H O T A R A R E A Nr.22/2022 Privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.22/2022
Privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana

Consiliul Local al comunei Batrana;

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Batrana, dl Herciu Radu, prin care se ia act de incetarea de drept, prin deces,a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.22/13.05.2022 privind constatarea incetarii de drept,prin deces,a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.52/16.05.2022 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.24/31.05.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
Luand in considerare prevederile art.56 alin 2 lit l din Regulamentul de Organizare si Functionare a consiliului local al comunei Batrana aprobat prin HCL nr.10/2021 precum si Referatul constatator cu nr.451/02.05.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei Batrana.
In temeiul prevederilor art.204 alin 2 lit l , alin 6 si alin .10 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza pevederilor art.129 alin 1, art.139 alin 1 ,art.196 alin 1 lit b ,art.197 alin 4 si alin 5,art.199 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare :

H O T A R A S T E :

Art.1.Consiliul Local al comunei Batrana ia act cu privire la incetarea de drept ,inainte de expirarea duratei normale, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu ales pe lista candidatilor Partidului National Liberal.
Art.2.Se declara vacant locul de consilier local al domnului Costa Radu in Consiliul Local Batrana ,acesta urmand a fi completat cu supleantul de pe lista Partidului National Liberal .
Art.3 .Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta ,in temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,primarului comunei Batrana,secretarului general al comunei si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Batrana.

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

H O T A R A R E A Nr. 21/2022 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 21/2022
privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.48/09.05.2022 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.21/09.05.2022 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021,initiat de primarul comunei Batrana, dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.50/11.05.2022 al compartimentului financiar contabil precum si de avizul favorabil cu nr.23/31.05.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 ,alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139 alin 3 lit a, art.196 alin.1. lit.”a” ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă contul anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021, conform anexelor nr.1-2,care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrana 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMU NEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0


HCL nr.21 din 31 mai 2022_anexa1_2

H O T Ă R Â R E A NR. 20 / 2022 Privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 20 / 2022
Privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local
al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022

Consiliul local al comunei Batrana, jud. Hunedoara;

Avand în vedere referatul de aprobare nr. 45/20.04.2022 intocmit de primarul comunei Batrana din care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.20/20.04.2022 privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.49/09.05.2022 al compartimentului financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.22/31.05.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile :
art.1, alin.(2) ,lit. ,,a’’,art.14 alin 5 ,art. 19 , art. 20 si art. 58, alin. (1), lit. ,,a’’ din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata.
În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2), lit. b), alin. (4) ,lit. a), ale art. 139 alin.(3) lit. a), art. 196, alin.(1) lit.a), art. 197 alin.(4) si (5) ,art.198 alin (1) si 92) precum si art. 243, alin.(1) , lit. a) , din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 – Aprobă utilizarea sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana, pe anul 2022, pentru obiectivul de investitie, dupa cum urmeaza:
– Montat corp de iluminat cu panou fotovoltaic in satele Piatra,Răchițaua si Fața Roșie,comuna Batrana , suma de 68,00 lei
Art.2. –(1) Se rectifica bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Batrana pe anul 2022,la partea de cheltuieli ,dupa cum urmeaza:
+68,00 mii lei la Cap. 70.02.-Locuinte, servicii si dezvoltare publica – 70.02.06- Iluminat public si electrificari rurale – titlu 70 – Cheltuieli de capital – 71.Active nefinanciare – 71.01 – active fixe – alin.71.01.30- Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) , urmand ca, cheltuielile totale ale bugetului local sa fie in suma de de 1923,00 mii lei
(2) Defalcarea cheltuielilor pe capitole,subcapitole,articole si clasificatii bugetare sunt cele prevazute in anexa nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba modificarea listei de investitii pentru anul 2022 prevazuta in anexa nr.2,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4-Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.5 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului judeţului Hunedoara, primarului comunei Batrana, comparimentului financiar contabil si se aduce la cunostință publica prin afișare la sediul primariei.

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenţi : 7 din totalul de 9, aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritate absoluta, art. 5 lit.ee) – 5 voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi împotrivă:0
Abtineri:0


ANEXA NR.1 LA
HCL NR. 20/2022

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA RECTIFICAT PE ANUL 2022
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE FUNCTIONARE

