IMPORTANT! Sprijin pentru plata facturilor la energie.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

H O T A R A R E A Nr. 11/2022 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana , pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 11/2022
privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana , pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022

Consiliul local al comunei Batrana
Judeţul Hunedoara

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana, cu nr.23/din 07.02.2022 la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana, pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.11/07.02.2022 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana , pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
In conformitate cu :
-prevederile art.113 si art.118 din Legea asistentei sociale nr.292/2011,cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile Ordinului nr. 1086/2018, privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
– prevederile Anexei nr.3 la Hoărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
– dispoziţiile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile art.7 alin.(2) coroborat cu alin.(4) şi (12) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.29/14.03.2022 al compartimentului de asistenta sociala precum si avizul favorabil cu nr.13/31.03.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local.
Avand in vedere adresa cu nr.296/14.03.2021 a institutiei noastre prin care a fost transmis proiectul de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana , pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022, pentru consultare catre DGASPC Hunedoara si adresa cu nr.17916/21.03.2022 a DGASPC Hunedoara privind punctul de vedere asupra proiectului transmis spre consultare.
Tinand cont de Procesul verbal de control nr.4518/AJPIS/151-SIS/20.07.2021 prin care au fost dispuse masuri ca urmare a neconformitatilor constatate fata de prevederile legislatiei din domeniul asistentei sociale cum ar fi elaborarea planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local prevazut prin HG nr.797/2017 precum si de adresa nr.8018/AJPIS/983SIS/03.12.2021 prin care termenul de indeplinire a masurilor dispuse prin procesul verbal mentionat mai sus se prelungesc pana la 31.03.2022.

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.”d”coroborat cu alin.(7),lit.”b”și lit.”p”, art.139 alin.(1),art.196 alin.1 lit.”a”, art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2024 la nivelul comunei Batrana, conform Anexei nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Aprobă Planul local de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana pentru anul 2022, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Batrana, prin Compartimentul Asistență Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana.
Art.4.-Prezenta hotărâre poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ,în termenul legal prevăzut de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Primarului comunei Batrana, Compartimentului Asistență Socială si se afişează la sediul Consiliului local al comunei Batrana și se publică pe pagina de internet, la adresa www.primaria-batrina.ro,sectiunea Monitorul Oficial Local.

Batrana la 31 martie 2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa nr.1
la Hotărârea nr.11/2022

STRATEGIA
DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE
LA NIVELUL COMUNEI BATRANA, JUDEŢUL HUNEDOARA ,
pentru perioada 2022-2024

Capitolul I
Consideraţii generale

Consideraţii generale.
Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii, în comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Batrana , judeţul Hunedoara, pentru perioada 2022-2024 şi a unui Plan de acţiune elaborat în conformitate cu aceasta.
Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Batrana, judeţul Hunedoara, pentru perioada 2022-2024 se elaborează în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. a), coroborat cu prevederile art. 115, alin. 1, litera b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4, din Anexa 1 a Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor de pe raza comunei Batrana, în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel judeţean.
Compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al Primarului comunei Batrana îşi asumă obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribuţii şi competenţe, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora, în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
Definiţie
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
Scop
Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din comuna Batrana.
Legislaţie
Prezenta Strategie şi Planul de acţiune corespunzător sunt elaborate cu respectarea legislaţiei în vigoare:
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016
Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 – 2020
Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârsnice 2015-2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016 – 2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora
Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi,, 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 – 2020
Hotărârea Guvernului nr. 365/2018 privind aprobarea Strategiei naţionale de promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 – 2021
Proiectul Strategiei nationale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2021-2027
Proiectul Strategiei nationale privind drepturile persoanelor cu dizabilitati 2021-2027
Proiectul Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei post 2020(2021-2027)

5. Date statistice
Populaţia comunei Batrana, jud. Hunedoara, la data de 1 iulie 2021 este de 97 locuitori, dintre care 55 bărbaţi, iar 42 femei, cu fluctuaţii şi schimbări, plecări/reveniri din străinătate, tendinţa fiind de o uşoară descreştere. Activitatea principală a comunei este agricultura şi creşterea animalelor.
Reţeaua de unităţi medicale- pe raza comunei nu exista unitati medicale
Unităţi de învăţământ: -pe raza comunei nu exista unitati de invatamant

6. Prestaţii sociale

Tipul prestaţiei

2019

2020

2021

Ajutor soc. pe L. 416/2001 (VMG)

1 dosar

0 dosare

0 dosare

Alocaţii de susţinere familială

0 dosare

0 dosare

0 dosare

Alocaţii de stat

0 dosare

2 dosare

0 dosare

Ajutoare de urgenţă

Ajutoare de încălzire

Alte tipuri de ajutoare:…………..

