DISPOZIŢIA NR.15/2022 privind desemnarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana responsabila pentru urmărirea şi îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor prevăzute de legislaţia în vigoare

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.15/2022
privind desemnarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana responsabila pentru urmărirea şi îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor prevăzute de legislaţia în vigoare

Primarul Comunei Batrana , judeţul Hunedoara,
Având în vedere referatul cu nr. 71/05.07.2022 emis de secretarul general al comunei din care rezulta necesitatea desemnarii unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Batrana responsabila pentru urmărirea şi îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor prevăzute de legislaţia în vigoare
Tinand cont de Raportul de inspectie cu nr.643/05.07.2022 intocmit de catre Comisariatul Judetean Hunedoara al Garzii de Mediu prin care se solicita desemnarea unei persoane responsabila pentru urmarirea si indeplinirea obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor prevazute de legislatia in vigoare .
Avand in vedere prevederile art.60 alin 1 lit f din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor , cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 155 alin(1) lit.d și alin.5 lit.e, art. 196 alin.(1) lit. b, art. 197 alin. (4) și (5), art. 199 alin.(1) și alin.(2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE:

Art.1.- Se desemnează domnul Pascotesc Ciprian Sergiu, având functia de viceprimar in aparatul de specialitate al primarului, ca persoana responsabila pentru urmărirea şi îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor prevăzute de legislaţia în vigoare la nivelul Primăriei Comunei Batrana
Art.2.- Prezenta dispoziţie poate fi contestată la instanta de contencios-administrativ în condiţiile Legii contenciosului adminstrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.- Prezenta dispoziţie se comunică: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana ,domnului Pascotesc Ciprian Sergiu și se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei.

Batrana la 06 iulie 2022
Primar,
Herciu Radu

Contrasemneaza ,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

DISPOZIŢIA NR.14/2022 privind desemnarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana responsabila cu protecția mediului

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.14/2022
privind desemnarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana responsabila cu protecția mediului

Primarul Comunei Batrana , judeţul Hunedoara,
Având în vedere referatul nr. 70/05.07.2022 privind desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Batrana responsabila cu protecția mediului, intocmit de catre secretarul general al comunei.
Tinand cont de Raportul de inspectie intocmit de catre Comisariatul Judetean Hunedoara al Garzii de Mediu prin care se solicita desemnarea unei persoane responsabila cu protectia mediului.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 155 alin(1) lit.d și alin.5 lit.e, art. 196 alin.(1) lit. b, art. 197 alin. (4) și (5), art. 199 alin.(1) și alin.(2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE:

Art.1.- Se desemnează domnul Pascotesc Ciprian Sergiu, având functia de viceprimar in aparatul de specialitate al primarului, ca persoana responsabila cu protectia mediului la nivelul Primăriei Comunei Batrana
Art.2.- Prezenta dispoziţie poate fi contestată la instanta de contencios-administrativ în condiţiile Legii contenciosului adminstrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.- Prezenta dispoziţie se comunică: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana ,domnului Pascotesc Ciprian Sergiu și se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei.

Batrana la 06 iulie 2022
Primar,
Herciu Radu

Contrasemneaza ,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

DISPOZITIA nr.13/2022 privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-pietruiri ”si ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-asfaltari”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZITIA nr.13/2022
privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-pietruiri ”si ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-asfaltari”

Primarul comunei Batrana ,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul general al comunei inregistrat sub numarul 69/28.06.2022 privind necesitatea numirii comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-pietruiri ”si ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-asfaltari”
In conformitate cu prevederile CAP II ale HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor,cu modificarile si completarile ulterioare.
Tinand cont de prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si de ale HG nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016,privind achizitiile publice.
In temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit a si alin 2 lit c, art.196 alin 1 lit b,art. Alin 4 si alin 5 ,art.199 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se numeste comisia de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-pietruiri ”si ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-asfaltari” in urmatoarea componenta:

Presedinte : Pascotesc Ciprian Sergiu , viceprimar;
Membrii : Barb Camelia Cosmina, secretar general al comunei;
Costa Gheorghe,casier;
Paveloni Gheorghe, consilier local;
Dobra Marius Florin,referent
Art.2. Comisia nominalizata la art.1 va respecta prevederile legale stabilite prin HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta,in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta dispozitie se comunica :Primarului comunei Batrana,Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara si persoanelor nominalizate la art.1 sub semnatura de primire si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 06 iulie 2022
Primar,
Herciu Radu

