului comunei Batrana şi ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primariei si pe site-ul www.primaria-batrina.ro

Bătrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

H O T A R A R E A Nr. 23 /2021 privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

 

H O T A R A R E A Nr. 23 /2021
privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

Consiliul local al comunei B A T R A N A ,Judeţul Hunedoara;
Analizând referatul de aprobare cu nr.63/28.05.2021 a primarului comunei Bătrâna, d-l Herciu Radu prin care se propune modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Batrana
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.23/28.05.2021 privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.66/08.06.2021 al secretarului general al comunei Batrana precum si avizul favorabil cu nr.2/29.06.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Avand in vedere ca dintr-o eroare materiala la art.62 alin 5 al HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana a fost calculata gresit indemnizatia lunara pentru consilieri locali care participa la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate precum si anexa nr.11 privind detalierea calcularii majoritatii absolute si a majoritatii calificate in functie de numarul total al membrilor organului colegial , se impune modificarea acestora printr-un proiect de hotarare.
In temeiul prevederilor Ordinului MDLPA nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale,precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.
Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit . ”a” şi alin 3 lit „a” , art.139 alin 3 lit I,art.196 alin 1 lit “a” ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art 243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aprobă modificarea art.62 alin 5 din Anexa la HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Batrana, si va avea urmatorul cuprins:
(5) Indemnizatia lunara pentru consilieri locali care participa la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate se calculeaza dupa formula:

IL=a xIPx(0,45xPCL/NSCL+0,35xPCS/PSCS)

Art.2 .Se aproba modificarea anexei nr.11 la Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana conform anexei care face parte integranta dinh prezenta hotarare.

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Batrana sunt si raman in vigoare.

Art.4.Prezenta hotarare poate fi atacata in instanta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5.-Prezenta hotărâre se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primariei comunei Batrana sip e site-ul www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:6
Voturi impotriva:1
Abtineri:0


ANEXA Nr. 1 la
HCL nr.23/2021

Detalierea calculării majorităţii absolute şi a majorităţii calificate în funcţie de numărul total al membrilor organului colegial

Numărul total al membrilor organului colegial
Majoritatea absolută
Majoritatea calificată
9
5
7

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


 

HOTĂRÂREA NR.22/2021 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,.

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.22/2021
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,.

Consiliul Local al comunei Batrana;
Având în vedere referatul de aprobare nr.62/21.05.2021 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.22/21.05.2021 prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere:
Raportul de specialitate cu nr.65/07.06.2021 al compartimentului de resort precum si avizul favorabil cu nr.1/29.06.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
-Adresa nr.1094/19.05.2021 care conține atașat Nota de fundamentare nr.1093/19.05.2021 și Proiectul Notificării de Încălcare, transmisă de către aparatul tehnic al A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara și înregistrată la U.A.T Batrana cu nr.563/19.05.2021
– Nerespectarea obligațiilor asumate prin Contractul de delegare nr. 1760//760/27.11.2018 de către Operatorul de colectare și transport desemnat prin Raportul procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, judeţul Hunedoara, din cadrul proiectului„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor înJudeţul Hunedoara”,
-Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare având nr.1760/760/27.11.2018,
– Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara,, , astfel cum a fost modificat și completat,
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara.
Ținând seama de prevederile legale în materie,respectiv:
-dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,cu modificările şi completările ulterioare,
-dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare,
-dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,
-dispozițiile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
-dispozițiile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare
-dispozițiile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare
-dispozițiile Legii nr. 211/2011privind regimul deșeurilor,cu modificările și completările ulterioare
-dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit d si alin 7 lit s ,art.139 alin 1 ,art.196 alin 1 li a ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art.1- Se mandatează reprezentantul UAT Batrana,dl Herciu Radu ca în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara,,să aprobe demararea procedurii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Barcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018, emiterea Notificării de Încălcare și împuternicirea Președintelui Asociației să semneze Notificarea de Încălcare.
Art. 2 -La expirarea termenului de 90 de zile acordat prin Notificare operatorului în vederea remedierii, se va face o analiză a situației concrete, a remedierilor realizate, a propunerilor înaintate de operator și/sau a obligațiilor neîndeplinite de către acesta ori îndeplinite necorespunzător.
Art. 3 – Aparatul tehnic al Asociației va înainta un rezumat al situației finale fiecărui membru asociat al Zonei de colectare 3 Centru/Bârcea Mare la expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana ,secretarului general al comunei si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara,, ;