7. Servicii sociale
Servicii destinate copiilor aflaţi în situaţii de risc
Numărul de copiii de pe raza comunei Batrana care sunt în sistemul de protecţie specială, de plasament familial si plasament la asistent maternal profesionist sau se află în monitorizarea Compartimentului de asistenţă socială:
a) nr. 0 copii
b) nr. 0 copii cu părinţii/părintele plecat la muncă în străinătate
c) nr. -0 copiii cu tutelă
d) alte cazuri/situaţii-dacă mai există în monitorizare pe raza comunei
Servicii destinate persoanelor cu handicap

Număr persoane cu Certificate de handicap de pe raza comunei Batrana

2019

2020

2021

5

5

4

Persoane cu handicap grav cu asistenţi personal

2019

2020

2021

0

0

0

Persoane cu handicap grav cu indemnizaţii

2019

2020

2021

6

6

5

Capitolul II
Principii şi valori

Principiile care stau la baza strategiei sunt:
Universalitate
Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege. Prin acest drept este recunoscut principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru cetăţenii comunei/oraşului/municipiului.
Obiectivitate şi imparţialitate
În acordarea serviciilor sociale se asigură o atitudine obiectivă, neutră şi imparţială faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.
Eficienţă şi eficacitate
În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile pentru rezolvarea eventualelor situaţii de criză în care se găseşte solicitantul, avându-se în vedere următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate şi perioada de timp adecvate.
Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale
Acordarea de servicii sociale se bazează pe o evaluare completă şi complexă (unde este cazul) a nevoilor solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemelor de rezolvat.
Proximitate în furnizarea de servicii sociale
Serviciile sociale acordate se adaptează la nevoile comunităţii şi ale cetăţenilor comunei Batrana.
Cooperare şi parteneriat
Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii sociale. Se va asigura transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte servicii sociale primare sau specializate.
Orientarea pe rezultate
Serviciul public de asistenţă socială are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite, adresându-se celor mai vulnerabile categorii de persoane, acordarea lui făcându-se în funcţie de veniturile şi bunurile acestora.
Îmbunătăţirea continuă a calităţii
Serviciul public de asistenţă socială se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale şi pe eficientizarea resurselor disponibile
Respectarea demnităţii umane
Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intectual, politic sau economic.
Subsidiaritatea
Persoana care nu-şi poate asigura integral nevoile sociale beneficiază de intervenţia comunităţii locale, a structurilor ei administrative sau asociative şi, implicit, a statului.

Valorile care stau la baza strategiei sunt:
Egalitatea de şanse
Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.
Libertatea de alegere
Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale.
Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane
Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi individualitatea. Aceasta urmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt fiinţe normale cu nevoi şi aspiraţii umane normale.
Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale
Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de asistenţă socială, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale.
Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi parte integrantă în planificarea şi furnizarea serviciilor sociale.
Confidenţialitatea
Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile, astfel încât informaţiile care privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul respectivelor persoane.

Capitolul III

Obiective, grupul ţintă şi problemele sociale ale categoriilor
cuprinse în grupul ţintă

Obiectiv general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Batrana.
Obiective specifice:
Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari);
Obiectiv specific 2: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;
Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Batrana;
Obiectiv specific 4: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul comunei Gurasada , iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale;
Obiectiv specific 5: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.

La nivelul comunei Batrana a fost identificat un Grup ţintă (categorii de beneficiari) după cum urmează:
A. Copii şi familii aflate în dificultate
B. Persoane vârstnice
C. Persoane cu handicap
D. Alte persoane în situaţii de risc social

Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;
familii monoparentale;
familii tinere;
copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
c) familii cu climat social defavorabil;
d) probleme de sănătate;
e) dificultăţi în obţinerea unor drepturi.

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
sănătatea precară;
venituri mici în raport cu necesităţile;
izolare, singurătate;
capacitatea scăzută de autogospodărire;
absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
un număr insuficient de locuri în Centrele de asistenţă medico-socială din judeţ;
nevoi spirituale;

Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
lipsa locurilor de muncă protejate;
lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
atitudinea discriminatorie a societăţii;
situaţia materială precară;
absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap;
lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.

