Anunț în legătură cu colectarea deșeurilor

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
Sediul:Com.Batrana,nr.55,jud.Hunedoara,tel 0755811327,0752348313
CUI 4521311,primariabatrana@gmail.com

Anunt

        In urma informatiilor primite de la operatorul economic Sc Brai Cata Srl va aducem la cunostinta ca in anul 2021 conform centralizatorului primit, s-au colectat un volum total de 13,39 tone deseuri din care 0,17 tone deseuri reciclabile.
Incepand cu anul 2022 obiectivul anual de deviere de la depozitare este de min.50% prin reciclare si 10% prin alte forme de valorificare conform OUG 136/2021.

Va multumim!

Primaria Comunei Batrana

IMPORTANT: ultima campanie de colectare a deșeurilor periculoase, din acest an

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
Sediul:Com.Batrana,nr.55,jud.Hunedoara,tel 0755811327,0752348313
CUI 4521311,primariabatrana@gmail.com

Brai-Cata lansează ultima campanie de colectare a deșeurilor periculoase, din acest an

Recipiente pentru ulei de motor și substanțe casnice de curățare sau înălbitori, cutii sau spray-uri de vopsea, sticle de ojă, baterii uzate și multe alte deșeuri catalogate periculoase vor putea fi predate gratuit operatorilor Brai-Cata, în cadrul celei de-a doua campanii de colectare organizată, în acest an, în zona 1 Brad, zona 2 Hațeg și zona 3 Centru, din județul Hunedoara.

În perioada campaniei, cetățenii din localitățile aflate în zonele 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru, aflate în programul de colectare al Brai-Cata vor putea depune deșeurile periculoase în containerele special amplasate, lângă sediul Primăriei, în localitățile rurale și în punctele de colectare stabilite din zonele urbane.

Programul colectărilor a fost stabilit funcție de fiecare zonă în parte, în perioada 6-8 decembrie, pentru zonele 1 Brad și 2 Hațeg și 1-15 decembrie, pentru zona 3 Centru, iar detalii suplimentare în privința tipurilor de deșeuri acceptate pot fi obținute la dispeceratul sucursalei Brai-Cata Hunedoara: 0254.267.233 sau prin e-mail la office.deva@braicata.ro. 

ZONA 3 CENTRU (1-15 DECEMBRIE)

7 decembrie

 • Călan (parcarea de vizavi de primărie);
 • Ilia (primărie)
 • Dobra (primărie)
 • Lăpugiu (primărie)
 • Bătrâna (primărie)
 • Vețel (primărie)
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [248.75 KB]

DISPOZIŢIA NR. 10/2022 Privind desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 10/2022

Privind desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara

Primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Analizând referatul de specialitate cu nr. 56/27.05.2022 emis de secretarul general al comunei prin care se propune desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara.
In conformitate cu prevederile art.6 din OG nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. e) ,art.196 alin (1) lit b,art.197 alin (4) si (5), art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

DISPUNE:

Art.1. Se desemneaza ca persoana responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara, doamna Barb Camelia Cosmina ,secretarul general al comunei Batrana .
Art.2. (1) Persoana desemnata in acest sens are urmatoarele atributii :
-primeste si inregistreaza petitiile in registrul special de evidenta
-verifica existenta datelor de identificare a petitionarului
-intocmeste si remite adrese de inaintare a petitiilor catre compartimentele de specialitate,in functie de obiectul acestora,cu precizarea termenului de solutionare
-cerceteaza si analizeaza in detaliu aspectele semnalate in petitie si formuleaza raspunsul in care se va indica,in mod obligatoriu temeiul legal al solutiei adoptate
-asigura semnarea adreselor de inaintare catre petenti de primar sau persoana imputernicita de acesta
-in cazul in care analizarea aspectelor sesizate necesita o cercetare mai amanuntita ,solicita printr-un referat aprobat de conducatorul institutiei prelungirea termenului de solutionare cu cel mult 15 zile
-urmareste respectarea termenelor de solutionare a petitiilor de catre compartimentele de specialitate
-intocmeste adrese de inaintare a raspunsurilor catre petenti
-in termen de 5 zile de la inregistrare,intocmeste adrese de inaintare a petitiilor gresit indreptate autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate si aduc la cunostinta petentilor,in scris,despre aceasta
-expediaza raspunsurile catre petenti
-arhiveaza petitiile conform nomenclatorului dosarelor de arhiva
-preda petitiile la arhiva conform reglementarilor legale
(2) Fisa postului persoanei nominalizate la art.1 al prezentei dispozitii se va completa cu noile atributii.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează primarul comunei Batrana si persoana desemnata la art.1.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunica Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara ,Primarului comunei Batrana , doamnei Barb Camelia Cosmina si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 30 mai 2022

