H O T A R A R E A Nr. 10 /2021, privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

H O T A R A R E A Nr. 10 /2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

Consiliul local al comunei B A T R A N A ,Judeţul Hunedoara;
Analizând referatul de aprobare cu nr.23/23.02.2021 a primarului comunei Bătrâna, d-l Herciu Radu prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Batrana
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.7/23.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.30/15.03.2021 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.445/16.04.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Avand in vedere adresa nr.816/26.01.2021 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara de indrumare metodologica si control de legalitate asupra actelor administrative emise de autoritatile administratiei publice locale;
In temeiul prevederilor Ordinului MDLPA nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale,precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.
Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit . ”a” şi alin 3 lit „a” , art.139 alin 3 lit I,art.196 alin 1 lit “a” ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art 243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1.-Aprobă Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Batrana,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata in instanta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.-Prezenta hotărâre se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primariei comunei Batrana

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Rof Consiliul Local, Toate documentele publice.