Tipuri de servicii sociale
Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.
Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul comunei Batrana care vor fi acordate beneficiarilor cuprinşi în Grupul ţintă, în intervalul 2022-2024, sunt:
După scopul serviciului: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială etc.;
După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoanelor fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor din comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor;
După regimul de asistare:
c1) servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe protejate, adăposturi de noapte etc. (existente la nivel de judeţ);
c2) servicii sociale fără cazare, centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţă sociale (existente la nivel de judeţ);
După locul de acordare serviciile sociale se asigură:
d1) la domiciliul beneficiarului;
d2) în centre de zi;
d3) în centre rezidenţiale;
d4) la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
d5) în comunitate;
După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice sau private;
După regimul de acordare, în regim normal şi regim special:
f1) servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale;
f2) servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează măsurile preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale, care vor fi accesate de beneficiar doar în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane dependente de droguri, alcool, prostituate, victime ale violenţei în familie etc. Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiarii;
f3) categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială.

[pdf-embedder url=”https://primaria-batrina.ro/wp-content/uploads/2022/03/HCL-nr.11-din-31-martie-2022_planul_de_actiune.pdf” title=”HCL nr.11 din 31 martie 2022_planul_de_actiune”]

Batrana la 31 martie 2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina

HOTĂRÂREA NR.8/2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA

HOTĂRÂREA NR.8/2022
privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara

Consiliul local al comunei Batrana;
Analizând referatul de aprobare cu nr.16/25.01.2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.8/25.01.2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu
Avand in vedere Hotararea nr.3/2021 a Adunarii Generale a Asociatiei Salvital Hunedoara si Statutul Asociatiei Salvital Hunedoara.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.19/03.02.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si de avizul favorabil cu nr.10/28.02.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale art. 96 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ;
Tinand cont de prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 2 lit d), alin 7 lit o), alin. 14 , art. 139 alin 3 lit h),art.196 alin 1 lit a),art.197 alin 4 si alin 5,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 – Se aprobă aderarea Comunei Batrana,prin Consiliul Local al comunei Batrana la Asociaţia « Salvital » Hunedoara, conform Statutului asociaţiei,actualizat.
Art.2 – Împuterniceşte primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii calităţii de membru al Asociaţiei « Salvital » Hunedoara .
Art. 3.- Aprobă plata contribuției de 3 lei/locuitor al comunei Batrana/an, reprezentând contribuţia anuală la Asociaţia „Salvital” Hunedoara ce se va suporta din bugetul local al comunei Batrana.
Art. 4. Contributia se va calcula în functie de numarul de locuitori de la data de 1 iulie a anului anterior, comunicat oficial de Directia Judeteana de Statistica Hunedoara.
Art. 5. Se aproba revocarea Hotararii Consiliului Local nr.12/2020 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara.
Art.6. – Împuterniceşte pe primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu,să reprezinte Consiliul local al comunei Batrana în Adunarea Generală a asociaţiei.
Art.7. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii nr.554/2004 a contenciosului administrative,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.8. – Prezenta hotărâre se comunică :Institutiei Prefectului judetul Hunedoara, Asociaţiei « Salvital » Hunedoara,primarului comunei Batrana si compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 28 februarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

HOTĂRÂREA NR. 7/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 7/2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna

Având în vedere referatul de aprobare nr.15/25.01.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna prezentat de primarul comunei Batrana,dl.Herciu Radu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.7/25.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna initiat de primarul comunei Batrana,dl.Herciu Radu.
Tinand cont de Procesul verbal de control nr.4518/AJPIS/151-SIS/20.07.2021 prin care au fost dispuse masuri ca urmare a neconformitatilor constatate fata de prevederile legislatiei din domeniul asistentei sociale cum ar fi Intocmirea Regulamentului de Organizare si Functionare a Compartimentului de asistenta sociala in baza regulamentului cadru prevazut prin HG nr.797/2017 precum si de adresa nr.8018/AJPIS/983SIS/03.12.2021 prin care termenul de indeplinire a masurilor dispuse prin procesul verbal mentionat mai sus se prelungesc pana la 31.03.2022.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.18/01.02.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.9/28.02.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
In conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.
In temeiul art. 1 alin. (4) , art. 4 si art.6 alin 1 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă sociala şi a structurii orientative de personal.
Tinand cont de prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta in administratia publica,cu modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (2) lit. a), art.139 alin (1) ,art.196 alin(1) lit a , art. 197 alin. (4) și (5),art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna, prevăzut în anexa nr 1,parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.–Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei la sectiunea Monitorul Oficial Local și se va comunica Instituției Prefectului Județul Hunedoara ,Primarului Comunei Bătrâna si secretarului general al comunei.
Bătrana la 28 februarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa nr.1
La HCL 7/2022