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

HOTĂRÂREA NR. 21/2021 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BATRANA

HOTĂRÂREA NR. 21/2021
privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana, judetul Hunedoara

Consiliul Local al Comunei Batrana, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2021
Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.58/06.05.2021 cu privire la necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea structurii organizatorice a unitatii administrativ-teritoriale,prin aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara,intocmit de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.21/06.05.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.60/10.05.2021 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.597/28.05.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Ţinând cont de prevederile art.370,art.371,art.372,art.385 alin (3),art.409 alin (1) si art.534 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 1administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum și de prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
Luând în considerare referatul de aprobare prin care se impune aprobarea noii organigrame si a statului de functii datorita mai multor modificări în cadrul Primăriei comunei Batrana dupa cum urmeaza:
– în urma concursului de promovare in functia publica de conducere specifica de secretar general al comunei Batrana din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara , organizat în data de 28.01.2021 , doamna Barb Camelia Cosmina a fost declarată admisa, conform raportului final nr.157/28.01.2021, întocmit de comisia de examinare;
-tinand cont de Dispozitia nr.5/01.02.2021 privind modificarea raportului de serviciu prin promovare al d-nei Barb Camelia Cosmina în funcţia publica de conducere specifica de secretar general al comunei Batrana din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara
-tinand cont de Dispozitia nr.33/30.10.2020 privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Pascotesc Ciprian Sergiu,functionar public de executie,clasa I,grad professional asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara ca urmare a urmare a alegerii intr-o functie de demnitate publica si totodata respectand prevederile HCL nr.27/2020 privind alegerea viceprimarului comunei Batrana
Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului judetul Hunedoara cu nr.2704/25.03.2021 referitoare la numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,care este de 10 posturi.
Tinand cont de adresa cu nr.3607/23.04.2021 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara prin care se solicita reanalizarea HCL nr.14/2021 si procedarea dupa caz la revocarea/modificarea/completarea corespunzatoare a acesteia conform prevederilor legale in materie.
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1) , art. 196 alin. (1) lit. ”a”,art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana conform Anexei nr.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 .Se aproba statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana conform Anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Primarul Comunei Batrana, prin compartimentele de specialitate.
Art.4. La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotararii se revoca HCL nr.14/2021 privind aprobarea modificarii organigramei,a statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara
Art.5 La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari,se abroga Hotararea Consiliului Local al comunei Batrana nr.28/2019 prin care a fost aprobata organigrama,statul de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Batrana.
Art.6 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Primarului Comunei Batrana,, Compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Batrana și se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul Primariei si pe site-ul institutiei www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial Local

Batrana la 28 mai 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa nr 1 la HCL nr.21 din 28 mai 2021

HOTĂRÂREA NR. 20/2021 privind aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 20/2021
privind aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Batrana

Consiliul Local al comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Examinând referatul de aprobare al primarului comunei Batrana nr. 54 din 13.04.2021 prin care se propune aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local Batrana, motivat de necesitatea reglementării regimului juridic al iniţierii şi circulaţiei juridice a proiectelor de hotărâri, ce vor fi supuse dezbaterii şi aprobării autorităţii deliberative de la nivelul comunei Batrana, scopul final fiind respectarea prevederilor legale în materie de drept administrativ.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.20/13 aprilie 2021 privind aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Batrana ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.57/29.04.2021 intocmit de catre secretarul general al comunei Batrana precum si avizul favorabil cu nr.596/28.05.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Batrana.
În conformitate cu prevederile Părții a III-a și ale art. 1 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 alin.(2) din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 punctul 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 și următoarele din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 84 coroborat cu art. 80 şi următoarele din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), art. 211 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Batrana, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2 Regulamentul prevăzut la art. 1 va fi adus la cunoştinţa consilierilor locali, a tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate şi la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana si secretarului general al comunei.