DENUMIREA INDICATORULUI Program Rectificat Total buget
2022 2022 2022
I CHELTUIELI TOTAL 1155,00 1155,00
A.CHELTUIELI CURENTE 1155,00 1155,00
din care:
CHELTUIELI DE PERSONAL 591,00 591,00
BUNURI SI SERVICII 453,00 453,00
AJUTOARE SOCIALE 111,00 111,00
1.AUTORITATI PUBLICE 1024,00 1024,00
Cheltuieli total 1024,00 1024,00
Cheltuieli curente 1024,00 1024,00
din care
Ch.de personal 591,00 591,00
– ch cu salariile 570,00 570,00
-salarii de baza 500,00 500,00
-ind consilieri 65,00 65,00
-indemnizatie de delegare______________5,00___________________________________5,00
-vouchere de vacanta__________ ______6,00____________________________________6,00
Contributie asiguratorie pentru munca__15,00____________________________________15,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 433,00 433,00
-Furnituri birou 5,00 5,00
-Iluminat 7,00 7,00
-Carburant________________________15,00 ___________________________________ 15,00
-Posta,telefon 3,00 3,00
-Materiale si pres serv 65,00 ____________ ______ 65,00
– Alte bunuri si serv 48,00 48,00
-Reparatii curente_________________100,00 _________ __________________100,00
Deplasari 20,00 20,00
Carti si publicati___________________3,00 _________________________________ ___3,00
-Alte cheltuieli 167,00 167,00

2.CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE 20,00__________________________________20,00
Cheltuieli curente_________________ _20,00___________________________________20,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii________ _20,00___________________________________20,00
-alte cheltuieli __________________20,00____________________________________20,00

3. CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cheltuieli total 111,00 111,00
Finantare indemnizatii handicap 111,00 _________________________________ 111,00

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1 LA
HCL nr. 20/2022
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRINA PE ANUL 2022
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORULUI Program Rectificat Total buget
2022 2022 2022
I CHELTUIELI TOTAL 700,00 +68,00 768,00
A.CHELTUIELI DE CAPITAL 700,00 768,00

II LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA_____________________________0_____________+68,00______________68,00
Cheltuieli total 0 +68,00 68,00
Cheltuieli de capital 0 +68,00 68,00
din care
alte active fixe_____________________ _ 0____________ +68,00 ___________ 68,00

III TRANSPORTURI______________ 700,00____________________________700,00
Cheltuieli total 700,00 700,00
Cheltuieli de capital 700,00 700,00
din care
-alte active fixe________________________ 700,00_____________________________700,00

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

HOTĂRÂREA Nr.18/2022 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul I al anului 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.18/2022
privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul I al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme

Consiliul Local al comunei Batrana,judetul Hunedoara

Examinând referatul de aprobare nr.39/08.04.2022 cu privire la aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul I al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme, prezentat de domnul primar ,Herciu Radu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.18/08.04.2022 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul I al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme, initiat de domnul primar ,Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.40/11.04.2022 al compartimentului agricol precum si de avizul favorabil cu nr.20/29.04.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În temeiul dispoziţiilor art.1 alin (1),alin (6) ,art 2 -4 si art.6 din O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare ,ale art. 7, alin. (4) si ale anexei la Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 aprobate prin Ordinul comun nr.25/1382/37/1642/14297/746/202/2020 precum si ale HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.
Avand in vedere art.129 alin (1) , alin.(14), art.139 alin.(1), art.140 alin (1) ,art. 196, alin. (1), lit. a),art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se aproba analiza stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana,pentru trimestrul I al anului 2022 ,conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activitatii de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana,tinut in format electronic si pe hartie, inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme ,conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1)Se aproba intocmirea registrului agricol la nivelul UAT Batrana pentru perioada 2020-2024 pe suport hartie si in format electronic.
(2)Se aproba ca inscrierea in registrul agricol a datelor privind componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica sa se faca pe baza declaratiei data pe propria raspundere sau pe baza de documente de capul gospodariei sau,in lipsa acestuia,de un alt membru major al gospodariei,care dispune de capacitate deplina de exercitiu,inclusiv prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze
declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol.
(3)Se aproba formularul tipizat al invitatiei prin care functionarii cu atributii in cadrul compartimentului agricol invita,la primarie,persoanele fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol , conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 – Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare

Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana, Compartimentului Agricol si se aduce la cunostinta publica prin afişare la sediul primariei.

Batrana la 29 aprilie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa nr. 1 la HCL nr.18/2022

STADIUL INSCRIERII DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL AL COMUNEI BATRANA PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2022

Compartimentul ,, REGISTRUL AGRICOL” functioneaza in subordinea directa a Primarului si a Secretarului General al Comunei Batrana , judeţul Hunedoara
În temeiul dispoziţiilor O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare,ale HG nr.985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024 precum si ale art. 7, alin. (4) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 aprobate prin Ordinul comun nr. 25/1382/37/1642/14297/746/202/2020.