Contrasemneaza ,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

DISPOZIŢIA NR. 10/2022 Privind desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 10/2022

Privind desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara

Primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Analizând referatul de specialitate cu nr. 56/27.05.2022 emis de secretarul general al comunei prin care se propune desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara.
In conformitate cu prevederile art.6 din OG nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. e) ,art.196 alin (1) lit b,art.197 alin (4) si (5), art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

DISPUNE:

Art.1. Se desemneaza ca persoana responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara, doamna Barb Camelia Cosmina ,secretarul general al comunei Batrana .
Art.2. (1) Persoana desemnata in acest sens are urmatoarele atributii :
-primeste si inregistreaza petitiile in registrul special de evidenta
-verifica existenta datelor de identificare a petitionarului
-intocmeste si remite adrese de inaintare a petitiilor catre compartimentele de specialitate,in functie de obiectul acestora,cu precizarea termenului de solutionare
-cerceteaza si analizeaza in detaliu aspectele semnalate in petitie si formuleaza raspunsul in care se va indica,in mod obligatoriu temeiul legal al solutiei adoptate
-asigura semnarea adreselor de inaintare catre petenti de primar sau persoana imputernicita de acesta
-in cazul in care analizarea aspectelor sesizate necesita o cercetare mai amanuntita ,solicita printr-un referat aprobat de conducatorul institutiei prelungirea termenului de solutionare cu cel mult 15 zile
-urmareste respectarea termenelor de solutionare a petitiilor de catre compartimentele de specialitate
-intocmeste adrese de inaintare a raspunsurilor catre petenti
-in termen de 5 zile de la inregistrare,intocmeste adrese de inaintare a petitiilor gresit indreptate autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate si aduc la cunostinta petentilor,in scris,despre aceasta
-expediaza raspunsurile catre petenti
-arhiveaza petitiile conform nomenclatorului dosarelor de arhiva
-preda petitiile la arhiva conform reglementarilor legale
(2) Fisa postului persoanei nominalizate la art.1 al prezentei dispozitii se va completa cu noile atributii.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează primarul comunei Batrana si persoana desemnata la art.1.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunica Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara ,Primarului comunei Batrana , doamnei Barb Camelia Cosmina si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 30 mai 2022

PRIMAR,
Herciu Radu

Contrasemneaza,
Secretargeneral al comunei,
Barb Camelia Cosmina

DISPOZIŢIA NR. 8/ 2022. privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 8/ 2022.
privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

PRIMARUL COMUNEI BATRANA, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere referatul cu nr.47/06.05.2022 al secretarului general al comunei prin care se propune emiterea dispozitiei privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara
Tinand cont de adresa cu nr.3784/27.04.2022 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara si de adresa cu nr. 1009/04.05.2022 a Primariei comunei Toplita.
In conformitate cu prevederile art.618 alin 5 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare; ale art.25-30 si art.42 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul dispozitiillor art.155, alin.(1) lit.e) , art.196, alin.(1) lit.b) ,art.197 alin (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:
D I S P U N E:

Art. 1: – Constituie comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara,in urmatoare componenta :
Preşedinte – Miclaus Alexandra -consilier ,Institutia Prefectului judetul Hunedoara
Membrii -Nita Otilia – consilier ,Institutia Prefectului judetul Hunedoara
-Lucaci Larisa Elena,consilier superior ,Primaria comunei Toplita

Secretar -Dobra Marius Florin– referent superior Primaria comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Art.2. Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. – Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, presedintelui, membrilor, secretarului comisiei si se aduce la cunostiinta publica prin afisarela sediul primariei.