PRIMAR,
Herciu Radu

Contrasemneaza,
Secretargeneral al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de – consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului financiar-contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana

JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI BATRANA

ANUNŢ

Primăria comunei Batrana, judetul Hunedoara, cu sediul în sat Batrana, nr.55, anunţă organizarea în data de 17 iunie 2022 ora 11:00, a concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de
consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului financiar-contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara,pe perioada nedeterminata, cu normă întreagă, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul consta in trei probe succesive:
– Selectia dosarelor de inscriere;
– Proba scrisa, care consta in redactarea unei lucrari;
– Interviul , in cadrul careia se testeaza abilitatile , aptitudinile si motivatia candidatilor;

Conditiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant :

 • Conditii generale: conditiile prevazute de art.465.alin.(l) din O.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Conditii specifice:
  – studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinte economice;

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Batrana in perioada 16 mai 2022 – 06 iunie 2022 si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
a) |[e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|
|[f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
b) |[j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Batrana astfel:

 • Proba scrisă – 17 iunie 2022 ora 11:00
 • Interviul – data şi ora interviului se vor stabili de către comisia de examinare conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008, în sala de şedinţe a Consiliului Local Batrana.

Atribuţiile postului sunt următoarele:

– participa, alaturi de seful ierarhic, la realizarea in conformitate cu dispozitiile legale a activitati desfasurate la nivelul serviciului coordonat;
– verifica si analizeaza legalitatea propunerilor, centralizeazã datele, urmareste incadrarea lor in sursele de venituri;
– intocmeste lucrarile si supune spre aprobare sefului ierarhic proiectul de buget cu impartirea pe capitolele executiei bugetare, repartizarea pe trimestru;
– verifica si analizeaza solicitarile de modificare a bugetului Primariei si face recomandari sefului ierarhic;
– efectueaza analize pe baza de studii de eficienta economica si propune sefului ierarhic virarile de credite, cat si solutiile legale pentru utilizarea fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului local;
– participa la fundamentarea economico–financiara a unor programe si proiecte ale Primariei, urmarind corelarea indicatorilor din proiecte cu resursele financiare alocate prin bugetul local;
– urmareste si asigura atragerea la bugetul local a tuturor resurselor de venituri stabilind masurile necesare si solutiile legale pentru buna gestionare si executare a bugetului local;
– verifica propunerile pentru stabilirea de impozite si taxe locale, precum si taxe locale, taxe speciale, in conditiile legii;
– participa la activitatea de verificare financiar-gestionara a patrimoniului propriu al unitatilor subordonate;
– participa la intocmirea raportului anual de incheiere a executii bugetare pe care il supune spre aprobare ordonatorului de credite;
– raspunde de administrarea resurselor financiare pe parcursul executiei bugetare;
– participa la activitatea de autoevaluare a sistemul de control intern managerial de la nivelul serviciului.
– organizează şi conduce contabilitatea cronologic şi sistematic, atât sintetic, cât şi analitic, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi are în vedere ca evidenţa să fie ţinută la zi;
– întocmeşte situaţiile de raportare financiară (bilanţul contabil, contul de rezultat patrimonial, contul de execuţie bugetară şi anexele la bilanţ, lunar, trimestrial şi anual;
– întocmeşte şi înaintează către biroul Contabilitatea Instituţiilor Bugetare în termenul prevăzut de lege lunar monitorizarea cheltuielilor salariale pe fiecare buget şi pe fiecare capitol în parte,
-întocmeşte şi depune lunar declaraţia unică 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
-întocmeşte corespondenţa necesară deblocării garanţiilor de bună execuţie, precum şi de restituire sau compensare a garanţiilor de participare la licitaţie;
– coordonează şi verifică activitatea desfăşurată la casieria unităţii;
– întocmeşte dispoziţii bugetare pentru ordonatorii secundari de credite;
– întocmeşte formele pentru efectuarea plăţilor în numerar sau prin conturi bancare;
– organizează şi exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale, în situația în care titularul cu drept de a acorda viza CFP desemnat de către conducătorul unității se află în imposibilitate de a acorda viza;
– întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare la termenele şi în condiţiile stabilite de lege;
– fundamentează necesarul de credite având în vedere necesităţile din unitate;
– urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare;
– fundamentează şi întocmeşte proiectul de buget anual de venituri şi cheltuieli precum şi propunerile de rectificare ale acestuia, care va fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;
– organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti;
– verifică centralizatorul de inventariere, documentaţia de transfer şi de casare a bunurilor;
– verifică şi regularizează diferenţele de inventar şi le înregistrează în evidenţele contabile;
– întocmeşte statele de plată, state pentru indemnizaţiile de concediu;
– întocmirea foilor de parcurs pentru autoturismele aflate în dotarea primăriei, a fişelor activităţii zilnice pentru toate utilajele şi autovehiculele;
– urmăreşte încadrarea în normele de consum la carburanţi;
– întocmeşte note de recepţie, bonuri de consum;
– organizează, îndrumă, coordonează activităţile de stabilire a impozitelor, taxelor şi a altor venituri de la bugetul local şi a veniturilor proprii;
– urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenul stabilit de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabili persoane fizice şi persoane juridice;
– asigură coordonarea generală şi aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice;
– propune spre avizare scutiri de impozite şi taxe în conformitate cu legislaţia în vigoare;
– operează toate încasările de venituri ale bugetului local efectuate prin bancă;
– urmăreşte contractele de concesiuni şi închirieri, emite la termenele stabilite în contract facturile pentru concesiuni şi închirieri;
– efectuează plăţi prin casieria unităţii: drepturi salariale, deplasări, diurne, indemnizaţii pentru persoane cu handicap, ajutoare sociale, cheltuieli materiale;
– ţine evidenţa cheltuielilor poştale privind corespondenţa;
întocmeşte foile de vărsământ pentru depuneri la bancă;
– arhivează documentele create la nivelul compartimentului, conform Nomenclatorului arhivistic;
– asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la pct.1 în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica va cuprinde bibliografia integral.
Bibliografia stabilită în vederea organizării concursului:

1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
6. Legea contabilității nr.82/1991, republicată (r4), cu modificările și completările ulterioare
7. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare
8. Ordonanta nr.119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventive,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoana de contact:

Dobra Marius Florin, referent in cadrul Primariei comunei Batrana,
tel 0749717135, email: primariabatrana@gmail.com

PRIMAR
HERCIU RADU

H O T A R A R E A NR. 16/2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 Consiliul local al comunei BĂTRANA, Judeţul Hunedoara

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR. 16/2022
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023
Consiliul local al comunei BĂTRANA, Judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.35/22.03.2022 prezentat de primarul comunei Bătrana ,dl Herciu Radu cu privire la indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.16/22.03.2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.37/04.04.2022 al compartimentului impozite si taxe precum si de avizul favorabil cu nr.18/29.04.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
Tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal 2021 de 5,1% comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Având în vedere prevederile Titlului IX privind impozitele şi taxe locale ,art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
În temeiul dispoziţiilor art.129,alin2,lit”b”şi alin(4) lit „c” ,art.139 alin 3 lit”c” , art.196 alin 1 lit.”a”,art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1)Se aprobă pentru anul fiscal 2023 indexarea impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili,persoane fizice si juridice,care consta intr-o anumită sumă în lei sau care au fost stabilite pe baza unei anumite sume in lei ,cu rata inflației de 5,1 % fata de impozitele si taxele locale datorate de contribuabili,persoane fizice si juridice,pentru anul fiscal 2022,asa cum au fost aprobate prin HCL nr.44/2021
(2) Limitele amenzilor prevazute la art.493 alin (3) si (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare,se actualizeaza pentru anul fiscal 2023 cu rata inflatiei de 5,1 %
Art.2.Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01 ianuarie 2023 și va completa Hotarârea de Consiliul Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei comunei Bătrana şi în locurile publice din localităţile componente comunei si se comunica:Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,Primarului comunei Batrana si compartimentului impozite si taxe .