Batrana la 28 mai 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa la HCL nr. 20/2021

Regulament
privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1 (1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competenta altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.
(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul local adoptă hotărâri, acte administrative cu caracter normativ sau individual, în limitele stabilite prin Constituția României sau lege și numai în domeniile în care are competențe și atribuții legale.
Art. 2 (1) Hotărârile Consiliului Local se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu dispozițiile Constituției României, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, alte acte normative în domeniu, precum și cu principiile ordinii de drept.
(2) La inițierea și elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul de acte administrative de autoritate subordonate Legii, Hotărârilor și Ordonanțelor Guvernului, altor acte de nivel superior sau de același nivel cu care se află în conexiune, precum și cu reglementările comunitare.
(3) Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior și nici nu pot contraveni principiilor și dispozițiilor acestora.
Art. 3 Hotărârile consiliului local se adoptă pentru organizarea executării ori executarea în concret a legilor și a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea precum și a propriilor hotărâri.

Capitolul II
Inițierea, elaborarea, redactarea, structura și conținutul proiectelor de hotărâri

Art. 4 (1)În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâre pot fi inițiate de primar, de consilieri locali și de cetățeni, denumiţi în continuare iniţiatori.
(2) Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun/iniţiatori, cu sprijinul secretarului general al comunei Batrana și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 5 În elaborarea proiectelor de hotărâri cu caracter normativ sau individual, după caz, se parcurg următoarele etape:
a) stabilirea obiectului și scopul reglementării;
b)stabilirea actelor normative care reglementează problematica respectivă și abilitatea consiliului local să stabilească măsuri pentru aplicarea lor;
c) culegerea și selectarea informațiilor;
d) prelucrarea și analizarea informațiilor;
e) elaborarea variantelor de soluție, delimitarea celor optime ca scop și posibilitate de înfăptuire.
Art. 6 (1) Redactarea unui proiect de hotărâre se face de către inițiator în conformitate cu normele de tehnică legislativă, cu sprijinul secretarului general al comunei Batrana și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în funcție de obiectul acestuia.
(2)Iniţiatorii au obligaţia de a prezenta alături de proiectul de hotărâre şi un referat de aprobare/raport, ca instrument de prezentare a proiectului şi de motivare a acestuia.
(3)Documentele prevăzute la alin. (2), ce stau la baza proiectului de hotărâre, iniţiat de primar sau de viceprimar,au la bază/în susţinere un referat al structurii/structurilor de specialitate care gestionează şi au atribuţii referitoare la ducerea la îndeplinire a situaţiei supusă dezbaterii şi aprobării consiliului local, la propunerea iniţiatorilor. Referatul structurii trebuie să conțină situația existentă, oportunitatea şi necesitatea, și respectiv motivele de fapt și de drept care au condus la necesitatea inițierii proiectului de hotărâre, soluția propusă precum și cadrul legal al acestuia. În cazul în care prin referat se propun impozite, taxe, tarife, plăți inclusiv în rate, dobânzi, chirii, redevenţe se va preciza baza de calcul a acestora, iar dacă este cazul, referatul va fi însoțit de anexe. Referatul împreună cu eventualele anexe la acesta, va fi semnat de cel care îl întocmește și de șeful ierarhic superior al acestuia, ca şef al structurii.
(4) Documentele de motivare se redactează într-un stil explicativ, clar, folosindu-se terminologia proiectului de act administrativ pe care îl prezintă.Motivarea trebuie să se refere la forma finală a proiectului de act normativ; dacă pe parcurs s-au adus unele modificări proiectului, ca urmare a propunerilor şi observaţiilor primite, în condiţiile legii, motivarea iniţială trebuie reconsiderată în mod corespunzător.
(5)Secretarul general al comunei Batrana trebuie să verifice dacă proiectele de hotărâri au fost elaborate conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(6)Pentru asigurarea unei succesiuni logice a soluţiilor legislative preconizate şi realizarea unei armonii interioare a actului administrativ redactarea textului proiectului trebuie precedată de întocmirea unui plan de grupare a ideilor în funcţie de conexiunile şi de raportul firesc dintre ele, în cadrul concepţiei generale a reglementării, trebuind a fi avută în vedere sistematizarea ideilor în text și stil:
a) proiectul de hotărâre trebuie redactat într-un limbaj și un stil juridic specific normativ, concis, clar și precis, care să excludă orice echivoc;
b) se vor folosi cuvinte în înțelesul lor curent din limba română, cu evitarea regionalismelor; c) este interzisă folosirea neologismelor, dacă există un sinonim de largă răspândire în limba română;
d) exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicarea în text, la prima folosire;
e) utilizarea verbelor se face la timpul prezent, forma afirmativă;
f) nu este permisă prezentarea unor explicații prin folosirea parantezelor;