I.COMPONENTA COMPARTIMENTULUI

Activitatea compartimentului este asigurata de 1 functionar public in functie de executie:
1.Referent,claasa III,grad profesional superior –Dobra Marius Florin

II. CADRUL LEGAL

Activitatea compartimentului Registrul Agricol este reglementata prin prevederile urmatoarelor acte normative:
– O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol
– Hotarirea de Guvern nr 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024
– Ordinul comun nr. 25/1382/37/1642/14297/746/202/2020.
– Legea Arhivelor Nationale nr 16/1996, modificata si republicata .

III.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI

Avind in vedere prevederile din Hotarirea de Guvern nr 985/2019, institutiile publice locale au obligatia de a organiza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, atât pe suport hârtie cât si in format electronic.
Principalele activitati desfasurate de angajatii din cadrul registrului agricol constau în:
1. Ţinerea la zi a tuturor pozitiilor din registrele agricole, operatiune ce presupune inscrierea, completarea si centralizarea datelor dar si efectuarea operatiunilor de modificare a datelor si informatiilor, cu acordul scris al secretarului general;

In acest sens, fiecare pozitie din registru are un numar de 6 file respectiv 12 pagini, continând un numar de 16 capitole , care trebuie completate cu urmatoarele informatii:
– Capitolul I-componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica, nume, prenume, CNP, legaturi de rudenie-denumire-cod-mentiuni
– Capitolul II – subcap II a si b terenurile aflate in proprietatea gospodariei(arabil, pasuni, fanete, vii, livezi, gradini familiale, paduri, drumuri si căi ferate,constructii, terenuri

neporoductive,ape,balti) respectiv identitficarea pe parcele a terenurilor aflate in proprietatea gospodariei, pe fiecare an in parte;
– Capitolul III- modul de utilizare a suprafetelor agricole situate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
Capitolul IV –subcap. a,a1, b1, b2,c ,-suprafata arabila cultivata pe raza localitatii- grupe de culturi si anume-cereale, leguminoase, radacinoase, plante textile, plante pentru industrializare, legume, plante de nutret, plante producerea de seminte respective suprafata cultivate in sere si solarie pe raza localitatii si suprafata cultivate cu legume in gradinile familiale pe raza localitatii si suprafata cultivate cu legume in gradinile familiale pe raza localitatii , pe fiecare an in parte ;
– Capitolul V –subcap a,b,c,d – numarul pomilor razleti pe raza localitatii, suprafata plantatiilor pomicole si numarul pomilor pe raza localitatii, alte plantatii pomicole aflate in teren pe raza localitatii, vii, pepinere viticole si hameisti pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VI-suprafetele efectiv irigate in câmp, situate pe raza localitatii, pe culturi, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VII –animale domestice si/sau animale salbatice crescute in captivitate, in conditiile legii-situatia la inceputul semestrului-pe specii si categorii de animale, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VIII – evolutia efectivelor de animale in cursul anului, aflate in proprietatea gospodariilor/exploatatiilor agricole fara personalitate juridica, cu domiciliul in localitate si /sau in proprietatea unitatilor cu personalitate juridica, care au activitate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul IX –utilaje, instalatii pentru agricultura si silvicultura, mijloace de transport cu tractiune mecanica si animala existente la inceputul anului, pe fiecare an in parte;
– Capitolul X – subcap. a,b – aplicarea ingrasamintelor, amendamentelor si pesticidelor pe suprafete situate pe raza localitatii, respective utilizarea ingrasamintelor chimice ( in echivalent substanta active) la principalele culturi, pe fiecare an in parte;
– Capitolul XI –cladiri existente la inceputul anului pe raza localitatii –cladiri, adresa cladirii, zona, suprafata construita desfasurata – metri patrati, tipul cladirii, anul terminarii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul XII – Atestatele de producator si carnetele de comercializare eliberate/vizate-produsul pentru care se solicita atestatul, nr atestat /data eliberarii, vizarii anuale, seria si numarul carnetului de comercializare , data eliberarii, nr. si data avizului consultativ;
– Capitolul XIII – Mentiuni cu privire la sesizarile/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale inaintate notarilor publici-data decesului-date despre succesibili-nume si prenumele, adresa, localitate, strada, numar,numar/data inregistrarii,SNP/BN (societate profesionale notariala, birou notarial) catre care se transmite;
– Capitolul XIV – Inregistrari privind exercitarea dreptului de preemtiune-nr.data ofertei de vinzare –suprafata (ha)-numarul de carte funciara, aviz final al MADR /DADR-nr. data, adeverinta de vinzare libera, nr. data, cumparator, nume si prenume, pretul(lei);
– Capitolul XV – a) Inregistrari privind contractele de arendare- nume si prenume arendas, nr. contract de arenda, data incheierii contractului de arenda, perioada de arendare, suprafata parcelei arendate, categoria de folosinta, nr bloc fizic, redeventa(lei);

b) Inregistrari privind contractele de concesiune, nume si prenume concedent, nurmar contract de concesiune, data incheierii contractului de concesiune, perioade de concesiune, suprafata parcelei concesionate, categoria de folosinta, nr. bloc fizic.
– Capitoulul XVI – Mentiuni speciale.