Bătrâna 29 aprilie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

HOTĂRÂREA NR.10/2022 privind aderarea comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA

HOTĂRÂREA NR.10/2022
privind aderarea comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara

Consiliul local al comunei Batrana;
Analizând referatul de aprobare cu nr.20/03.02.2022 privind aderarea Comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.10/03.02.2022 privind aderarea Comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere Hotararea nr.9/2022 a Consiliului Local Batrana privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.22/07.02.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si de avizul favorabil cu nr.12/28.02.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale OG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii , cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art. 89 alin 1 -8 ,art.129 alin 2 lit e), alin 9 lit a), alin. 14 , art. 139 alin 1 ,art.196 alin 1 lit a),art.197 alin 4 si alin 5,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 – Aprobă aderarea Comunei Batrana,prin Consiliul Local al comunei Batrana la Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara
Art.2 –Isi insușește Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara ,conform anexelor nr.1-2 ,care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. – Împuterniceşte pe primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu,să semneze cererea de adeziune la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara
Art.4. – Împuterniceşte pe primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu,să reprezinte Comuna Batrana in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii nr.554/2004 a contenciosului administrative,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică :Institutiei Prefectului judetul Hunedoara, Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara
,primarului comunei Batrana si compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 28 februarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA

HOTĂRÂREA NR.9/2022
privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara
Consiliul local al comunei Batrana

Analizând referatul de aprobare cu nr.17/28.01.2022 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara, prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.9/28.01.2022 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara, initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.21/04.02.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si de avizul favorabil cu nr.11/28.02.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
In baza prevederilor art.1 alin (1) din OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan aprobata prin Legea nr.272/2002,ale OG nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,cu modificarile si completarile ulterioare,ale OG 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale,cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale HG 1059/2013 pentru baprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 2 lit d), alin 7 lit p), alin. 14 , art. 139 alin 1,art.196 alin 1 lit a),art.197 alin 4 si alin 5,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 – Se aprobă infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana,ca serviciu public de interes local,fara personalitate juridical,in subordinea consiliului local al comunei Batrana.
Art.2 – Se aproba forma de gestiune delegata a Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si delegarea gestiunii serviciului,prin negociere directa,catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara
Art.3. – Se imputerniceşte primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu cu negocierea si incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului prevazut la art.1
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică :Institutiei Prefectului judetul Hunedoara, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara ,Primarului comunei Batrana si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 28 februarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

HOTĂRÂREA NR.8/2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA

HOTĂRÂREA NR.8/2022
privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara

Consiliul local al comunei Batrana;
Analizând referatul de aprobare cu nr.16/25.01.2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.8/25.01.2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu
Avand in vedere Hotararea nr.3/2021 a Adunarii Generale a Asociatiei Salvital Hunedoara si Statutul Asociatiei Salvital Hunedoara.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.19/03.02.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si de avizul favorabil cu nr.10/28.02.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale art. 96 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ;
Tinand cont de prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 2 lit d), alin 7 lit o), alin. 14 , art. 139 alin 3 lit h),art.196 alin 1 lit a),art.197 alin 4 si alin 5,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 – Se aprobă aderarea Comunei Batrana,prin Consiliul Local al comunei Batrana la Asociaţia « Salvital » Hunedoara, conform Statutului asociaţiei,actualizat.
Art.2 – Împuterniceşte primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii calităţii de membru al Asociaţiei « Salvital » Hunedoara .
Art. 3.- Aprobă plata contribuției de 3 lei/locuitor al comunei Batrana/an, reprezentând contribuţia anuală la Asociaţia „Salvital” Hunedoara ce se va suporta din bugetul local al comunei Batrana.
Art. 4. Contributia se va calcula în functie de numarul de locuitori de la data de 1 iulie a anului anterior, comunicat oficial de Directia Judeteana de Statistica Hunedoara.
Art. 5. Se aproba revocarea Hotararii Consiliului Local nr.12/2020 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara.
Art.6. – Împuterniceşte pe primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu,să reprezinte Consiliul local al comunei Batrana în Adunarea Generală a asociaţiei.
Art.7. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii nr.554/2004 a contenciosului administrative,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.8. – Prezenta hotărâre se comunică :Institutiei Prefectului judetul Hunedoara, Asociaţiei « Salvital » Hunedoara,primarului comunei Batrana si compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 28 februarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

