D I S P O Z I Ţ I A nr. 1 / 2022 privind stabilirea indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2022

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A nr. 1 / 2022

privind stabilirea indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2022

Primarul Comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul cu nr. 7/11.01.2022 intocmit de compartimentul de asistenta sociala al comunei Batrana prin care se propune emiterea unei dispozitii privind stabilirea indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2022
In conformitate cu prevederile art.38 alin 4 din Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice nr.153/2017,cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere art 34 alin 1 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
Tinand cont de prevederile OUG nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare,prorogarea unor termene ,precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si de ale HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (1), lit. c) si lit. d), coroborat cu alin (4) lit.a a) si alin. (5), lit. e) , art. 196, alin. (1) lit.b) ,art.197 alin (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art. 243, alin (1), lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

ART. 1 – Incepand cu luna ianuarie 2022 , se stabilește cuantumul indemnizatiei lunare pentru persoanele adulte cu handicap grav din comuna Batrana ,in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0,conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.
ART. 2. – Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi care se acordă in conditiile legii ,este de competenţa ordonatorilor de credite. Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire,modificare ori comunicare a refuzului de acordare a drepturilor in cauza, la sediul ordonatorului de credite. Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 10 zile lucratoare.Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei.
ART. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredintează Compartimentul financiar contabil din aparatul de specialitate al Primarului comunei Batrana;
ART. 4. Prezenta dispozitie se comunică: Institutiei Prefectului- judetul Hunedoara, Compartimentului financiar contabil ,beneficiarilor și se aduce la cunostiita publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 12 ianuarie 2022

PRIMAR,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Anexa la Dispozitia
Nr.1/2022

ANEXA
Cu persoanele care beneficiaza de indemnizatia lunara pentru persoana cu handicap grav incepand cu luna ianuarie 2022

Nr.

Crt.

Numele si prenumele persoanei cu handicap care beneficiaza de indemnizatie

Cuantum indemnizatie lunara

-lei-

1

BALINT SABINA

1524

2

COSTA VERONICA

1524

3

COSTA SOLOMIE

1524

4

COSTA MOISE

1524

5

PASCOTESC MARIA

1524

Batrana la 12 ianuarie 2022

PRIMAR,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Anunțuri, Asitență socială, Dispoziții de primar, Toate documentele publice.