2. Furnizarea de date catre Directia Judeteana de Statistica,Directia pentru Agricultura Judeteana Hunedoara-Deva sau altor institutii, daca este cazul;
3. Întocmirea si eliberarea de atestate de producator si carnete de comercializare a produselor agricole
4. Eliberarea adeverintelor cu privire la datele inscrise in registrele agricole sau cu privire la alte date existente in baza de date a serviciului;
5. Înregistrarea contractelor de arendare si a actelor aditionale incheiate intre arendatori si arendasi,
6. Înregistrarea contractelor de concesiune si a actelor aditionale , incheiate intre concedent si concesionar pentru bunurile agricole aflate pe raza Comunei Batrina;
7. Efectuarea de activitati in afara biroului(munca de teren) ceea ce consta in verificarea gospodariilor populatiei sau a societatilor comerciale detinatoare de terenuri agricole sau crescatoare de albine( din categoriile bovine,ovine,porcine, cabaline,familii de albine),
8. Efectuarea de activitati privind relatii cu publicul, consiliere, acordare de sprijin celor care se adreseaza cu diferite probleme agricole.
9. Colaborarea cu celelalte servicii ale primariei in rezolvarea numeroaselor probleme curente si colaborarea cu diferite institutii( directia de statistica, oficiul de cadastru, directia agricola, politia, prefectura,serviciul finante publice locale, serviciul de evidenta a populatiei, etc) in limita competentei stabilite de conducerea Primariei Batrana.
10. Întocmirea de referate pentru sedintelele Consiliului Local
11. Predarea anuala a documentelor create de Compartimentul Agricol, la arhiva, aceasta activitate presupune arhivarea dosarelor create in conformitate cu Legea nr. 16/1996, a Arhivelor nationale.

Secretarul general al localitatii coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si tinere la zi a registrului agricol. Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului general al localitatii.

Ori de cite ori intervin modificari in registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinta a acestora , la cladiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri detinute in proprietate ori in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite si taxe locale functionarii publici cu atributii privind completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor din registrele agricole, au obligatia de a comunica aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii.

IV. ACTIVITATI DESFASURATE IN TRIMESTRUL I 2022

In trimestrul I 2022, activitatea functionarului din cadrul compartimentului agricol a fost axata pe semnarea si completarea registrelor agricole in conditiile impuse de prevederile legale in vigoare, culegerea datelor necesare tinerii la zi si centralizarea datelor din registrele agricole si solutionarea tuturor petitiilor, cererilor si inscrisurilor inregistrate in cadrul compartimentului.

Functionarul din cadrul compartimentului a avut in trimestrul I 2022:
1.Total pozitii inregistrate: 133
-Pozitii persoane fizice cu domiciliul in localitate:55
-Pozitii persoane cu domiciliul in alte localitati: 73
-Pozitii persoane juridice cu domiciliul in localitate: 10
-Pozitii persoane juridice cu domiciliul in alte localitati:3
2.Suprafata totala teren:1529,92 ha
-teren arabil: 95,03 ha
-pasuni naturale: 343,59 ha
-fanete naturale: 317,14 ha
-livezi: 0
-paduri: 632 ha
-teren cu constructii: 10,20 ha
-terenuri degradate si neproductive: 131,96 ha
3.Animale domestice si/sau salbatice crescute in captivitate in conditiile legii
-bovine: 86
-ovine: 605
-caprine: 0
-porcine: 27
-cabaline: 6
-magari : 2
-pasari:600
-familii de albine: 170
-iepuri:0
4.Utilaje,instalatii agricole si mijloace de transport
-tractoare: 18
-motocultoare:3
-motocositoare:22
-pluguri pentru tractor cu doua si trei trupite:11
-cultivatoare:0
-grape cu tractiune mecanica:4
-grape cu tractiune animala:15
-semanatori cu tractiune mecanica(pentru paioase si prasitoare):0
-masini de stropit si prafuit cu tractiune mecanica:0
-masini pentru erbicidat:0
-combine autopropulsate pentru recoltat (cereale si porumb) 0
-cositori cu tractiune mecanica:2
-prese pentru balotat paie I fan:1
-remorci pentru tractor:10
-care si carute:10
-motopompe pentru irigat:0
-instalatii pentru muls mechanic:3
-mori:0
5.Inregistrari privind contractele de arenda: 2
6.atestate de producator si carnete de comercializare:1
In anul 2022 –trim I s-au efectuat un numar de 16 operatiuni privind modificarea registrului agricol

