[responsivevoice_button rate = "1" pitch = "1.2" volume = "0.8" voice = "Romanian Female" buttontext = "Redare audio"] 

Vă rugăm să citiți cu atenție acest conținut.
PENTRU A PUTEA NAVIGA ÎN CONTINUARE ESTE NECESAR ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ

Primaria comunei Bătrâna, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General Privind Protecţia Datelor).
Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

Dacă alegeți această opțiune,
veți continua navigarea pe pagina primaria-batrina.ro

Dacă alegeți această opțiune,
veți părăsi pagina primaria-batrina.ro

Conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”Administrația publică în unitatea administrativ teritorială se organizează și funcționează în temeiul principiului autonomiei locale.

1. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

2. Acest drept se exercită de consiliile locale şi primării, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de  arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege:
Impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității,
Colectare debite/ recuperare creanțe,
Emitere autorizații/ licențe,
Resurse umane;
Fond funciar;
Gestiunea economico-financiară și administrativă;
Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei Scarisoara
Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei Scarisoara
Stare civilă,
Urbanism și amenajarea teritoriului;
Registrul electoral- evidență electorală,
Arhiva;
Registratura, Relații publice, Secretariat.
Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016)

Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal:
1. Autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale.
Păstrarea datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.
Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale.
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General Privind Protecţia Datelor) , vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:
– Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
– Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
– Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17)
– Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)
– Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
– Dreptul la opoziţie (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiți la Registratura Primăriei sau îl puteți descărca de pe site-ul instituței www.primaria-batrinaro – secțiunea Protecția Datelor.

Modelul de cerere

Cererea se poate depune la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei comunei Batrina poate fi transmisă la adresa de e-mail: primariabatrana@gmail.com sau poate fi trimisă prin poștă la sediul instituției, Comuna BĂTRÂNA , sat Bătrâna , nr. 55 , judetul Hunedoara .
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Primaria comunei Bătrâna vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteți găsi și pe site-ul instituţiei, www.primaria-batrina.ro – secțiunea Protecția Datelor.

SECRETARUL COMUNEI BĂTRÂNA

Dacă alegeți această opțiune,
veți continua navigarea pe pagina primaria-batrina.ro

Dacă alegeți această opțiune,
veți părăsi pagina primaria-batrina.ro

Citește și despre Politica de utilizare a cookie-urilor

 

ACCEPT SUNT DE ACORD cu politica de confidențialitate
Dacă alegeți această opțiune veți continua primaria-batrina.ro


REFUZ NU SUNT DE ACORD cu politica de confidențialitate
Dacă alegeți această opțiune veți părăsi domeniul primaria-batrina.ro

 

Stimate utilizator,
Cu siguranță ai aflat de modificările legislative cu privire la prelucrarea și confidențialitatea datelor personale online.
primaria-batrina.ro susține modificările și se angajează să-ți protejeze toate datele pe care ni le pui la dispoziție.
Pentru a fi în concordanță cu noul regulament nr. 679/2016 care se aplică din 25 mai 2018, am modificat Termenii și Condițiile privind Prelucrarea datelor cu caracter personal.

primaria-batrina.ro este domeniul oficial al Primăriei Comunei Bătrîna (județul Hunedoara) pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor Consiliului Local și ale Primăriei.

Utilizarea site-ului www.primaria-batrina.ro (denumit în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

 • Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.
 • Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

NOTĂ:
Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile care urmează:

POLITICA NOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PROTEJAREA DATELOR PERSONALE

Cuprins

1. Introducere
2. Contextul legislativ
3. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal

4. Cum colectam si folosim (procesam) informatiile dvs. personale
4.1 Informatii personale pe care ni le oferiti
4.2 Ce se intampla daca nu ne dati datele dvs.

4.3 Scopurile utilizarii datelor dvs. cu caracter personal
5. Dezvaluirea si transferul datelor cu caracter personal
6. Drepturile dvs.

7. Pastrarea datelor cu caracter personal

8. Securitatea datelor personale
9. Modificari ale politicii privind confidentialitatea
10. Site-urile terte parti

11. Despre cookie-uri

12. Securitatea site-ului

13. Intrebari, nelamuriri, reclamatii

Introducere

 1. Cine suntem

Acest website aparține Primăriei Comunei Bătrîna, județul Hunedoara

Admin. tehnic Transilvania Interpress SRL,
e-mail: officetransilvania@yahoo.com

Adresa sitului web este: https://primaria-batrina.ro.

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Aceste cookie-uri culeg date despre utilizatori.
Citește aici ce sunt, cum funcționează și cum se pot bloca acțiunile cookie-urilor. 

Primăria Comunei Bătrîna (cu sediul in sat Bătrîna, nr 55
tel. 0752 348313, 0755 811327, e-mail: primariabatrana@gmail.com

e-mail: primariabatrana@gmail.com)
utilizeaza cookie-uri atat proprii, cat si de la terti, pentru a furniza vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului vizitatorilor si clientilor sai.

Primăriei Comunei Bătrîna se angajeaza sa respecte confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidentiale si vom prelucra numai informatiile permise de legislatia aplicabila. Aceasta nota de confidentialitate descrie politicile si practicile Primăriei Comunei Bătrîna privind colectarea si utilizarea datelor dvs. personale si va stabileste drepturile de confidentialitate.

Confidentialitatea informatiilor este o responsabilitate permanenta si, prin urmare, vom actualiza din cand in cand aceasta notificare de confidentialitate pe masura ce vom intreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidentialitate. In ceea ce priveste prelucrarea datelor bazate pe consimtamant (dupa cum este descris mai jos), va vom notifica orice modificare si vom solicita consimtamantul dvs. suplimentar.

 1. Contextul legislativ

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa accesati urmatorul link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 1. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protectia datelor in ceea ce priveste toate aspectele legate de protectia datelor cu caracter personal, iar dvs. puteti contacta responsabilul cu protectia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. si la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozitiilor legale aplicabile, in special daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la modul in care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteti contacta responsabilul cu protectia datelor este: primariabatrana@gmail.com.

 1. Cum colectam si folosim (procesam) informatiile dvs. personale

4.1. Informatii personale pe care ni le oferiti:

Putem colecta, stoca si utiliza urmatoarele tipuri de date personale:

 • informatii despre computerul dvs. si despre vizitele si utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina si caile de navigare ale site-ului);
 • informatiile pe care ni le furnizati la efectuarea de comentarii pe site (inclusiv numele si adresa dvs. de e-mail);
 • informatiile pe care ni le furnizati in scopul de a va abona la notificarile prin e-mail si / sau buletine de stiri (inclusiv numele si adresa dvs. de e-mail);
 • informatiile pe care ni le furnizati atunci cand utilizati serviciile sau informatiile care sunt generate in timpul utilizarii acestor servicii (inclusiv calendarul, frecventa si modelul utilizarii serviciilor);
 • informatiile continute in sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteti sau trimiteti prin acest site (inclusiv corespondenta cu noi, continutul comunicarii si datele asociate cu comunicarea);
 • informatiile pe care le furnizati atunci cand achizitionati produsele de pe site-ul nostru;
 • publicatiile, blogurile, interviurile, opiniile, comentariile etc.
 • orice alte date personale pe care ati ales sa ni le trimiteti.

4.2. Ce se intampla daca nu ne dati datele dvs.

Va puteti bucura de acest site fara a ne furniza datele dvs. personale sau consimtamantul dvs. Puteti chiar sa introduceti numai cantitatea minima de informatii (nume si informatii de contact) in profilul dvs. daca doriti si puteti sa va editati profilul in orice moment. Unele informatii personale sunt necesare pentru ca site-ul nostru sa va poata furniza serviciile pe care le-ati achizitionat sau le-ati solicitat si sa va autentificati, astfel incat sa stim ca sunteti dvs. si nu altcineva. Puteti gestiona datele comunicate de dvs. si va puteti retrage oricand acordul pentru comunicarea de marketing (publicitate).

Retineti ca, daca nu ne dati datele dvs., cel mai probabil nu vom putea comunica cu dvs. si sa va furnizam serviciile descrise mai jos.

4.3. Scopurile utilizarii datelor dvs. cu caracter personal

Datele personale transmise prin intermediul acestui site si datele personale pe care le-am colectat de la dvs. sau de la terti sau din surse publice vor fi utilizate in scopurile specificate in aceasta Politica de confidentialitate. In functie de relatiile pe care le avem sau dorim sa le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale in urmatoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:

 • Comunicari, bazate pe interesului public Primăria Comunei Bătrîna potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: daca ne-ati contactat prin intermediul acestui site sau in alt mod, va putem procesa numele, datele de contact, locatia si alte informatii pe care ni le-ati furnizat pentru a va putea raspunde la intrebari, pentru a organiza intalnirea, convorbirea telefonica sau alte comunicari;
 • Securitate, bazata pe interesul legitim al Primăriei Comunei Bătrînapotrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: daca sunteti vizitator al acestui site, putem prelucra datele personale pe care le-ati incarcat, datele colectate automat despre dvs. sau despre dispozitivul dvs., in conformitate cu aceasta notificare de confidentialitate (de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web) pentru a pastra acest site securizat impotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor si intereselor Primăriei Comunei Bătrîna si ale tertilor si pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuala. Mentionam ca aceste informatii pot fi dezvaluite in scopul investigarii sau urmaririi penale.

5. Dezvaluirea si transferul datelor cu caracter personal

Informatiile pe care le colectam de la dvs. vor fi prelucrate in Spatiul Economic European si in afara Spatiului Economic European, in functie de scopul prelucrarii. Primăria Comunei Bătrîna se straduieste sa aplice garantii adecvate pentru a proteja confidentialitatea si securitatea datelor dvs. personale in timpul transferului si pentru a le utiliza numai in conformitate cu relatia dvs. cu Primăria Comunei Bătrîna si cu practicile descrise in aceasta Politica de confidentialitate. Primăria Comunei Bătrîna minimizeaza riscul pentru drepturile si libertatile dvs., prin faptul ca nu colecteaza sau stocheaza informatii sensibile despre dvs.

In masura permisa de legile aplicabile in materie de protectie a datelor, putem divulga datele dvs. personale unor autoritati de supraveghere. Vom indica in mod clar pentru dvs. fiecare destinatar de date daca este bine cunoscut in momentul initierii procesarii.

Putem, de asemenea, dezvalui datele dvs. personale:

 • in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege;
 • in legatura cu orice procedura judiciara in desfasurare sau potentiala;
 • pentru a stabili, exercita sau apara drepturile legale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in scopul prevenirii fraudei).
 1. Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR ofera anumite drepturi persoanelor vizate. Aveti dreptul de a accesa si de a rectifica (corecta) inregistrarea datelor dvs. personale prelucrate de noi daca acestea sunt inexacte. Ne puteti solicita sa stergem aceste date sau sa incetam prelucrarea acestora, sub rezerva anumitor exceptii.
Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de protectie a datelor daca aveti ingrijorari cu privire la modul in care va prelucram datele dvs. personale. Cand este fezabil din punct de vedere tehnic, vom putea – la cererea dvs.- sa va furnizam datele personale sau sa le transmitem direct unui alt operator. Daca accesul nu poate fi furnizat intr-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o data la care informatiile vor fi transmise. Puteti solicita, de asemenea, informatii suplimentare despre: scopul prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informatiilor si cat timp vor fi stocate. Daca doriti sa executati oricare dintre aceste drepturi, puteți oricând sa contactati responsabilul nostru pentru protectia datelor la adresa  primariabatrana@gmail.com

AVERTIZARE! Va rugam sa va exersati cu intelepciune drepturile si sa retineti ca abuzul de drepturi va poate atrage raspunderea.

Datele de contact ale autoritatii nationale de protectie a datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336

Pagina de internet:http://www.dataprotection.ro

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon:+40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

 1. Pastrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le prelucram bazate pe consimtamantul dvs. vor fi pastrate pentru perioada nelimitata de timp (sau pana cand consimtamantul este revocat), cu exceptia cazului in care cerintele legale aplicabile prevad altfel iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrarii.

Daca nu ne-ati furnizat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor sau ati revocat acordul, vom stoca numai date minime despre tine (numele complet, datele de contact, referinte si note) pentru statistica si necesitatile de raportare sau in masura justificata pe baza pe un alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.

Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei sectiuni, vom pastra informatii si documente (inclusiv documente electronice) care contin date cu caracter personal:

 • in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege;
 • in legatura cu orice procedura judiciara in desfasurare sau potentiala;
 • pentru a stabili, exercita sau apara drepturile legale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in scopul prevenirii fraudei).
 1. Securitatea datelor personale

Pentru a va proteja confidentialitatea datelor si a informatiilor personale pe care le transmiteti prin utilizarea acestui site web, vom mentine garantii fizice, tehnice si administrative.

Actualizam si testam tehnologia noastra de securitate in mod continuu. Restrictionam accesul la datele dvs. personale doar acelor angajati care trebuie sa stie acele informatii pentru a va oferi beneficii sau servicii. In plus, instruim angajatii nostri cu privire la importanta confidentialitatii si mentinerea confidentialitatii si securitatii informatiilor dvs.

Daca apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina si pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere in conformitate cu politica noastra privind incalcarea datelor cu caracter personal. In cazul in care se constata ca scurgerea poate duce la vatamari fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiara), va vom contacta fara intarzieri nejustificate, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate in deplina cooperare cu autoritatea competenta de supraveghere.

 1. Modificari ale politicii privind confidentialitatea

Este posibil sa actualizam din cand in cand acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Avand in vedere ca legile privind protectia datelor cu caracter personal, interpretarile organelor de stat, recomandarile autoritatilor de supraveghere se schimba si se imbunatatesc din cand in cand, se asteapta ca aceasta notificare privind confidentialitatea si conditiile de utilizare sa se schimbe si ea. Ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment, din orice motiv si fara notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidentialitate va fi afisata pe aceasta pagina, astfel incat sa fiti constienti de politicile noastre. Dispozitiile continute in prezentul document inlocuiesc toate anunturile sau declaratiile anterioare privind practicile noastre de confidentialitate si termenii si conditiile care guverneaza utilizarea acestui site web.

 1. Site-urile terte parti

Acest site poate include hyperlinkuri si detalii despre site-urile web ale unor terte parti. Nu avem niciun control si nu suntem responsabili pentru politicile si practicile de confidentialitate ale unor terte parti.

 1. Despre cookie-uri

Asa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colecteaza automat anumite informatii si le stocheaza in fisierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locatia geografica a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare si alte informatii despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informatii sunt utilizate pentru a imbunatati acest site web si, datorita acestei imbunatatiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor nostri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendintele, pentru a urmari navigarea unui utilizator pe site si pentru a colecta informatii demografice, pentru a ne ajuta sa intelegem preferintele vizitatorilor si nevoile acestora.

Acest site utilizeaza, de asemenea, cookie-uri. Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, va rugam sa accesati Documentul de informare a utilizatorilor despre prezenta cookie-urilor pe site poate fi citit aici (clic aici)

 1. Securitatea site-ului

Nu putem garanta ca transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. In consecinta, nu putem asigura sau garanta securitatea informatiilor pe care le transmiteti si intelegeti ca orice informatie pe care o transferati catre Primăria Comunei Bătrîna se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea, website-ul Primăriei Comunei Bătrîna foloseste masuri de securitate a site-ului in conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile si listele de corespondenta. Aceste masuri includ masuri tehnice, procedurale, de monitorizare si de urmarire destinate sa protejeze datele de folosirea incorecta, accesul neautorizat sau dezvaluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem constienti ca pot aparea incidente de utilizare gresita sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiind probleme specifice pentru fiecare site web, serviciu sau utilizator.
In aceste situatii, obiectivele noastre sunt sa reacționăm repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili functionalitatea corespunzatoare si pentru a minimiza neplacerile utilizatorilor nostri. Daca este necesar, Primăria Comunei Bătrîna va notifica autoritatile competente în maxim 72 de ore despre aceste incidente de utilizare incorecta sau incursiune neautorizata in site-ul www.primaria-batrina.ro.

 1. Intrebari, nelamuriri, reclamatii

Daca aveti intrebari cu privire la informatiile dvs. personale sau daca doriti sa va exercitați drepturile sau aveti nelamuriri ori reclamatii, va rugam sa ne contactati prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protectia datelor pe adresa primariabatrana@gmail.com

Daca doriti sa NU folosim informatiile pe care ni le-ati furnizat, va rugam sa ne trimiteti un e-mail catre primariabatrana@gmail.com cu titlul “Nu utilizati datele mele” si numele dvs. la care atașați una dintre cererile de mai jos

Pentru a va actualiza sau a corecta datele dvs. personale, va rugam sa contactati responsabilul pentru protectia datelor la primariabatrana@gmail.com.

NOTĂ:
Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

 

ACCEPT SUNT DE ACORD cu politica de confidențialitate
Dacă alegeți această opțiune veți continua primaria-batrina.ro

REFUZ NU SUNT DE ACORD cu politica de confidențialitate
Dacă alegeți această opțiune veți părăsi domeniul primaria-batrina.ro

 
Print Friendly, PDF & Email
Primăria comunei Bătrâna, judetul Hunedoara