g) referirea în proiectul de hotărâre la un alt act normativ se face prin precizarea categoriei juridice a acestuia, a numărului sau a titlului și a datei publicării acestui act sau numai a categoriei juridice și a numărului, dacă astfel orice confuzie este exclusă.
Art. 7 (1) Părțile constitutive ale unui proiect de hotărâre se structurează astfel:
a) antet proiect, care conţine: inserarea denumirii judeţului – Județul Hunedoara, a unităţii administrativ-teritoriale – Comuna Batrana, a iniţiatorului – Primar, Consiliul Local, Iniţiativă cetăţenească,precum şi numărul de înregistrare şi anul proiectului de hotărâre, în scopul identificării;
b) titlul proiectului de hotărâre – trebuie să cuprindă denumirea proiectului de hotărâre, precum și obiectul reglementării exprimat sintetic, astfel: Proiect de hotărâre privind/pentru ……. Se interzice ca denumirea proiectului de hotărâre să fie aceeași cu cea a altui proiect de hotărâre în vigoare. În cazul în care prin hotărâre se modifică ori se completează o altă hotărâre, titlul va exprima operațiunea de modificare sau de completare a hotărârii avuta în vedere.
c)formula introductivă a proiectului de hotărâre constă într-o propoziţie care cuprinde denumirea iniţiatorului – Primarul comunei Batrana, Viceprimarul comunei Batrana, Consilierul / consilierii locali …… , Cetăţenii precum şi temeiul în drept ce permite iniţierea proiectului;
d)formula introductivă a hotărârii,constă într-o propoziţie care cuprinde denumirea autorităţii emitente, tipul şi data şedinţei, temeiul juridic pe baza şi în executarea căruia actul a fost adoptat, astfel: Consiliul local al comunei Batrana, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă …. , la …. , în temeiul art. 139 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă prezenta hotărâre;
e) preambul – enunță în sinteză, scopul și după caz, motivarea proiectului de hotărâre, temeiul de fapt. În preambulul actului administrativ, in conditiile legii, se menționează referatul de aprobare al inițiatorului, numărul proiectului de hotărăre, raportul de specialitate al compartimentului de resort, respectiv avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Batrana, alte avize prevăzute de lege, după caz, precum și temeiurile juridice pe baza și în executarea cărora proiectul de hotărâre a fost inițiat. Dacă se invocă ordine, instrucțiuni, circulare ori alte acte normative emise de autoritățile administrației publice centrale și care nu sunt publicate în Monitorul Oficial, acestea se vor depune în copie conformă cu originalul, odată cu proiectul de hotărâre.
f) partea dispozitivă a actului administrativ – reprezintă conținutul propriu-zis al proiectului de hotărâre. Aceasta conţine un articol separat referitor la contestarea actului administrativ.
g) atestarea autenticității – proiectul de hotărâre se semnează de către inițiator și se avizează pentru legalitate de către secretarul general al comunei Batrana, se datează și se numerotează. Secretarului general îi revine și sarcina de a verifica dacă proiectul de hotărâre este conform cu prevederile legale, dacă se integrează organic în sistemul legislației și dacă nu depășește competența consiliului local.
(2) Elementul structural de bază al părții dispozitive îl constituie articolul. Acesta se utilizează în condițiile legii, se numerotează în continuare, în ordinea din text, de la începutul până la sfârșitul hotărârii, cu cifre arabe. Dacă proiectul de hotărâre cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin expresia „Articol unic „. Dacă actul administrativ modifică și/sau completează alt act numerotarea se face cu cifre romane, în condițiile legii.
(3) Alineatul este o sub diviziune a articolului, care de regulă este constituit dintr-o singură propoziție sau frază, dar dacă acest lucru nu este posibil se pot adăuga noi propoziții sau fraze, separate prin punct și virgulă. Alineatul se evidențiază printr-o ușoară retragere de la alinierea textului pe verticală. În hotărârile cu o anumită întindere, dacă un articol are unul sau mai multe alineate, acestea se numerotează la începutul fiecăruia cu cifre arabe cuprinse în paranteză.
(4) Enumerările în textul unui articol sau alineat se prezintă distinct prin utilizarea literelor alfabetului românesc și nu prin liniuțe sau alte semne grafice.
(5) Ultimul articol dintr-un proiect de hotărâre va cuprinde în mod obligatoriu denumirea autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate de conținutul hotărârii, precum și ale compartimentelor de resort pentru a se asigura comunicarea lor.
Art. 8 (1) La redactarea textului unui proiect de hotărâre se pot folosi, ca și părți componente a acestuia, anexe care conțin prevederi ce cuprind exprimări cifrice, desene, tabele, planuri sau alte asemenea.
(2) Pot constitui anexe la un proiect de hotărâre reglementările ce trebuie aprobate de consiliul local, cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau norme cu caracter predominant tehnic.
(3) Anexa trebuie să aibă un temei-cadru în corpul proiectului de hotărâre și să se refere exclusiv la obiectivul determinant prin textul de trimitere.
(4) Textul-cadru de trimitere trebuie să facă, în finalul sau, mențiunea că anexa face parte integrantă din proiectul de hotărâre; dacă sunt mai multe anexe, în final se va include un articol distinct, cuprinzând aceeași mențiune, însoțită de nominalizarea expresă a tuturor anexelor.
(5) Titlul anexei va cuprinde exprimarea sintetică a ideii din textul de trimitere.