Batrana la 10 mai 2022
PRIMAR,
Herciu Radu

Contrasemneaza,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

DISPOZIŢIA NR. 7/ 2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 7/ 2022

privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

PRIMARUL COMUNEI BATRANA, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere referatul cu nr.46/06.05.2022 al secretarului general al comunei Batrana prin care se propune emiterea dispozitiei privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara
Tinand cont de adresa cu nr.3784/27.04.2022 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara.
In conformitate cu prevederile art.618 alin 5 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare; ale art.25-30 si art.42 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul dispozitiillor art.155, alin.(1) lit.e) , art.196, alin.(1) lit.b) ,art.197 alin (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:

D I S P U N E:

Art. 1: – Constituie comisia de concurs pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de concurs şi a cunoştinţelor candidaţilor pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara în următoarea componenta:

Preşedinte Szasz Manuela, consilier juridic ,Institutia Prefectului Judetul Hunedoara
Membrii – Ciucurita Paul Andrei – consilier juridic , Institutia Prefectului Judetul Hunedoara;
-Barb Camelia Cosmina ,secretar general Primaria comunei Batrana

Secretar -Dobra Marius Florin– referent superior Primaria comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Art. 2 Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3 – Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, presedintelui, membrilor, secretarului comisiei si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 10 mai 2022
PRIMAR,
Herciu Radu

Contrasemneaza,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

D I S P O Z I Ţ I A NR.5 / 2022 Privind constituirea comisiei pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana, pe intreaga durata a mandatului de ales local

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A NR.5 / 2022
Privind constituirea comisiei pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana, pe intreaga durata a mandatului de ales local

Primarul comunei Batrana, judetul Hunedoara,
Avand in vedere referatul cu nr. 41/15.04.2022 întocmit de secretarul general al comunei, din care reiese necesitatea constituirii comisiei pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana, pe intreaga durata a mandatului de ales local;
În conformitate cu prevederile art. 485, alin. 5, a anexei 6, art.11, alin. 4, lit. e, alin.6, art. 15, alin. 1, lit. b,art. 16, alin.4 si 5, art. 17-19, art.22, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Cu respectarea prevederilor HCL 14/2022 privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana pe intreaga durata a mandatului de ales local;
În baza art.155, alin. 1, litera d, alin. 5, litera e, art. 196, alin. 1, litera b, art.197, alin. 4, art. 199, alin. 1 și alin. 2 și art. 243, alin. 1, litera a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se numeste comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana, pe intreaga durata a mandatului de ales local, în urmatoarea componenta:
1.HERCIU RADU – Primar ;
2.PAVELONI GHEORGHE –consilier local;
3.BALINT RADU CORNEL–consilier local ;
Secretarul comisiei: Dobra Marius Florin-referent superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana;
Art.2. Atributiile comisiei sunt cele prevazute de legislatia specifica.
Art.3. Comisia va stabili obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de atingere a acestora, pentru perioada mandatului lor de ales local, iar evaluarea o vor realiza doar pentru această perioadă.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi contestata în termenul legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunica membrilor comisiei, Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Batrana.

Batrana la 18 aprilie 2022

Primar,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

D I S P O Z I Ţ I A nr. 1 / 2022 privind stabilirea indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2022

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A nr. 1 / 2022

privind stabilirea indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2022

Primarul Comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul cu nr. 7/11.01.2022 intocmit de compartimentul de asistenta sociala al comunei Batrana prin care se propune emiterea unei dispozitii privind stabilirea indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2022
In conformitate cu prevederile art.38 alin 4 din Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice nr.153/2017,cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere art 34 alin 1 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
Tinand cont de prevederile OUG nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare,prorogarea unor termene ,precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si de ale HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (1), lit. c) si lit. d), coroborat cu alin (4) lit.a a) si alin. (5), lit. e) , art. 196, alin. (1) lit.b) ,art.197 alin (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art. 243, alin (1), lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

ART. 1 – Incepand cu luna ianuarie 2022 , se stabilește cuantumul indemnizatiei lunare pentru persoanele adulte cu handicap grav din comuna Batrana ,in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0,conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.
ART. 2. – Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi care se acordă in conditiile legii ,este de competenţa ordonatorilor de credite. Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire,modificare ori comunicare a refuzului de acordare a drepturilor in cauza, la sediul ordonatorului de credite. Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 10 zile lucratoare.Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei.
ART. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredintează Compartimentul financiar contabil din aparatul de specialitate al Primarului comunei Batrana;
ART. 4. Prezenta dispozitie se comunică: Institutiei Prefectului- judetul Hunedoara, Compartimentului financiar contabil ,beneficiarilor și se aduce la cunostiita publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 12 ianuarie 2022

PRIMAR,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Anexa la Dispozitia
Nr.1/2022

ANEXA
Cu persoanele care beneficiaza de indemnizatia lunara pentru persoana cu handicap grav incepand cu luna ianuarie 2022

Nr.

