H O T A R A R E A Nr. 1 /2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 1 /2022
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Avand in vedere referatul de aprobare nr.1/07.01.2022 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 prezentat de primarul comunei Bătrana, d-l Herciu Radu .
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.1/07.01.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 initiat de primarul comunei Bătrana, d-l Herciu Radu .
Vazand raportul de specialitate cu nr.3/10.01.2022 al compartimentului financiar contabil precum si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local cu nr.1/31.01.2022, 2/31.01.2022 si 3/31.01.2022.
Avand in vedere adresele Administratiei Finantelor Publice a judetului Hunedoara nr.HDG_STZ 191/04.01.2022, nr.425/06.01.2022 si nr.HDG_STZ 1428/25.01.2022
Tinand cont de HCJH cu nr.2/2022 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 32.994,00 mii lei,suma corespunzatoare cotei de 6%din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat pe anul 2022,si estimari pe anii 2023-2025 din sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale comunicata prin adresa cu nr.557/12.01.2022 a Consiliului Judetean Hunedoara
In conformitate cu prevederile Legii nr.317/2021 -Legea bugetului de stat pe anul 2022 ,Sectiunea a-2-a ,art.4-7 precum si ale art.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 ,privind transparenta decizionala in administratia publica,republicata, si cu prevederile art.39 al Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 ,alin.2, lit. ,,b’’, alin.4 ,lit.”a” , art.139 alin 3 lit a , art.196 alin.1. lit.”a”,at.197 alin 4 si alin 5,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Bugetul comunei Batrana pe anul 2022 cuprinde resursele financiare la dispozitia comunei pentru finantarea autoritatilor publice locale ,pentru realizarea unor lucrari economice si social culturale de interes local,precum si pentru investitii.
Art.2.- Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Batrana pe anul 2022,se aproba la venituri in suma de 1855,00 mii lei,din care venituri din impozite si taxe pe proprietate 32,35 mii lei ,iar la cheltuieli in suma de 1855,00 mii lei
Veniturile bugetului local pe anul 2022,sunt defalcate pe feluri de venituri si pe sectiuni in anexa nr.1.
Defalcarea cheltuielilor sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare,pe capitole,subcapitole,articole si clasificatii bugetare este prevazuta in anexa nr.2.
Estimarile pentru anii 2023-2025 sunt prevazute in anexele nr.3-5.
Lista de investitii pentru anul 2022 este prevazuta in anexa nr.6
Art.3.Resursele financiare ale bugetului local se constituie din :impozite si taxe de la persoane fizice si juridice stabilite in conditiile legii,cota aferenta din impozitul pe venit si sume defalcate din TVA
Art.4. Veniturile bugetului local al comunei Batrana pe anul 2022 sunt in suma de 1855,00 mii lei ,care se prezinta astfel: -mii lei-
VENITURI –TOTAL___________________________________________________ 1855,00
din care:
I.Venituri curente______________________________________________________ 1855,00
din care:
-venituri fiscale______________________________________________ 1793,65
-Venituri nefiscale_____________________________________________ 61,35
II.Venituri proprii_______________________________________________________ 761,00
III.Cote defalcate din impozitul pe venit______________________________________ 21,00
IV.Sume defalcate din TVA______________________________________________ 1094,00
din care:
a)Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate ______________________ 100,00
b)Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale__________________ 994,00
V.)Sume si cote defalcate din TVA _______________________________________ 485,00
VI Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean__________________ 150,00
Art.5. – Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2022 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite ,iar modificarea lor se face in conditiile legii.Angajarea ,contractarea de lucrari,bunuri si servicii,precum si efectuarea oricaror cheltuieli se fac in limitele fondurilor aprobate prin prezenta hotarare si cu respectarea prevederilor legale.
Art.6. Structura cheltuielilor bugetului local pe anul 2022 -mii lei-

CHELTUIELI TOTAL_____________________________________________ 1855,00
Din care:
I Cheltuieli curente ______________________________________________ 1155,00
a)cheltuieli de personal________________________________________________ 591,00
b)bunuri si servicii______________ ________________________________453,00
c)ajutoare sociale _____________________________________________ 111,00
II Cheltuieli de capital______________________________________________ 700,00

Art.7.Autoritati publice locale-total-_____________________________________1024,00
din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________ 591,00
-bunuri si servicii________________________________________________________ 433,00

Art.8.Cultura,recreere si religie___________________________________________ 20,00
Din care:
-bunuri si servicii(alte cheltuieli ) ____________________________________________20,00

Art.9. Cheltuieli pentru asigurari si asistenta sociala,ajutoare sociale si indemnizatii -total- ________________________________________________________________________ 111,00
din care:
-finantare indemnizatii lunare pers cu handicap_________________________________ 111,00

Art.10 Transporturi____________________________________________________ 700,00
Din care:
-cheltuieli de capital_______________________________________________________ 700,00

Defalcarea cheltuielilor pe capitole,subcapitole,articole si clasificatii bugetare sunt cele prevazute in anexa nr.2.
Art.11.-Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12.- Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 ,cu modificarile si completarile ulterioare
Art.13 Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta celor interesati prin afişare la sediul Consiliului Local şi se va inainta un exemplar: Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara , A.J.F.P. Hunedoara,Primarului comunei Batrana si compartimentului financiar contanbil.

Bătrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


ANEXA NR.1 LA
HCL NR.1/2022
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2022
DETALIEREA VENITURILOR
SECTIUNII DE FUNCTIONARE
DENUMIREA INDICATORULUI Total buget
2022

 

I A VENITURI TOTAL 1155,00
VENITURI CURENTE 1155,00
Venituri fiscale 1.793,65
Venituri nefiscale -638,65
B.VENITURI PROPRII 761,00
din care:
Impozite si taxe pe proprietate 32,35
din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,20
b)Imp.pe cladiri PJ 0,40
c)Imp teren PF 1,65
d)Imp.teren PJ 0,10
e)imp teren extravilan 27,00
Tmt persoane fizice 8,90
Tmt persoane juridice_______________________________________________________0,40
Alte impozite si taxe 2,00
Venituri nefiscale -638,65
din care:
Venituri din amenzi 1,35
Venituri din prestari servicii____________________________________________ ___60,00
Varsaminte din SF pentru sectiunea de dezvoltare____________________________ -700,00
C Cote defalcate din imp pe venit 21,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 1729,00
din care:
A.Sume def din TVA 1094,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 100,00
b)Sume def din TVA pt echilibrare 994,00

B. Sume alocate din cote pt echilibrare 485,00
C Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean__________________ 150,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.1LA
HCL NR.1 /2022

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2022
DETALIEREA VENITURILOR
SECTIUNII DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORULUI Total buget
2022

I A VENITURI TOTAL 700,00
VENITURI CURENTE 700,00
Venituri fiscale 0
Venituri nefiscale 700,00
B.VENITURI PROPRII 0
II Transferuri altele decat subventii 700,00
din care:

Varsaminte din sectiunea de functionare____________________________________700,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.2 LA
HCL nr. 1 /2022
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2022
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE FUNCTIONARE
FELUL INDICATORULUI Total
2022
I CHELTUIELI TOTAL 1155,00
A.CHELTUIELI CURENTE 1155,00
din care:
CHELTUIELI DE PERSONAL 591,00
BUNURI SI SERVICII 453,00
AJUTOARE SOCIALE 111,00
1.AUTORITATI PUBLICE 1024,00
Cheltuieli total 1024,00
Cheltuieli curente 1024,00
din care
Ch.de personal 591,00
– ch cu salariile 570,00
-salarii de baza 500,00
-ind consilieri 65,00
-indemnizatie de delegare__________________________________________________5,00
-vouchere de vacanta_____________________________________________________ 6,00
Contributie asiguratorie pentru munca________________________________________15,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 433,00
-Furnituri birou 5,00
-Iluminat 7,00
-Carburant______________________________________________________________15,00
-Posta,telefon 3,00
-Materiale si pres serv _____________ ______ 65,00
– Alte bunuri si serv 48,00
-Reparatii curente______________________________________________________ 100,00
Deplasari 20,00
Carti si publicati_______________________ ___________________________ ___3,00
-Alte cheltuieli 167,00

3.CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE_______________________________________20,00
Cheltuieli curente________________________________________________________20,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii_______________________________________________20,00
-alte cheltuieli __________________________________________________________20,00

4. CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cheltuieli total 111,00
Finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 111,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.2 LA
HCL nr.1/2022
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2022
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE DEZVOLTARE

FELUL INDICATORULUI Total
2021
I CHELTUIELI TOTAL 700,00
A.CHELTUIELI DE CAPITAL 700,00

1 TRANSPORTURI______________________________________________________ 700,00
Cheltuieli total 700,00
Cheltuieli de capital 700,00
din care
-alte active fixe___________________________________________________________ 700,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.3 la
Hcl nr. 1 /2022
ESTIMARI PE ANUL 2023
Total buget
2023
I A VENITURI TOTAL 407,00
VENITURI CURENTE 407,00
Venituri fiscale 335,20
Venituri nefiscale 71,80
B.VENITURI PROPRII 183,00
Impozite si taxe pe proprietate 32,80
din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,40
b)Imp.pe cladiri PJ 0,50
c)Imp teren PF 1,70
d)Imp.teren PJ 0,20
e)imp teren extravilan 27,00
Tmt persoane fizice 8,90
Tmt persoane juridice______________________________________________________0,50
Alte impozite si taxe 2,00
Venituri nefiscale 71,80
din care:
Venituri din amenzi 1,80
Venituri din prestari servicii________________________________________________70,00
C Cote defalcate din imp pe venit 21,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 270,00
din care:
A.Sume def din TVA 224,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 100,00
b)Sume def din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 124,00

B. Sume alocate din cote defalcate de 14 % din imp pe venit pt echilibrare 46,00
C.Fond Consiliul Judetean(04.02.05)_________________________________________ 0