(6) Dacă sunt mai multe anexe, acestea se numerotează cu cifre arabe, în ordinea în care au fost enunțate în textul proiectului. Anexele la proiectul de hotărâre vor purta antetul acesteia precum și mențiunea „Anexa nr…..la Proiectul de Hotărâre nr…..din…..”.
Art. 9 În cazul regulamentelor, a normelor metodologice de aplicare a unui act, conţinutul acestora va fi sistematizat în următoarea ordine de prezentare a ideilor: dispoziţii generale sau principii generale; dispoziţii privind fondul reglementării; dispoziţii tranzitorii; dispoziţii finale.
Art. 10 Dispoziţiile generale cuprind prevederi care orientează întreaga reglementare, determină obiectul şi principiile acesteia.
Art. 11 (1) Dispoziţiile de fond cuprind reglementarea propriu-zisă a relaţiilor sociale ce fac obiectul actului normativ.
(2) Succesiunea şi gruparea dispoziţiilor de fond cuprinse în regulament sau norme metodologice de aplicare a unei hotărâri se fac în ordine logică, astfel reglementările de drept material să preceadă celor de ordin procedural, iar în caz de instituire de sancţiuni, aceste norme să fie plasate înaintea dispoziţiilor tranzitorii şi finale.
Art. 12 Dispoziţiile tranzitorii cuprind măsurile ce se instituie cu privire la derularea raporturilor juridice născute în temeiul vechii reglementări care urmează să fie înlocuită de noul act, precum şi reglementări de corelare a celor două norme juridice, astfel încât punerea în aplicare a noului regulament sau normă să decurgă firesc şi să evite retroactivitatea acestuia sau conflictul între norme succesive.
Art. 13 (1) Dispoziţiile finale cuprind măsurile necesare pentru punerea în aplicare a regulamentului sau a normelor metodologice, data intrării în vigoare a acestuia, implicaţiile asupra altor acte normative ca: abrogări, modificări, completări, precum şi dispoziţia de republicare dacă este cazul.
(2) La hotărârea cu caracter temporar se va prevedea şi perioada de aplicare sau data încetării aplicării sale.
Art. 14 (1) Capitolele, titlurile, părţile se numerotează cu cifre romane, în succesiunea pe care o au în structura din care fac parte. Secțiunile şi paragrafele se numerotează cu cifre arabe.
(2) Titlurile, capitolele, secţiunile şi paragrafele se denumesc prin exprimarea sintetică a reglementărilor pe care le cuprind.
Art. 15 După intrarea în vigoare, pe durata existenței unei hotărâri pot surveni unele evenimente, precum: modificarea, completarea, revocarea/încetarea aplicabilității sau abrogarea.
Art. 16 (1) Modificarea constă în schimbarea expresă a textului unuia sau mai multor articole ori alineate, dându-le o nouă formulare. Pentru exprimarea normativă a intenției de modificare se nominalizează expres textul vizat, cu toate elementele de identificare. Proiectul de hotărâre se formulează utilizându-se sintagma „Se modifică art. …… din hotărârea nr. … privind … , care va avea următorul conținut/cuprins:”, urmată de redactarea noului text.
(2) Modificarea ori completarea unei hotărâri este admisă numai dacă nu se afectează concepția generală sau caracterul unitar al acestora, ori dacă nu privește întreaga sau cea mai mare parte a reglementărilor. În caz contrar, ele se înlocuiesc cu o nouă reglementare, urmând să fie în întregime abrogate.
(3) În cazul în care se modifică sau se completează o altă hotărâre, articolele se numerotează cu cifre romane, păstrându-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate.
Art. 17 Reglementările de modificare și completare se încorporează în actul de bază la data intrării lor în vigoare, identificându-se cu acestea, iar intervențiile ulterioare de modificare sau completare vor fi raportate tot la actul de bază.
Art. 18 (1) Completarea unei hotărâri constă în introducerea unei dispoziții noi, cuprinzând soluții și ipoteze suplimentare, care se adaugă elementelor structurate existente prin utilizarea următoarei formule de exprimare: „Se aprobă completarea hotărârii nr. … privind … , cu art. / alin. …, care se introduce după art … / alin. … și care va avea următorul conținut/cuprins: … „.
(2) Actul de completare poate să dispună renumerotarea articolelor actului completat și republicarea lui, sau ca acestea să dobândească numărul structurilor corespunzătoare din textul vechi, însoțite de un indice cifric pentru diferențiere.
Art. 19 Revocarea/încetarea aplicabilității unei hotărâri constă în retractarea actului administrativ valid prin care se pune capăt, se înlătură sau încetează efectele acestui act.
Art. 20 (1) Prevederile cuprinse într-o hotărâre, contrare unei reglementări de același nivel ulterioare sau de nivel superior, apărute ulterior, vor fi abrogate, în mod expres, cu referire la actul administrativ care se abrogă.
(2) Abrogarea poate fi totală sau parțială.
(3) În cazul abrogărilor parțiale, intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi la întregul act normativ, nu numai la textele rămase în vigoare.
(4)Abrogarea unei hotărâri, parțială sau totală, are întotdeauna caracter definitiv, nemaiputându-se repune în vigoare.
(5) Abrogarea poate fi dispusă, de regulă, printr-o prevedere distinctă în finalul unei dispoziții care reglementează o anumită problematică, dacă aceasta afectează reglementări conexe anterioare.
Art. 21 (1) Proiectele de hotărâri trebuie să fie însoțite de referate de aprobare întocmite de inițiatori, precum și de referatele întocmite potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul regulament și rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort, rapoarte în care se vor arăta succint, după caz:
a) cerințele care justifică intervenția normativă, atât din punct de vedere al legalității și al oportunității, cât și al eficienței și eficacității;
b) efectele avute în vedere prin noua reglementare în funcție de obiectul reglementării precum și, după caz, influența acestuia asupra bugetului local al comunei Batrana;
c) fazele parcurse în pregătirea proiectelor, evidențiindu-se sursele de documentare, evaluări statistice, specialiștii consultanți și alte asemenea surse de informare utilizate;
d) referiri la avizele obținute și, după caz, influența acestora asupra proiectelor;
e) mențiuni, după caz, dacă se impune modificarea, completarea/revocarea/încetarea aplicabilității sau abrogarea unor hotărâri anterioare în materia respectivă de către consiliul local.
(2) Referatele de aprobare ale proiectelor de hotărâri se semnează de inițiatori.
(3) Proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.
Art. 22 (1) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoțite de referatele de aprobare ale acestora și de alte documente de prezentare și de motivare se înregistrează, conform procedurii stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Batrana, și se transmit de secretarul general al comunei Batrana:
a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor.
(2) Nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum și celelalte documente, se face de către primar împreună cu secretarul general al comunei Batrana.
(3) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică și data de depunere a rapoartelor și a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise și comisiilor de specialitate înainte de pronunțarea acestora.
(4) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.
(5) Avizul comisiei se transmite secretarului general al comunei Batrana, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali și către inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței.
(6) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;
b) rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevăzute de legislația specială.
(7) Secretarul general al comunei Batrana asigură îndeplinirea condițiilor de la alin.(6) și aduce la cunoștința consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.
(8) Rapoartele și avizele prevăzute la alin. (6) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (3), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor extraordinare. În situația ședințelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgență, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.
(9) Inițiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea acestuia.
Art. 23 Proiectele de hotărâri însoțite de referatele de aprobare și raportul compartimentului de specialitate se transmit concomitent, în copie, autorităților și instituțiilor publice în vederea avizării acestora, dacă prevederile legale o impun, în funcție de obiectul reglementării, care au obligația să analizeze și să comunice inițiatorului eventuale observații și propuneri, în termenul stabilit de lege.
Art. 24 (1) După definitivare proiectele de hotărâre se prezintă de îndată secretarului general al comunei Batrana însoțite de documentele prevăzute la art. 22 alin. (6).
(2) Secretarul general al comunei Batrana transmite proiectele de hotărâri și celelalte documente comisiilor de specialitate în atribuțiile cărora se încadrează obiectul reglementarilor propuse în vederea avizării.
Art. 25 (1) Proiectele de hotărâri însoțite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (3) și art. 22 alin. (6), lit. a), b) și d) se prezintă secretarului general al comunei Batrana în vederea avizării pentru legalitate, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Secretarul general al comunei Batrana va verifica îndeplinirea condițiilor de formă și de fond pentru fiecare proiect de hotărâre, inclusiv respectarea normelor de tehnică legislativă, prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Dacă în urma analizei, secretarul general al comunei Batrana constată nerespectarea prevederilor unor acte normative de nivel superior, va restitui la inițiator și la compartimentele de resort proiectul de hotărâre și celelalte documente pentru a fi refăcute în concordanță cu propunerile și observațiile primite.
(4) După reanalizarea și refacerea acestuia, după caz, proiectului de hotărâre, inițiatorul și compartimentele de resort vor restitui secretarului general al comunei Batrana , proiectul de hotărâre reformulat în mod corespunzător sau îl vor retrage.
(5) În situația în care între inițiator și secretarul general al comunei Batrana care avizează proiectul de hotărâre există puncte de vedere diferite, proiectul de hotărâre va fi înaintat Consiliului local cu aviz nefavorabil care va fi anexat și prezentat în ședința Consiliului local.
(6) În situația în care avizul secretarului general al comunei Batrana este nefavorabil, acesta trebuie emis în scris și motivat.
Art. 26 Secretarul general al comunei Batrana prezintă primarului proiectele de hotărâri însoțite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (3) și art. 22 alin. (6), lit. b), c) si d) în vederea însușirii și includerii lor pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local.
Art. 27 Procedura, principiile și regulile în asigurarea transparenței decizionale a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ este cea stabilită în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Batrana precum și în legislația specifică.