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bătrâna, județul Hunedoara

Articolul 1
Compartimentul de asistență socială este structură funcțională în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna, desfășurându-și activitatea la sediul Primăriei Comunei Bătrâna, județul Hunedoara.
Compartimentul de asistenţă socială este organizat și funcționează în acord cu prevederile legislației în vigoare, cu prezentul Regulament de organizare și funcționare, fiind structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale și având drept scop asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
Finanţarea Compartimentului de asistență socială se asigură din bugetul local.
Finanţarea serviciilor sociale şi a beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.

Articolul 2
Structura organizatorică şi numărul de posturi aferent Compartimentului de asistență socială se aprobă de consiliul local, astfel încât funcţionarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.
În vederea exercitării atribuţiilor ce îi revin, primarul va asigura încadrarea în Compartimentul de asistență socială, cu prioritate, a asistenţilor sociali, cu respectarea prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi a prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

Articolul 3
Compartimentul de asistență socială se află în subordinea secretarului general al UAT Bătrâna, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr.21/2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Batrana,judetul hunedoara.
În exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii, Compartimentul de asistență socială colaborează cu celelalte compartimente din structura aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna, cu instituțiile statului, cu operatorii economici, furnizori de servicii sociale, precum și cu organizațiile neguvernamentale de profil.

Articolul 4
Compartimentul de asistență socială îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

Articolul 5
(1) Atribuţiile Compartimentului de asistență socială în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele:
a)asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
b)pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială – AJPIS;
c)verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
d)întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
e)comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
f)urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
g)efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
h)realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
i)participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;
j)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(2) Atribuţiile Compartimentului de asistență socială în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele:
a)elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicare acesteia;
b)elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
c)iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
d)identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
e)realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f)propune primarului, în condiţiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public şi public-privat pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
g)propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
h)colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, la solicitarea acestuia;
i)monitorizează şi evaluează serviciile sociale;
j)elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
k)elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
l)asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
m)furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate;
n)încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora în condiţiile legii;
o)sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
p)planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
q)colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
r)sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
s)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) şi b), Compartimentul de asistență socială organizează consultări cu furnizorii publici şi privaţi, cu asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor.

Articolul 6
Pentru acordarea beneficiilor de asistență socială, conform legii, personalul din cadrul Compartimentului de asistență socială îndeplinește următoarele obligații:
A.Venitul minim garantat, ajutoarele de urgență și ajutoarele de înmormântare
înregistrează și soluționează cererile de solicitare a ajutorului social în termenul legal;
întocmește anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social în termenul legal;
propune pe bază de referat primarului acordarea/ neacordarea/ suspendarea/modificarea/ încetarea ajutorului social, după caz, prin dispoziție;
urmărește îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligațiilor ce le revin;
propune modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea sau încetarea plății ajutorului social, după caz;
efectuează periodic anchete sociale în vederea verificării respectării condițiilor care au stat la baza acordării ajutorului social;
înregistrează și soluționează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgență;
transmite în termen legal la AJPIS situațiile statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
întocmește situații lunare privind efectuarea orelor ce urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social și cu respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
întocmește situația privind persoanele și familiile marginalizate social și stabilește măsuri individuale în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale;
asigură acordarea sau încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne beneficiarilor de ajutor social în baza Legii nr.416/2001.
B. Ajutor pentru incalzire locuintei
înregistrează și soluționează cererile de solicitare a ajutorului pentru incalzirea locuintei în termenul legal;
întocmește anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei în termenul legal;
propune pe bază de referat primarului acordarea/ neacordarea/ suspendarea/modificarea/ încetarea ajutorului , după caz, prin dispoziție;
urmărește îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor a obligațiilor ce le revin;
propune modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea sau încetarea plății ajutorului social, după caz;
efectuează periodic anchete sociale în vederea verificării respectării condițiilor care au stat la baza acordării ajutorului ;
transmite în termen legal la AJPIS situațiile statistice privind aplicarea Legii nr.226/2021