Batrana la 29 aprilie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

HCL nr.18 din 29 aprilie 2022_anexa2_3

H O T A R A R E A Nr. 17/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2022 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 17/2022
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2022
a bugetului local al comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.36/04.04.2022 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2022 a bugetului local al comunei Bătrana;
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.17/04.04.2022 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2022 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.38/06.04.2022 al compartimentului financiar contabil precum si de avizul favorabil cu nr.19/29.04.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 1 si alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139, art.196 alin.1. lit.”a”,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I- 2022, la venituri în sumă totală de 606.658 lei, din care la secţiunea de funcţionare 606.658 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 0 lei, conform anexei nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. -Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I-2022, la cheltuieli în sumă totală de 155.767 lei din care la secţiunea de funcţionare 155.767 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 0 lei, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare ,cu un excedent de 450.891 lei.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrâna la 29 aprilie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


ANEXA NR.2 LA
HCL NR.17/2022
CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM I 2022
DETALIEREA CHELTUIELILOR
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
FELUL INDICATORULUI CREDITE CREDITE PLATI
BUGETARE BUGETARE EFECTUATE
INITIALE DEFINITIVE

HCL nr.17 din 29 aprilie 2022_anexa1_2

H O T A R A R E A NR. 16/2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 Consiliul local al comunei BĂTRANA, Judeţul Hunedoara

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR. 16/2022
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023
Consiliul local al comunei BĂTRANA, Judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.35/22.03.2022 prezentat de primarul comunei Bătrana ,dl Herciu Radu cu privire la indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.16/22.03.2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.37/04.04.2022 al compartimentului impozite si taxe precum si de avizul favorabil cu nr.18/29.04.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
Tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal 2021 de 5,1% comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Având în vedere prevederile Titlului IX privind impozitele şi taxe locale ,art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
În temeiul dispoziţiilor art.129,alin2,lit”b”şi alin(4) lit „c” ,art.139 alin 3 lit”c” , art.196 alin 1 lit.”a”,art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1)Se aprobă pentru anul fiscal 2023 indexarea impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili,persoane fizice si juridice,care consta intr-o anumită sumă în lei sau care au fost stabilite pe baza unei anumite sume in lei ,cu rata inflației de 5,1 % fata de impozitele si taxele locale datorate de contribuabili,persoane fizice si juridice,pentru anul fiscal 2022,asa cum au fost aprobate prin HCL nr.44/2021
(2) Limitele amenzilor prevazute la art.493 alin (3) si (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare,se actualizeaza pentru anul fiscal 2023 cu rata inflatiei de 5,1 %
Art.2.Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01 ianuarie 2023 și va completa Hotarârea de Consiliul Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei comunei Bătrana şi în locurile publice din localităţile componente comunei si se comunica:Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,Primarului comunei Batrana si compartimentului impozite si taxe .

Bătrâna 29 aprilie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

HOTĂRÂREA NR.15/2022 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna BATRANA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.15/2022

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna BATRANA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.G.D. Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L.

Consiliul Local al comunei Batrana , reunit în şedinţa ordinara din data de 31 martie 2022
Având în vedere următoarele:
-referatul de aprobare cu nr. 28/03.03.2022 din care rezulta necesitatea aprobarii hotararii privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna BATRANA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.G.D. Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L,intocmit de catre primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
-proiectul de hotarare cu nr.15/03.03.2022 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna BATRANA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.G.D. Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
-raportul de specialitate cu nr.33/18.03.2022 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.17/31.03.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
– adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara,,nr. 386/02.03.2022 privind punerea la dispoziție de către aparatul tehnic al Asociației a unei Note de fundamentare ,în conformitate cu prevederile art. 89 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare ,înregistrata la UAT Comuna Batrana .sub nr.265/03.03.2022
-nota de fundamentare elaborată de către aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară,, Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara,, având nr. 357/28.02.2022, înregistrata la Primăria comunei Batrana sub nr265/03.03.2022, prin care se solicita organizarea unei ședințe a Consiliului local, în vederea aprobării încheierii Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, constând în : colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.G.D. Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L.
-Proiectul Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Marenr. 1760/760/27.11.2018 atașat Notei de fundamentare nr. 357/28.02.2022
– Corespondența purtată între A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara și Consiliul Județean Hunedoara, astfel cum a fost atașată Notei de fundamnetare nr. 357/28.02.2022,
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara;
Statutul A.D.I.S.I.G.D.-HUNEDOARA, astfel cum a fost actualizat și modificat ;
Prevederile art. 8 alin. 3 lit. d^2), art. 10 alin. 5) și alin. (5^1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. 35 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, constând în : colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.G.D. Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L.
-prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin 1 si alin 2 lit d,alin 7 lit s ,art.139 alin 1 ,art.196 alin 1 lit a ,art.197 alin 4 si alin 5,art.199 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se mandatează domnul Herciu Radu ,primar al Comunei Batrana ca in numele si pentru Comuna Batrana sa aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor,, judetul Hunedoara încheierea Actului additional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare.
Art. 2.Toate celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare sunt și raman valabile.
Art. 3.Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor,, Hunedoara să semneze în numele si pentru UAT Comuna Batrana .Actul aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, constând în : colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare nr. 1760/760/27.11.2018, Act aditional prevăzut în Anexa 1 la prezenta hotărâre,parte integranta din aceasta.
Art.4.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara,Primarului comunei Batrana si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Batrana si pe site-ul institutiei www.primaria-batrina.ro.