Capitolul III
Dezbaterea și adoptarea proiectelor de hotărâri

Art. 28 (1) Proiectele de hotărâri incluse pe ordinea de zi aprobată de consiliul local vor fi dezbătute și adoptate cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În situația în care o propunere sau un proiect de hotărâre sunt înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local fără avizul secretarului general al comunei Batrana, președintele de ședință va solicita inițiatorului să motiveze lipsa acestuia pentru a da posibilitatea consilierilor să voteze în cunoștință de cauza.
(3) Nu ține loc de aviz de legalitate eventuala intervenție a secretarului general comunei Batrana în timpul dezbaterilor consiliului local, la cererea consilierilor locali.
Art. 29 (1) Dezbaterea proiectului de hotărâre va fi precedată de prezentarea de către inițiator a referatului de aprobare care a condus la promovarea proiectului, de către șeful compartimentului de resort a raportului de specialitate și a avizului comisiei de specialitate de către președintele acesteia, iar în lipsa acestuia de o altă persoană desemnată din cadrul comisiei.
(2) În cazul în care documentele arătate la alin. (1) au fost studiate de toți consilierii, la propunerea președintelui și cu votul majorității consilierilor, acestea nu se mai prezintă.
(3) Dezbaterea proiectelor de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată.
(4) Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de care ori acesta o solicită, în condițiile regulamentului de organizare si funcționare al consiliului local.
(5) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
(6) Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului, în condițiile regulamentului de organizare si funcționare al consiliului local.
(7) Președintele de ședință permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(8) Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuțiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.
(9) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.
(10) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință putând formula amendamente de fond sau de formă,în condițiile regulamentului de organizare si funcționare al consiliului local. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.
(11) Sinteza dezbaterilor din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și de secretarul general al comunei Batrana.
(12) Președintele de ședință, împreună cu secretarul general al comunei Batrana își asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor consemnate.
(13) La începutul fiecărei ședințe, secretarul general al comunei Batrana supune spre aprobare procesul – verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali și primarul au dreptul ca, în cadrul ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.
(14) Procesul-verbal semnat de președintele de ședință și de către secretarul general al comunei Batrana , precum și documentele care au fost dezbătute în ședința anterioară se depun într-un dosar special al ședinței respective, care se numerotează și se sigilează de președintele de ședință și de secretarul general al comunei Batrana , după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuții în acest sens, desemnată în condițiile legii.
(15) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al comunei Batrana ,afișează la sediul primăriei și publică pe pagina de internet a instituției o copie a procesului – verbal al ședinței, prin intermediul structurilor cu atribuții în materie de comunicare și relații cu publicul.
Art. 30 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine;
g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;
h) hotărârile privind participarea cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele şi în interesul colectivităţilor locale, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
i) hotărârile privind aplicarea de sancţiuni, în condiţiile legii, pentru consilierii locali;
j) hotărârea de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana.
k) hotărârile privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al comunei Batrana”, respectiv a certificatului de „Fiu/Fiică al/a comunei Batrana”.
(4) Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.
(5) Votul deschis se exprimă, în condițiile legii și a regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin oricare dintre următoarele modalităţi:
a) prin ridicarea mâinii;
b) prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă;
c) electronic.
(6)Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.
(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot sau mijloace electronice,în condițiile legii și a regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al comunei Batrana.
Art. 31 – (1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al comunei Batrana.
(2) În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă.
(3) Secretarul general al comunei Batrana nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.
Capitolul IV
Comnunicarea, aducerea la cunoștință și intrarea în vigoare a actelor administrative