C.Alocația de stat pentru copii
primește cererile pentru acordarea alocației de stat pentru copiiși actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestui drept;
întocmește și înaintează la AJPIS borderoul privind situația cererilor înregistrate pentru acordarea alocației de stat;
primește cererile și propune AJPIS schimbarea reprezentantului legal al copilului și plata alocației de stat restante sau oricealte modificări care au apărut pe parcursul acordării acestui drept.
D.Alocația pentru susținerea familiei
primește cererile și declarațiile pe propria răspundere depuse de familiile care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani;
verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanți a condițiilor de acordare a alocației de susținere a familiei;
propune pe bază de referat primarului acordarea/neacordarea prin dispoziție, după caz, a alocației de susținere a familiei;
efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a alocației pentru susținerea familiei;
propune pe bază de referat primarului modificarea, suspendarea, încetarea, după caz, a alocației pentru susținerea familiei;
întocmește și transmite la AJPIS,până în data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, borderoul privind cererile noi de acordare a alocației pentru susținerea familiei;
comunică în termenul legal familiilor beneficiare dispoziția primarului de acordare/ respingere/ modificare/ încetare a dreptului la alocație pentru susținerea familiei.
E.Stimulentul educațional
primește cererile și declarațiile pe proprie răspundere depuse de familiile cu copii;
verificăîndeplinirea condițiilor de eligibilitate a dreptului la stimulent educațional;
pe parcursul acordării asigură verificarea menținerii condițiilor de acordare și îndeplinirea criteriilor de prezență a copiilor proveniți din familii defavorizate;
propune spre aprobare modificarea sau încetarea acordării stimulentului educațional,după caz;
comunică beneficiarului de stimulent educațional dispoziția primarului,în termenul legal stabilit;
asigură lunar comandarea și distribuirea tichetelor sociale de grădiniță către beneficiari;
întocmește lunar anexele privind tichetele sociale de gradiniță comandate, achiziționate, distribuite și returnate de către titular UAT;
întocmește și transmite lunar AJPIS,situația privind beneficiarii dreptului la stimulent educațional.
F.Concediu și indemnizație creștere copil
primește cererile de acordare a concediului de creștere copil și a indemnizației lunare și actele doveditoare din care rezultăîndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestui drept,a stimulentului deinserție și sprijinului lunar;
transmite lunar la AJPIS,în termenul legal stabilit, borderoul cuprinzând cererile înregistrate de acordare a acestor drepturi.
G.Ajutoarele în alimente și produse de igienă
întocmește şi supune aprobării listele iniţiale pentru destinatarii finali, conform evidenţelor proprii;
întocmește şi supune aprobăriilistele de suplimentare, în baza anchetelor sociale desfăşurate pentru identificarea persoanelor eligibile;
asigură distribuirea pe listele iniţiale şi pe listele de suplimentare, având în vedere respectarea eligibilităţii la data distribuirii, a cantităţii alocate pe localitate, comunicată de beneficiar, prin instituţia prefectului;
la finalizarea distribuirii anuale, transmite instituţiei prefectului Sinteza datelor privind derularea POAD la nivelul UAT, însoţită de observaţii şi propuneri privind derularea POAD, precum şi Sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare;
transmite beneficiarului, la finalizarea distribuirii, procesele-verbale de recepţie însoţite de tabelele centralizatoare cu privire la pachetele recepţionate, sinteza privind derularea POAD, sinteza cu privire la măsurile auxiliare, listele de distribuire, precum şi documentele de redistribuire între unităţile administrativ-teritoriale, dacă este cazul.

Articolul 7
În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul de asistență socială realizează următoarele:
a)solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială;
b)primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, de reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;
c)evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
d)elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul;
e)realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare;
f)acordă servicii de asistenţă comunitară în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Compartiment în planul de acţiune;
g)recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la serviciile sociale;
h)acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.