Batrana la 31 martie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

HOTARAREA NR. 14 /2022 privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana, pe intreaga durata a mandatului de ales local

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 14 /2022
privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana, pe intreaga durata a mandatului de ales local

Consiliul local al comunei Batrana , judeţul Hunedoara;
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Batrana cu nr. 27/23.02.2022 , prin care se propune nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana pe intreaga durata a mandatului de ales local, în scopul îndeplinirii atribuţiilor evaluatorului, prevăzute de lege şi a respectării prevederilor legale în materie;
Tinand cont de proiectul de hotarare nr.14/23.02.2022 initiat de primarul comunei Batrana privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana pe intreaga durata a mandatului de ales local.
Avand in vedere raportul compartimentului financiar contabil cu nr. 30/14.03.2022, prin care se propune nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana pe intreaga durata a mandatului de ales local, în scopul îndeplinirii atribuţiilor evaluatorului, prevăzute de lege şi a respectării prevederilor legale în materie precum si avizul favorabil cu nr.16/31.03.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local Batrana;
Tinand cont de adresa cu nr.1873/23.02.2022 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara precum si de adresa cu nr.790961/21.02.2022 a Directiei Generale pentru Relatiile cu Institutiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. (e), alin. (6), art. 15, alin. 1 , lit. b , art. 16 şi art. 22 din anexa 6 la la O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.5 , lit.ee , art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), art. 485 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTÂRÂȘTE:

Art. 1 Se nominalizează consilierii locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana , pe intreaga durata a mandatului de ales local, după cum urmează:
1.Paveloni Gheorghe
2.Balint Radu Cornel

Art.2. Evaluator al activitatii secretarului general al comunei Batrana,va fi o comisie de evaluare,din care vor face parte si consilierii nominalizati la art.1 din prezenta hotarare,ce isi vor indeplini atributiile in cadrul acesteia pe intreaga durata a mandatului de ales local,comisia urmand a fi constituita prin dispozitia primarului comunei Batrana,in conditiile legii.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Batrana şi comisia de evaluare, ce va fi constituită prin dispoziţia acestuia.
Art.4 Consilierii locali prevăzuti la art. 1 vor stabili obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de atingere a acestora, pentru perioada mandatului lor de ales local, iar evaluarea o vor realiza doar pentru această perioadă.
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, în conditiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana,persoanelor nominalizate la art.1 si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Batrana.

Batrana la 31 martie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate simpla,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

HOTĂRÂREA NR. 13/2022 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana, judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BATRANA

HOTĂRÂREA NR. 13/2022
privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana, judetul Hunedoara

Consiliul Local al Comunei Batrana, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2022.
Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.26/21.02.2022 cu privire la necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea structurii organizatorice a unitatii administrativ-teritoriale,prin aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara,intocmit de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.13/21.02.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.31/15.03.2022 al secretarului general al comunei precum si de avizul favorabil cu nr.15/31.03.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
Ţinând cont de prevederile art.370,art.371,art.372,art.385 alin (3),art.409 alin (1) si art.534 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum și de prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare.
Tinand cont de adresa Institutiei Prefectului judetul Hunedoara cu nr.2654/18.03.2022 referitoare la numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,care este de 10 posturi.
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1) , art. 196 alin. (1) lit. ”a”,art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana conform Anexei nr.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 .Se aproba statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana conform Anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Primarul Comunei Batrana, prin compartimentele de specialitate.
Art.4 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Primarului Comunei Batrana,, Compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Batrana și se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul Primariei si pe site-ul institutiei www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial Local.

