privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA

HOTĂRÂREA NR.9/2022
privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara
Consiliul local al comunei Batrana

Analizând referatul de aprobare cu nr.17/28.01.2022 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara, prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.9/28.01.2022 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara, initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.21/04.02.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si de avizul favorabil cu nr.11/28.02.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
In baza prevederilor art.1 alin (1) din OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan aprobata prin Legea nr.272/2002,ale OG nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,cu modificarile si completarile ulterioare,ale OG 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale,cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale HG 1059/2013 pentru baprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 2 lit d), alin 7 lit p), alin. 14 , art. 139 alin 1,art.196 alin 1 lit a),art.197 alin 4 si alin 5,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 – Se aprobă infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana,ca serviciu public de interes local,fara personalitate juridical,in subordinea consiliului local al comunei Batrana.
Art.2 – Se aproba forma de gestiune delegata a Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si delegarea gestiunii serviciului,prin negociere directa,catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara
Art.3. – Se imputerniceşte primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu cu negocierea si incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului prevazut la art.1
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică :Institutiei Prefectului judetul Hunedoara, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara ,Primarului comunei Batrana si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 28 februarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Anunțuri, Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.