Articolul 8
(1) Serviciile sociale acordate de Compartimentul de asistență socială, având drept scop exclusiv prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate şi pot fi următoarele:
a)servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure, fără venituri sau cu venituri reduse;
b)servicii sociale adecvate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii şi persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenţă pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenţie în stradă sau servicii de tip ambulanţă socială, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată;
c)centre multifuncţionale care asigură condiţii de locuit şi de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
d)cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse;
e)servicii sociale în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de legislaţia specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserţiei sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.;
f)consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia.
(2) Serviciile sociale acordate de Compartimentul de asistență socială destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice pot fi: centre de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, locuinţe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială, precum şi centre destinate agresorilor.
(3) Serviciile sociale acordate de Compartimentul de asistență socială destinate persoanelor cu dizabilităţi pot fi:
a)cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor cu dizabilităţi, precum şi centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite prin legile speciale;
b)servicii de asistenţă şi suport.
(4) În domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi, Compartimentul de asistență socială:
a)monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
b)identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;
c)creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
d)iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
e)asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
f)elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
g)asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
h)implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
i)asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali;
j)încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
k)colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.
(5) Serviciile sociale acordate de Compartimentul de asistență socială destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:
a)servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea;
b)servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale.
(6) Serviciile sociale acordate de Compartimentul de asistență socială destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii.
(7) În domeniul protecţiei copilului, Compartimentul de asistență socială:
a)monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi protecției sociale;
b)realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
c)identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
d)elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială, în condiţiile legii;
e)asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
f)asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent;
g)vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii de asistenţă socială şi urmăreşte modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
h)înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;
i)urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
j)colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
k)urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială.

Articolul 9
Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează pe informaţiile colectate de Compartimentul de asistență socială.
Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Compartimentul de asistență socială, fie prin contractarea unor servicii de specialitate şi conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) caracteristici teritoriale ale unităţii administrativ-teritoriale;
b) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii;
c) indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de viaţă la naştere, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei etc.;
d) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc., precum şi estimarea numărului de beneficiari;
e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi argumentaţia alegerii acestora.
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii: obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilităţi şi termene de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat.

Articolul 10
Planul anual de acţiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare serviciilor sociale proprie, precum şi cu cea a judeţului de care aparţine unitatea administrativ-teritorială, şi cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare.
Planul anual de acţiune cuprinde totodată planificarea activităţilor de informare a publicului, programul de formare şi îndrumare metodologică în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale.
Elaborarea planului anual de acţiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare şi umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale, în funcţie de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se au în vedere costurile de funcţionare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează a fi înfiinţate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate şi sumele acordate cu titlu de subvenţie, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.
Anterior aprobării, prin hotărâre a consiliului local, a planului anual de acţiune, Compartimentul de asistență socială îl transmite spre consultare consiliului judeţean.
În situaţia în care planul anual de acţiune prevede şi înfiinţarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea şi a altor autorităţi ale administraţiei publice locale, planul anual de acţiune se transmite spre consultare şi acestor autorităţi.

Articolul 11
(1) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul are următoarele obligaţii principale:
a) asigurarea informării comunităţii;
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/ structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii, precum şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind:
a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare – formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.;
b) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi;
c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

Articolul 12
Personalul Compartimentului de asistență socială este obligat:
să cunoască sarcinile și responsabilitățile ce revin conform legii compartimentului în care este încadrat și să le îndeplinească întocmai;
să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare;
să manifeste disciplină, responsabilitate, inițiativă și o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor specifice;
să răspundă pentru conținutul, forma și legalitatea actelor și a materialelor scrise pe care le întocmește, conform competențelor sale;
să informeze cu profesionalism cetățenii cu privire la drepturile de asistență socială ce pot fi acordate și la serviciile sociale ce pot fi prestate;
să trateze cetățenii cu respect și demnitate;
să asigure confidențialitatea informațiilor la care au acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrează.

Articolul 13
Fișele de post ale personalului din cadrul Compartimentului de asistență socială vor cuprinde în mod detaliat și concret atribuțiile și responsabilitățile, conform legislației în vigoare și prezentului regulament.

Articolul 14
Încălcarea cu vinovăţie de către personalul Compartimentului de asistență socială a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestuia.

Articolul 15
Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, precum și ale celorlalte acte normative aplicabile domeniului asistenței sociale.
Sarcinile, atribuțiile și competențele stabilite prin prezentul regulament pot fi modificate și/sau completate prin hotărâre a Consiliului local, ca urmare a modificării structurii organizatorice, în temeiul noilor prevederi legale din domeniul asistenței sociale.
Prin grija Secretarului general al Comunei, prezentul regulament va fi adus la cunoștința tuturor angajaților Compartimentului de asistență socială.

Articolul 16
Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale prin Hotărâre a consiliului local.

Bătrana la 28 februarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

D I S P O Z I Ţ I A nr. 1 / 2022 privind stabilirea indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2022

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A nr. 1 / 2022

privind stabilirea indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2022

Primarul Comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul cu nr. 7/11.01.2022 intocmit de compartimentul de asistenta sociala al comunei Batrana prin care se propune emiterea unei dispozitii privind stabilirea indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2022
In conformitate cu prevederile art.38 alin 4 din Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice nr.153/2017,cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere art 34 alin 1 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
Tinand cont de prevederile OUG nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare,prorogarea unor termene ,precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si de ale HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (1), lit. c) si lit. d), coroborat cu alin (4) lit.a a) si alin. (5), lit. e) , art. 196, alin. (1) lit.b) ,art.197 alin (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art. 243, alin (1), lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

ART. 1 – Incepand cu luna ianuarie 2022 , se stabilește cuantumul indemnizatiei lunare pentru persoanele adulte cu handicap grav din comuna Batrana ,in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0,conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.
ART. 2. – Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi care se acordă in conditiile legii ,este de competenţa ordonatorilor de credite. Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire,modificare ori comunicare a refuzului de acordare a drepturilor in cauza, la sediul ordonatorului de credite. Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 10 zile lucratoare.Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei.
ART. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredintează Compartimentul financiar contabil din aparatul de specialitate al Primarului comunei Batrana;
ART. 4. Prezenta dispozitie se comunică: Institutiei Prefectului- judetul Hunedoara, Compartimentului financiar contabil ,beneficiarilor și se aduce la cunostiita publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 12 ianuarie 2022

PRIMAR,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Anexa la Dispozitia
Nr.1/2022

ANEXA
Cu persoanele care beneficiaza de indemnizatia lunara pentru persoana cu handicap grav incepand cu luna ianuarie 2022

Nr.

Crt.

Numele si prenumele persoanei cu handicap care beneficiaza de indemnizatie

Cuantum indemnizatie lunara

-lei-

1

BALINT SABINA

1524

2

COSTA VERONICA

1524

3

COSTA SOLOMIE

1524

4

COSTA MOISE

1524

5

PASCOTESC MARIA

1524

Batrana la 12 ianuarie 2022

PRIMAR,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

ANUNȚ IMPORTANT în legătură cu acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

INFORMATII UTILE
A. MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL

 

A1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece)
Cui se adreseaza?
⦁ familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

A2. SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)
Cui se adresează?
⦁ familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.
⦁ tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.
⦁ Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

B. MĂSURĂ DE COMPENSARE CONFORM O.U.G. nr. 118/2021
PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE (sezonul rece)
Cui se adresează?
⦁ consumatorului casnic care indeplinește anumite criterii de consum, după cum urmează: energia electrică pentru un consum cuprins între 150 kwh – 1.000 kwh și gaze naturale pentru un consum cuprins între 80m3-1000m3
Compensarea se acordă de către furnizor, direct pe factură, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

CARE SUNT TIPURILE DE ENERGIE PENTRU CARE SE ACORDĂ MĂSURILE DE SPRIJIN?
⦁ termică în sistem centralizat
⦁ electrică
⦁ gaze naturale
⦁ combustibili solizi și/sau petrolieri

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACORDARE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE?
⦁ numai pentru un singur sistem de încălzire
⦁ numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei
⦁ numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă)
⦁ numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
⦁ numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

CARE SUNT SUMELE DECONTATE SI PLAFOANELE DE VENITURI PRIVIND AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ?
Venit mediu lunar pe membru de familie sau persoana singură Suma decontată de AJPIS furnizorului (% din valoarea de referință prevăzută de lege, dar nu mai mult de valoarea totală a facturii)

 • Mai mic de 200 lei 100%
 • Intre 200,1 si 320 lei 90%
 • Intre 320,1 si 440 lei 80%
 • Intre 440,1 si 560 lei 70%
 • Intre 560,1 si 680,1 lei 60%
 • Intre 680,1 lei si 920 lei 50%
 • Intre 920, 1 si 1040 lei 40 %
 • Intre 1040,1 lei si 1160 lei 30%
 • Intre 1160,1 si 1280 lei 20%
 • Intre 1280,1 si 1386 lei –pe membru de familie 10%
 • Intre 1280,1 si 2053 lei pentru persoana singura 10%

Valoarea de referință în functie de sistemul de încălzire utilizat:

 • 250 lei/luna, pentru gaze natural;
 • 500 lei/luna, pentru energie electrică;
 • 320 lei/luna, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri

CARE SUNT SUMELE DECONTATE PRIVIND SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE ?
Sursa de energie utilizată Suma fixa acordată lunar (lei)
– Energie electrica 30 lei
– Gaze naturale 10 lei
– Energie termica 10 lei
– Combustibili solizi si/sau petrolieri 20 lei
EXCEPȚIE
Atunci când singura sursa de energie utilizată este cea electrică ⦁ lei (lunar)

De exemplu: Dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10lei+10lei+30lei = 50 lei.
Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate.