Batrana la 31 martie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

H O T A R A R E A Nr. 11/2022 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana , pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 11/2022
privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana , pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022

Consiliul local al comunei Batrana
Judeţul Hunedoara

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana, cu nr.23/din 07.02.2022 la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana, pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.11/07.02.2022 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana , pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
In conformitate cu :
-prevederile art.113 si art.118 din Legea asistentei sociale nr.292/2011,cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile Ordinului nr. 1086/2018, privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
– prevederile Anexei nr.3 la Hoărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
– dispoziţiile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile art.7 alin.(2) coroborat cu alin.(4) şi (12) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.29/14.03.2022 al compartimentului de asistenta sociala precum si avizul favorabil cu nr.13/31.03.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local.
Avand in vedere adresa cu nr.296/14.03.2021 a institutiei noastre prin care a fost transmis proiectul de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana , pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022, pentru consultare catre DGASPC Hunedoara si adresa cu nr.17916/21.03.2022 a DGASPC Hunedoara privind punctul de vedere asupra proiectului transmis spre consultare.
Tinand cont de Procesul verbal de control nr.4518/AJPIS/151-SIS/20.07.2021 prin care au fost dispuse masuri ca urmare a neconformitatilor constatate fata de prevederile legislatiei din domeniul asistentei sociale cum ar fi elaborarea planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local prevazut prin HG nr.797/2017 precum si de adresa nr.8018/AJPIS/983SIS/03.12.2021 prin care termenul de indeplinire a masurilor dispuse prin procesul verbal mentionat mai sus se prelungesc pana la 31.03.2022.

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.”d”coroborat cu alin.(7),lit.”b”și lit.”p”, art.139 alin.(1),art.196 alin.1 lit.”a”, art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2024 la nivelul comunei Batrana, conform Anexei nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Aprobă Planul local de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana pentru anul 2022, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Batrana, prin Compartimentul Asistență Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana.
Art.4.-Prezenta hotărâre poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ,în termenul legal prevăzut de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Primarului comunei Batrana, Compartimentului Asistență Socială si se afişează la sediul Consiliului local al comunei Batrana și se publică pe pagina de internet, la adresa www.primaria-batrina.ro,sectiunea Monitorul Oficial Local.

Batrana la 31 martie 2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa nr.1
la Hotărârea nr.11/2022

STRATEGIA
DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE
LA NIVELUL COMUNEI BATRANA, JUDEŢUL HUNEDOARA ,
pentru perioada 2022-2024

Capitolul I
Consideraţii generale

Consideraţii generale.
Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii, în comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Batrana , judeţul Hunedoara, pentru perioada 2022-2024 şi a unui Plan de acţiune elaborat în conformitate cu aceasta.
Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Batrana, judeţul Hunedoara, pentru perioada 2022-2024 se elaborează în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. a), coroborat cu prevederile art. 115, alin. 1, litera b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4, din Anexa 1 a Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor de pe raza comunei Batrana, în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel judeţean.
Compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al Primarului comunei Batrana îşi asumă obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribuţii şi competenţe, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora, în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
Definiţie
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
Scop
Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din comuna Batrana.
Legislaţie
Prezenta Strategie şi Planul de acţiune corespunzător sunt elaborate cu respectarea legislaţiei în vigoare:
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016
Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 – 2020
Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârsnice 2015-2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016 – 2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora
Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi,, 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 – 2020
Hotărârea Guvernului nr. 365/2018 privind aprobarea Strategiei naţionale de promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 – 2021
Proiectul Strategiei nationale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2021-2027
Proiectul Strategiei nationale privind drepturile persoanelor cu dizabilitati 2021-2027
Proiectul Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei post 2020(2021-2027)

5. Date statistice
Populaţia comunei Batrana, jud. Hunedoara, la data de 1 iulie 2021 este de 97 locuitori, dintre care 55 bărbaţi, iar 42 femei, cu fluctuaţii şi schimbări, plecări/reveniri din străinătate, tendinţa fiind de o uşoară descreştere. Activitatea principală a comunei este agricultura şi creşterea animalelor.
Reţeaua de unităţi medicale- pe raza comunei nu exista unitati medicale
Unităţi de învăţământ: -pe raza comunei nu exista unitati de invatamant

6. Prestaţii sociale

Tipul prestaţiei

2019

2020

2021

Ajutor soc. pe L. 416/2001 (VMG)

1 dosar

0 dosare

0 dosare

Alocaţii de susţinere familială

0 dosare

0 dosare

0 dosare

Alocaţii de stat

0 dosare

2 dosare

0 dosare

Ajutoare de urgenţă

Ajutoare de încălzire

Alte tipuri de ajutoare:…………..

