H O T Ă R Â R E A NR. 20 / 2022 Privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 20 / 2022
Privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local
al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022

Consiliul local al comunei Batrana, jud. Hunedoara;

Avand în vedere referatul de aprobare nr. 45/20.04.2022 intocmit de primarul comunei Batrana din care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.20/20.04.2022 privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.49/09.05.2022 al compartimentului financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.22/31.05.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile :
art.1, alin.(2) ,lit. ,,a’’,art.14 alin 5 ,art. 19 , art. 20 si art. 58, alin. (1), lit. ,,a’’ din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata.
În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2), lit. b), alin. (4) ,lit. a), ale art. 139 alin.(3) lit. a), art. 196, alin.(1) lit.a), art. 197 alin.(4) si (5) ,art.198 alin (1) si 92) precum si art. 243, alin.(1) , lit. a) , din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 – Aprobă utilizarea sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana, pe anul 2022, pentru obiectivul de investitie, dupa cum urmeaza:
– Montat corp de iluminat cu panou fotovoltaic in satele Piatra,Răchițaua si Fața Roșie,comuna Batrana , suma de 68,00 lei
Art.2. –(1) Se rectifica bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Batrana pe anul 2022,la partea de cheltuieli ,dupa cum urmeaza:
+68,00 mii lei la Cap. 70.02.-Locuinte, servicii si dezvoltare publica – 70.02.06- Iluminat public si electrificari rurale – titlu 70 – Cheltuieli de capital – 71.Active nefinanciare – 71.01 – active fixe – alin.71.01.30- Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) , urmand ca, cheltuielile totale ale bugetului local sa fie in suma de de 1923,00 mii lei
(2) Defalcarea cheltuielilor pe capitole,subcapitole,articole si clasificatii bugetare sunt cele prevazute in anexa nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba modificarea listei de investitii pentru anul 2022 prevazuta in anexa nr.2,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4-Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.5 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului judeţului Hunedoara, primarului comunei Batrana, comparimentului financiar contabil si se aduce la cunostință publica prin afișare la sediul primariei.

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenţi : 7 din totalul de 9, aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritate absoluta, art. 5 lit.ee) – 5 voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi împotrivă:0
Abtineri:0


ANEXA NR.1 LA
HCL NR. 20/2022

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA RECTIFICAT PE ANUL 2022
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE FUNCTIONARE

DENUMIREA INDICATORULUI Program Rectificat Total buget
2022 2022 2022
I CHELTUIELI TOTAL 1155,00 1155,00
A.CHELTUIELI CURENTE 1155,00 1155,00
din care:
CHELTUIELI DE PERSONAL 591,00 591,00
BUNURI SI SERVICII 453,00 453,00
AJUTOARE SOCIALE 111,00 111,00
1.AUTORITATI PUBLICE 1024,00 1024,00
Cheltuieli total 1024,00 1024,00
Cheltuieli curente 1024,00 1024,00
din care
Ch.de personal 591,00 591,00
– ch cu salariile 570,00 570,00
-salarii de baza 500,00 500,00
-ind consilieri 65,00 65,00
-indemnizatie de delegare______________5,00___________________________________5,00
-vouchere de vacanta__________ ______6,00____________________________________6,00
Contributie asiguratorie pentru munca__15,00____________________________________15,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 433,00 433,00
-Furnituri birou 5,00 5,00
-Iluminat 7,00 7,00
-Carburant________________________15,00 ___________________________________ 15,00
-Posta,telefon 3,00 3,00
-Materiale si pres serv 65,00 ____________ ______ 65,00
– Alte bunuri si serv 48,00 48,00
-Reparatii curente_________________100,00 _________ __________________100,00
Deplasari 20,00 20,00
Carti si publicati___________________3,00 _________________________________ ___3,00
-Alte cheltuieli 167,00 167,00

2.CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE 20,00__________________________________20,00
Cheltuieli curente_________________ _20,00___________________________________20,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii________ _20,00___________________________________20,00
-alte cheltuieli __________________20,00____________________________________20,00

3. CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cheltuieli total 111,00 111,00
Finantare indemnizatii handicap 111,00 _________________________________ 111,00

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1 LA
HCL nr. 20/2022
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRINA PE ANUL 2022
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORULUI Program Rectificat Total buget
2022 2022 2022
I CHELTUIELI TOTAL 700,00 +68,00 768,00
A.CHELTUIELI DE CAPITAL 700,00 768,00

II LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA_____________________________0_____________+68,00______________68,00
Cheltuieli total 0 +68,00 68,00
Cheltuieli de capital 0 +68,00 68,00
din care
alte active fixe_____________________ _ 0____________ +68,00 ___________ 68,00

III TRANSPORTURI______________ 700,00____________________________700,00
Cheltuieli total 700,00 700,00
Cheltuieli de capital 700,00 700,00
din care
-alte active fixe________________________ 700,00_____________________________700,00

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Bugetul local, Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.