Art. 32 (1) Secretarul general al comunei Batrana comunică hotărârile prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului.
(3) Comunicarea, însoțită de eventualele obiecții motivate cu privire la legalitate, se face în scris de către secretarul general al comunei Batrana și se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.
(4) Hotărârile se aduc la cunoștință publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei Batrana , conform procedurilor și atribuțiilor dispuse de conducerea Primăriei comunei Batrana..
(5) Hotărârile se publică, pentru informare, în format electronic și în Monitorul Oficial Local.
Art. 33 (1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.
(2) Aducerea la cunoștință publica a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
Art. 34 (1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
(2) Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.
Art. 35 (1) După intrarea în vigoare a hotărârilor consiliului local, acestea pot fi supuse modificării, completării, abrogării, suspendării și republicării sau altele asemenea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În cazul când se va interveni asupra unei hotărâri printr-unul din procedeele prevăzute la alin. (1) aceasta se va putea face numai în baza unei hotărâri a consiliului local și cu respectarea termenului stabilit în acest scop sau din proprie inițiativă, cu respectarea regulilor prevăzute în Cap. VI din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Orice intervenție asupra unei hotărâri a Consiliului Local făcută în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) se va face tot printr-o hotărâre a consiliului local.

Capitolul V
Dispoziții finale

Art. 36 Referatele de aprobare și avizele originale, variantele și formele succesive ale proiectelor de acte care fac obiectul reglementării prin prezentul regulament, precum și originalul hotărârii se păstrează la secretarul general al comunei Batrana, astfel încât să se asigure cunoașterea întregului proces de elaborare a actelor respective.
Art. 37 (1) În situația în care împotriva unei hotărâri a consiliului local se introduce acțiune la instanța de contencios administrativ, secretarul general al comunei Batrana va comunica aceasta de îndată inițiatorului și Consiliului local care vor reanaliza actul respectiv, pronunțându-se cu propuneri de menținere, de modificare și/sau completare ori revocare a acestora.
(2) Punctele de vedere ale inițiatorului proiectelor de hotărâre, ale Consiliului local și ale compartimentelor de resort, după caz, vor fi comunicate contestatarului.
(3) Primarul va lua măsuri pentru susținerea în fața instanțelor de judecată a prevederilor actelor ce fac obiectul contestațiilor.
Art. 38 Prevederile regulamentului se completează cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Batrana precum și cu alte dispoziţii cuprinse în acte normative specifice în vigoare sau care apar după adoptarea prezentului regulament.
Art. 39 Prezentul regulament poate fi modificat și/sau completat prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii și cu respectarea normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Batrana la 28 mai 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina