H O T A R A R E A Nr. 23 /2021 privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

 

H O T A R A R E A Nr. 23 /2021
privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

Consiliul local al comunei B A T R A N A ,Judeţul Hunedoara;
Analizând referatul de aprobare cu nr.63/28.05.2021 a primarului comunei Bătrâna, d-l Herciu Radu prin care se propune modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Batrana
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.23/28.05.2021 privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.66/08.06.2021 al secretarului general al comunei Batrana precum si avizul favorabil cu nr.2/29.06.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Avand in vedere ca dintr-o eroare materiala la art.62 alin 5 al HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana a fost calculata gresit indemnizatia lunara pentru consilieri locali care participa la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate precum si anexa nr.11 privind detalierea calcularii majoritatii absolute si a majoritatii calificate in functie de numarul total al membrilor organului colegial , se impune modificarea acestora printr-un proiect de hotarare.
In temeiul prevederilor Ordinului MDLPA nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale,precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.
Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit . ”a” şi alin 3 lit „a” , art.139 alin 3 lit I,art.196 alin 1 lit “a” ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art 243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aprobă modificarea art.62 alin 5 din Anexa la HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Batrana, si va avea urmatorul cuprins:
(5) Indemnizatia lunara pentru consilieri locali care participa la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate se calculeaza dupa formula:

IL=a xIPx(0,45xPCL/NSCL+0,35xPCS/PSCS)

Art.2 .Se aproba modificarea anexei nr.11 la Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana conform anexei care face parte integranta dinh prezenta hotarare.

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Batrana sunt si raman in vigoare.

Art.4.Prezenta hotarare poate fi atacata in instanta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5.-Prezenta hotărâre se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primariei comunei Batrana sip e site-ul www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:6
Voturi impotriva:1
Abtineri:0


ANEXA Nr. 1 la
HCL nr.23/2021

Detalierea calculării majorităţii absolute şi a majorităţii calificate în funcţie de numărul total al membrilor organului colegial

Numărul total al membrilor organului colegial
Majoritatea absolută
Majoritatea calificată
9
5
7

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Rof Consiliul Local, Toate documentele publice.