Cheltuieli Total________________________________________________________ 407,00
1.Cheltuieli pentru autoritati publice_______________________________________ 307,00
Din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________286,00
Din care:
-salarii de baza__________________________________________________________252,00
-ind platite unor persoane din afara unitatii____________________________________ 30,00
-indemnizatie de delegare___________________________________________________1,00
-contributie asiguratorie pentru munca_________________________________________3,00

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 21,00
Din care:
-Furnituri birou 1,00
-Iluminat 1,50
-Carburant___________________________________________________________ ___ 1,00
-Posta,telefon 1,50
-Materiale si pres serv ___________________________ ______ 2,00
– Alte bunuri si serv 2,00
-Reparatii curente________________________________________________________ 5,00
Deplasari 2,00
Carti si publicati__________________________________________________________ 2,00
-Alte cheltuieli 3,00

2.Cheltuieli pentru asistenta sociala _______________________________________ 100,00
Din care:
-finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 100,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.4 la HCL
nr.1 /2022
ESTIMARI PE ANUL 2024

Total buget
2024

I A VENITURI TOTAL 369,00
VENITURI CURENTE 369,00
Venituri fiscale 292,30
Venituri nefiscale 76,70
B.VENITURI PROPRII 191,00
Impozite si taxe pe proprietate 34,20
din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,50
b)Imp.pe cladiri PJ 0,60
c)Imp teren PF 1,80
d)Imp.teren PJ 0,30
e)imp teren extravilan 28,00
Tmt persoane fizice 9,00
Tmt persoane juridice______________________________________________________0,60
Alte impozite si taxe 2,50
Venituri nefiscale 76,70
din care:
Venituri din amenzi 1,70
Venituri din prestari servicii________________________________________________75,00
C Cote defalcate din imp pe venit 21,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 225,00
din care:
A.Sume def din TVA 178,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 100,00
b)Sume def din TVA pt echilibrare 78,00
B. Sume alocate din cote defalcate de 14 % din imp pe venit pt echilibrare 47,00
C.Fond Consiliul Judetean(04.02.05)_________________________________________ 0

Cheltuieli Total________________________________________________________ 369,00
1.Cheltuieli pentru autoritati publice_______________________________________ 269,00
Din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________249,50
Din care:
-salarii de baza__________________________________________________________219,50
-ind platite unor persoane din afara unitatii____________________________________ 25,00
-indemnizatie de delegare___________________________________________________1,50
-contributie asiguratorie pentru munca_________________________________________3,50

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 19,50
Din care:
-Furnituri birou 1,50
-Iluminat 1,50
-Carburant___________________________________________________________ ___ 2,00
-Posta,telefon 2,00
-Materiale si pres serv ___________________________ ______ 2,50
– Alte bunuri si serv 3,00
Deplasari 2,50
Carti si publicati__________________________________________________________ 2,00
-Alte cheltuieli 2,50

2.Cheltuieli pentru asistenta sociala ________________________________________ 100,00
Din care:
-finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 100,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.5 la HCL nr. 1/2022

ESTIMARI PE ANUL 2025
Total buget
2025

I A VENITURI TOTAL 378,00
VENITURI CURENTE 378,00
Venituri fiscale 296,00
Venituri nefiscale 82,00
B.VENITURI PROPRII 200,00
Impozite si taxe pe proprietate 36,00 din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,80
b)Imp.pe cladiri PJ 0,70
c)Imp teren PF 2,00
d)Imp.teren PJ 0,50
e)imp teren extravilan 29,00
Tmt persoane fizice 10,00
Tmt persoane juridice______________________________________________________1,00
Alte impozite si taxe 3,00
Venituri nefiscale 82,00
din care:
Venituri din amenzi 2,00
Venituri din prestari servicii________________________________________________ 80,00
C Cote defalcate din imp pe venit 21,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 225,00
din care:
A.Sume def din TVA 178,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 100,00
b)Sume def din TVA pt echilibrare 78,00

B. Sume alocate din cote defalcate de 14% din imp pe venit pt echilibrare 47,00
C.Fond Consiliul Judetean(04.02.05)_________________________________________ 0

Cheltuieli Total________________________________________________________ 378,00
1.Cheltuieli pentru autoritati publice_______________________________________ 278,00
Din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________ 253,50
Din care:
-salarii de baza__________________________________________________________220,50
-ind platite unor persoane din afara unitatii____________________________________ 27,00
-indemnizatie de delegare___________________________________________________2,00
-contributie asiguratorie pentru munca_________________________________________4,00

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 24,50
Din care:
-Furnituri birou 2,00
-Iluminat 2,00
-Carburant___________________________________________________________ ___ 2,50
-Posta,telefon 2,50
-Materiale si pres serv ___________________________ ______ 3,00
– Alte bunuri si serv 3,50
Deplasari 3,50
Carti si publicati__________________________________________________________ 2,50
-Alte cheltuieli 3,00

2.Cheltuieli pentru asistenta sociala ________________________________________ 100,00
Din care:
-finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 100,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Bugetul pe resurse financiare, Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.