Crt.

Numele si prenumele persoanei cu handicap care beneficiaza de indemnizatie

Cuantum indemnizatie lunara

-lei-

1

BALINT SABINA

1524

2

COSTA VERONICA

1524

3

COSTA SOLOMIE

1524

4

COSTA MOISE

1524

5

PASCOTESC MARIA

1524

Batrana la 12 ianuarie 2022

PRIMAR,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

DISPOZIŢIA NR .30/2021 Privind constituirea comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a Primariei comunei Batrana,judetul Hunedoara

PRIMAR

DISPOZIŢIA NR .30/2021
Privind constituirea comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a Primariei comunei Batrana,judetul Hunedoara

Primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul cu nr.113/01.11.2021 emis de compartimentul financiar contabil din care reiese necesitatea constituirii comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a Primariei comunei Batrana,judetul Hunedoara.
In conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.2.alin.(1) si (2) lit.”c”, art.7,art.8 alin.(1),(2), art.9 alin.(2), art.10 alin.(1) art.27 alin.(1),art.41 pct.1 si 2 lit.”d”,art.42 alin.(1) si celelalte din Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile :
-HG nr.2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;
– OG nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice ;
– Ordinului Nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
-Ordinului nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia,cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinului nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile
In temeiul art.155 alin.(1) lit.’’e’’, art.196 alin.(1) lit.”b” ,art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
D I S P U N E :

Art.1. Se constituie comisia de inventariere anuala a elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a Primariei comunei Batrana,judetul Hunedoara,in urmatoarea componenta:

1.Pascotesc Ciprian Sergiu -presedinte -viceprimar
2.Costa Gheorghe -membru -casier
3.Dobra Marius Florin -membru -referent

Art.2.Inventarierea bunurilor va incepe la data de 02 decembrie 2021 si se va incheia pe data de 31 decembrie 2021
Art.3.Gestiunea supusa inventarierii este cea existenta in evidentele financiar-contabile ale Primariei comunei Batrana.
Art.4.Pentru operatiunile de casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar comisia este aceeasi ca si in cazul inventarierii.
Art.5.Comisia poate propune casarea mijloacelor fixe in cazul in care in urma inventarierii constata ca exista asemenea mijloace in stare avansata de degradare si cu durata de folosire depasita,propunerile de casare urmand a fi supuse spre aprobare in sedinta consiliului local.
Art.6.Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a contencioasului administrative,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.7.Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate la art.1. sub semnatura de primire ,primarului comunei Batrana precum şi Institutiei Prefectului judetul Hunedoara

Batrana la 5 noiembrie 2021

Primar,
Herciu Radu

Contrasemneaza,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

DISPOZITIA nr.29/2021 privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ” Lucrari de intretinere drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”si ” Reprofilare drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZITIA nr.29/2021
privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ” Lucrari de intretinere drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”si ” Reprofilare drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”

Primarul comunei Batrana ,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul compartimentului financiar contabil inregistrat sub numarul 111/28.10.2021 privind necesitatea numirii comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii” ” Lucrari de intretinere drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”si ” ” Reprofilare drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”.
In conformitate cu prevederile CAP II ale HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor,cu modificarile si completarile ulterioare.
Tinand cont de prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si de ale HG nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016,privind achizitiile publice.
In temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit a si alin 2 lit c, art.196 alin 1 lit b,art. Alin 4 si alin 5 ,art.199 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Se numeste comisia de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii” ” Lucrari de intretinere drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”si ” Reprofilare drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”in urmatoarea componenta:

Presedinte : Pascotesc Ciprian Sergiu , viceprimar;
Membrii : Barb Camelia Cosmina, secretar general al comunei;
Costa Gheorghe,casier;
Paveloni Gheorghe, consilier local;
Dobra Marius Florin,referent
Art.2. Comisia nominalizata la art.1 va respecta prevederile legale stabilite prin HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta,in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta dispozitie se comunica :Primarului comunei Batrana,Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara si persoanelor nominalizate la art.1 sub semnatura de primire si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 29 octombrie 2021
Primar,
Herciu Radu

Contrasemneaza ,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina