H O T A R A R E A Nr. 23 /2021 privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

 

H O T A R A R E A Nr. 23 /2021
privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

Consiliul local al comunei B A T R A N A ,Judeţul Hunedoara;
Analizând referatul de aprobare cu nr.63/28.05.2021 a primarului comunei Bătrâna, d-l Herciu Radu prin care se propune modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Batrana
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.23/28.05.2021 privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.66/08.06.2021 al secretarului general al comunei Batrana precum si avizul favorabil cu nr.2/29.06.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Avand in vedere ca dintr-o eroare materiala la art.62 alin 5 al HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana a fost calculata gresit indemnizatia lunara pentru consilieri locali care participa la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate precum si anexa nr.11 privind detalierea calcularii majoritatii absolute si a majoritatii calificate in functie de numarul total al membrilor organului colegial , se impune modificarea acestora printr-un proiect de hotarare.
In temeiul prevederilor Ordinului MDLPA nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale,precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.
Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit . ”a” şi alin 3 lit „a” , art.139 alin 3 lit I,art.196 alin 1 lit “a” ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art 243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aprobă modificarea art.62 alin 5 din Anexa la HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Batrana, si va avea urmatorul cuprins:
(5) Indemnizatia lunara pentru consilieri locali care participa la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate se calculeaza dupa formula:

IL=a xIPx(0,45xPCL/NSCL+0,35xPCS/PSCS)

Art.2 .Se aproba modificarea anexei nr.11 la Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana conform anexei care face parte integranta dinh prezenta hotarare.

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Batrana sunt si raman in vigoare.

Art.4.Prezenta hotarare poate fi atacata in instanta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5.-Prezenta hotărâre se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primariei comunei Batrana sip e site-ul www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:6
Voturi impotriva:1
Abtineri:0


ANEXA Nr. 1 la
HCL nr.23/2021

Detalierea calculării majorităţii absolute şi a majorităţii calificate în funcţie de numărul total al membrilor organului colegial

Numărul total al membrilor organului colegial
Majoritatea absolută
Majoritatea calificată
9
5
7

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


 

H O T A R A R E A Nr. 10 /2021, privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

H O T A R A R E A Nr. 10 /2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

Consiliul local al comunei B A T R A N A ,Judeţul Hunedoara;
Analizând referatul de aprobare cu nr.23/23.02.2021 a primarului comunei Bătrâna, d-l Herciu Radu prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Batrana
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.7/23.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.30/15.03.2021 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.445/16.04.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Avand in vedere adresa nr.816/26.01.2021 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara de indrumare metodologica si control de legalitate asupra actelor administrative emise de autoritatile administratiei publice locale;
In temeiul prevederilor Ordinului MDLPA nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale,precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.
Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit . ”a” şi alin 3 lit „a” , art.139 alin 3 lit I,art.196 alin 1 lit “a” ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art 243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1.-Aprobă Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Batrana,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata in instanta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.-Prezenta hotărâre se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primariei comunei Batrana

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0