H O T A R A R E A Nr. 21/2022 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 21/2022
privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.48/09.05.2022 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.21/09.05.2022 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021,initiat de primarul comunei Batrana, dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.50/11.05.2022 al compartimentului financiar contabil precum si de avizul favorabil cu nr.23/31.05.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 ,alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139 alin 3 lit a, art.196 alin.1. lit.”a” ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă contul anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021, conform anexelor nr.1-2,care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrana 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMU NEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0


[pdf-embedder url=”https://primaria-batrina.ro/wp-content/uploads/2022/05/HCL-nr.21-din-31-mai-2022_anexa1_2.pdf” title=”HCL nr.21 din 31 mai 2022_anexa1_2″]

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Bugetul local, Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.