CUM POT OBȚINE AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE/ SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE?
Prin completarea aceluiași formularului de cerere-declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat anii anteriori.

UNDE GĂSESC FORMULARUL DE CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE?
⦁ La sediul primăriei localității pe raza careia se află locuința
⦁ Pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza careia se află locuința, a agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/municipiului București, precum si a Ministerului Muncii si Protecției Sociale

CUM COMPLETEZ FORMULARUL?
În formular se vor menționa corect următoarele informații:
⦁ toți membrii familiei
⦁ toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii
⦁ toate bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței
⦁ sistemul de încălzire utilizat
⦁ toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie*
*Se vor completa toate câmpurile astfel încât să cuprindă toate informațiile prevăzute în ANEXA 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

CINE MĂ POATE AJUTA SĂ COMPLETEZ FORMULARUL?
⦁ Asistentul social din cadrul primăriei
⦁ TEL.VERDE CONSUMATOR VULNERABIL: 0800.86.86.22

UNDE DEPUNE FORMULARUL?
La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul, astfel:
⦁ personal
⦁ electronic
⦁ transmis prin poștă

Persoanele care vor utiliza formularul de cerere-declarație pe propria răspundere în format electronic de tip PDF inteligent, îl vor putea completa direct pe calculatorul personal, și ulterior:
⦁ îl pot lista, semna și apoi depune/transmite prin poștă către primărie;
⦁ îl pot semna electronic ori scana, după caz, și transmite electronic către primării

Conținutul prezentului material de informare reprezintă doar o sinteză din prevederile Legii nr.226/2021, respectiv OUG 118/2021.

LISTA BUNURILOR
Ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire conform Legii nr. 226/2021

BUNURI IMOBILE
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă,

BUNURI MOBILE*) |
Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze. |
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei”Delta Dunării” .
Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată .
Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mechanic sau electric.
*) Aflateîn stare de funcţionare.

DEPOZITE BANCARE
Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.

TERENURI/ANIMALE ŞI/SAU PĂSĂRI

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie. |

NOTĂ:
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea ajutorului de încălzire. Conform Legiinr. 226/2021 priovind stabilirea măsurilor de protecție social pentru consumatorul vulnerabil de energie.

[pdf-embedder url=”https://primaria-batrina.ro/wp-content/uploads/2021/10/Formular-de-cerere-declaratie-pe-propria-raspundere.pdf” title=”Formular de cerere-declarație pe propria răspundere”]

Descarcă aici formularul de cerere

[pdf-embedder url=”https://primaria-batrina.ro/wp-content/uploads/2021/10/ENERGIE_PLIANT_4_FOLD_OCTOMBRIE_v3-2.pdf” title=”ENERGIE_PLIANT_4_FOLD_OCTOMBRIE_v3 (2)”]

DISPOZITIA DE PRIMAR NR 6 /2021 De modificare a Dispozitiei nr.2/2021 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2021

DISPOZITIA DE PRIMAR NR 6 /2021, privind modificarea Dispozitiei nr.2/2021 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2021

Deschide documentul aici

 

Dispoziția de primar nr.2/2021

D I S P O Z I T I A Nr. 2 / 2021

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana începând cu luna ianuarie 2021

Deschide documentul aici

Dispoziția de primar nr.18 din 2020 privind incetarea dreptului la ajutor social pentru d-na Budriș Maria,persoana singura

[pdf-embedder url=”https://primaria-batrina.ro/wp-content/uploads/2020/06/DP-nr-18-din-2020-privind-incetarea-dreptului-la-ajutor-social-pentru-d-na-Budris-Mariapersoana-singura.pdf” title=”DP nr 18 din 2020 privind incetarea dreptului la ajutor social pentru d-na Budris Maria,persoana singura”]

HCL 12 din 2020 privind aderarea Consiliului Local al com Bătrâna la Asociația Salvital Hunedoara

[pdf-embedder url=”https://primaria-batrina.ro/wp-content/uploads/2020/06/HCL-12-din-2020-privind-aderarea-Consiliului-Local-al-com-Batrana-la-Asociatia-Salvital-Hunedoara.pdf” title=”HCL 12 din 2020 privind aderarea Consiliului Local al com Batrana la Asociatia Salvital Hunedoara”]