7. Servicii sociale
Servicii destinate copiilor aflaţi în situaţii de risc
Numărul de copiii de pe raza comunei Batrana care sunt în sistemul de protecţie specială, de plasament familial si plasament la asistent maternal profesionist sau se află în monitorizarea Compartimentului de asistenţă socială:
a) nr. 0 copii
b) nr. 0 copii cu părinţii/părintele plecat la muncă în străinătate
c) nr. -0 copiii cu tutelă
d) alte cazuri/situaţii-dacă mai există în monitorizare pe raza comunei
Servicii destinate persoanelor cu handicap

Număr persoane cu Certificate de handicap de pe raza comunei Batrana

2019

2020

2021

5

5

4

Persoane cu handicap grav cu asistenţi personal

2019

2020

2021

0

0

0

Persoane cu handicap grav cu indemnizaţii

2019

2020

2021

6

6

5

Capitolul II
Principii şi valori

Principiile care stau la baza strategiei sunt:
Universalitate
Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege. Prin acest drept este recunoscut principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru cetăţenii comunei/oraşului/municipiului.
Obiectivitate şi imparţialitate
În acordarea serviciilor sociale se asigură o atitudine obiectivă, neutră şi imparţială faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.
Eficienţă şi eficacitate
În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile pentru rezolvarea eventualelor situaţii de criză în care se găseşte solicitantul, avându-se în vedere următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate şi perioada de timp adecvate.
Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale
Acordarea de servicii sociale se bazează pe o evaluare completă şi complexă (unde este cazul) a nevoilor solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemelor de rezolvat.
Proximitate în furnizarea de servicii sociale
Serviciile sociale acordate se adaptează la nevoile comunităţii şi ale cetăţenilor comunei Batrana.
Cooperare şi parteneriat
Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii sociale. Se va asigura transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte servicii sociale primare sau specializate.
Orientarea pe rezultate
Serviciul public de asistenţă socială are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite, adresându-se celor mai vulnerabile categorii de persoane, acordarea lui făcându-se în funcţie de veniturile şi bunurile acestora.
Îmbunătăţirea continuă a calităţii
Serviciul public de asistenţă socială se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale şi pe eficientizarea resurselor disponibile
Respectarea demnităţii umane
Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intectual, politic sau economic.
Subsidiaritatea
Persoana care nu-şi poate asigura integral nevoile sociale beneficiază de intervenţia comunităţii locale, a structurilor ei administrative sau asociative şi, implicit, a statului.

Valorile care stau la baza strategiei sunt:
Egalitatea de şanse
Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.
Libertatea de alegere
Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale.
Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane
Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi individualitatea. Aceasta urmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt fiinţe normale cu nevoi şi aspiraţii umane normale.
Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale
Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de asistenţă socială, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale.
Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi parte integrantă în planificarea şi furnizarea serviciilor sociale.
Confidenţialitatea
Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile, astfel încât informaţiile care privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul respectivelor persoane.

Capitolul III

Obiective, grupul ţintă şi problemele sociale ale categoriilor
cuprinse în grupul ţintă

Obiectiv general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Batrana.
Obiective specifice:
Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari);
Obiectiv specific 2: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;
Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Batrana;
Obiectiv specific 4: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul comunei Gurasada , iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale;
Obiectiv specific 5: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.

La nivelul comunei Batrana a fost identificat un Grup ţintă (categorii de beneficiari) după cum urmează:
A. Copii şi familii aflate în dificultate
B. Persoane vârstnice
C. Persoane cu handicap
D. Alte persoane în situaţii de risc social

Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;
familii monoparentale;
familii tinere;
copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
c) familii cu climat social defavorabil;
d) probleme de sănătate;
e) dificultăţi în obţinerea unor drepturi.

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
sănătatea precară;
venituri mici în raport cu necesităţile;
izolare, singurătate;
capacitatea scăzută de autogospodărire;
absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
un număr insuficient de locuri în Centrele de asistenţă medico-socială din judeţ;
nevoi spirituale;

Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
lipsa locurilor de muncă protejate;
lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
atitudinea discriminatorie a societăţii;
situaţia materială precară;
absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap;
lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.

Tipuri de servicii sociale
Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.
Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul comunei Batrana care vor fi acordate beneficiarilor cuprinşi în Grupul ţintă, în intervalul 2022-2024, sunt:
După scopul serviciului: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială etc.;
După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoanelor fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor din comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor;
După regimul de asistare:
c1) servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe protejate, adăposturi de noapte etc. (existente la nivel de judeţ);
c2) servicii sociale fără cazare, centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţă sociale (existente la nivel de judeţ);
După locul de acordare serviciile sociale se asigură:
d1) la domiciliul beneficiarului;
d2) în centre de zi;
d3) în centre rezidenţiale;
d4) la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
d5) în comunitate;
După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice sau private;
După regimul de acordare, în regim normal şi regim special:
f1) servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale;
f2) servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează măsurile preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale, care vor fi accesate de beneficiar doar în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane dependente de droguri, alcool, prostituate, victime ale violenţei în familie etc. Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiarii;
f3) categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială.

HCL nr.11 din 31 martie 2022_planul_de_actiune

Batrana la 31 martie 2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina