HOTĂRÂREA Nr. 36/ 2022 Privind aprobarea NOTEI DE FUNDAMENTARE actualizată a Proiectului cu titlul ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara”

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 36/ 2022
Privind aprobarea NOTEI DE FUNDAMENTARE actualizată a Proiectului cu titlul ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara”

Consiliul local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară din data de 29.09.2022.
Având în vedere referatul de aprobare cu nr.89/29.09.2022 intocmit de catre primarul comunei Batrana din care rezulta necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotararii privind aprobarea NOTEI DE FUNDAMENTARE actualizată a Proiectului cu titlul ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara”
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.36/29.09.2022 privind aprobarea NOTEI DE FUNDAMENTARE actualizată a Proiectului cu titlul ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara”,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Analizand raportul de specialitate cu nr.90/29.09.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.40/29.09.2022al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile:
Punctului I, subpunct I.1.4 din Anexele 1-4 și Modelul F„Notă de fundamentare” din Anexa nr.1 la Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, secțiunea ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan”, aprobat prin Ordinul M.D.L.P.A. nr.999/2022;
Art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
Art.3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129, alin (2), lit.b), alin.(4), lit.d) art. 139 alin. (3), lit.e), art. 196, alin. (1), lit. a) , art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă NOTA DE FUNDAMENTARE actualizată a Proiectului cu titlul ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara”, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Batrana, prin compartimentele de specialitate.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurilor și termenelor prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara, Primarului comunei Batrana, Compartimentului Financiar – Contabil, Instituţiilor şi persoanelor interesate, la solicitarea acestora si se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul și pe pagina de internet a primăriei.
Batrana la 29 septembrie 2022

Președinte de ședință
Contrasemnează
Balint Radu Cornel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.