ANUNT PRIVIND INSCRIEREA CANDIDATILOR PENTRU PERSONALUL DE RECENSAMANT IN VEDEREA PRESTARII SERVICIILOR AFERENTE RECENSAMANTULUI POPULATIEI SI LOCUINTELOR RUNDA 2021 IN TERITORIU

ANUNT
privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL 2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI BATRANA ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 1 recenzor pentru autorecenzarea asistată (ARA) plus 1 recenzor de rezerva din comuna BATRANA
 • Un număr de 1 recenzor plus un recenzor de rezerva pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna BATRANA
 • Un coordonator la nivel de UAT plus un coordonator de rezerva pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna BATRANA

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren:
  – autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
  – recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității Batrana (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Cazierul se solicita la depunerea cererilor pentru inscriere
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

 

HOTĂRÂREA NR. 4/2022 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara, în anul 2022

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNEI BATRÂNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 4/2022
privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara, în anul 2022

Consiliul Local al comunei Batrana întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2022.
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana nr. 6/11.01.2022 prin care se propune aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara,in anul 2022;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.4/11.01.2022 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara, în anul 2022,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.10/17.01.2022 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.6/31.01.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1) , art.6 alin.(1), art.13, art.20 alin.(7) și art.45 alin.(4) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, ale Amenajamentului silvic al comunei Batrana și cele ale Deciziilor Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva nr.566/16.10.2018 si nr.648/25.10.2021 precum si Actul de punere in valoare nr. 2100126501920 –partida 39/2021
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si alin (14), art. 139 alin. (1) , art. 196 alin.(1) lit.a),art.197 alin 4 si 5,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă volumul de masă lemnoasă ce poate fi recoltat în anul 2022 din fondul forestier al Comunei Batrana, în cotă de 402,07 m 3 din partida 39/2021.
Art.2. – Se aprobă valorificarea cotei prevăzute la art.1 , după cum urmează:
402,07 m 3 ca masa lemnoasa pe picior
Art.3. – Se aprobă ca volumul de masă lemnoasă pe picior, care va fi valorificat în anul 2022 – in cota de 402,07 m 3 din partida 39/2021 să fie vânduți la licitație către agenți economici.
Art.4.Volumul de masa lemnoasa destinat agentilor economici va fi oferit spre vanzare pe picior “prin licitatie publica,cu preselectie,de tipul licitatie publica inchisa”,in conformitate cu prevederile legale in vigoare privitoare la vanzarea masei lemnoase destinate agentilor economici,de catre prestatorul de servicii silvice,in baza contractelor de prestari servicii silvice incheiate intre comuna Batrana si Directia Silvica Hunedoara prin Ocolul Silvic Dobra.
Art.5. – Se aprobă ca prețurile de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează în cursul anului 2022 din fondul forestier al Comunei Batrana sa fie cele prevazute in Decizia nr.648/25.10.2021 privind mentinerea preturilor de referinta pentru anul de productie 2022 la nivelul preturilor de referinta aferente anului de productie 2021 aprobate prin Decizia nr. 566/2018,cuprinzand anexele nr.1-5 a Directorului General al RNP – Romsilva pe specii/grupe de specii, grade de acccesibilitate, sortimente dimensionate și natura produsului.
Art.6. – Se aprobă prețul de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa din fondul forestier al comunei Batrana in suma de 200 lei/m 3 pentru cota de 402,07 m3 din partida 39/2021.
Art.7. – Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta in conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrative,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.8.- Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,Ocolului Silvic Dobra,primarului comunei Batrana si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei comunei Batrana.

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0