Bilanțul contabil la 30.06.2022

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [188.84 KB]

H O T A R A R E A Nr. 21/2022 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 21/2022
privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.48/09.05.2022 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.21/09.05.2022 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021,initiat de primarul comunei Batrana, dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.50/11.05.2022 al compartimentului financiar contabil precum si de avizul favorabil cu nr.23/31.05.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 ,alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139 alin 3 lit a, art.196 alin.1. lit.”a” ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă contul anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021, conform anexelor nr.1-2,care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrana 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMU NEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0


HCL nr.21 din 31 mai 2022_anexa1_2

H O T Ă R Â R E A NR. 20 / 2022 Privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 20 / 2022
Privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local
al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022

Consiliul local al comunei Batrana, jud. Hunedoara;

Avand în vedere referatul de aprobare nr. 45/20.04.2022 intocmit de primarul comunei Batrana din care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.20/20.04.2022 privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.49/09.05.2022 al compartimentului financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.22/31.05.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile :
art.1, alin.(2) ,lit. ,,a’’,art.14 alin 5 ,art. 19 , art. 20 si art. 58, alin. (1), lit. ,,a’’ din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata.
În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2), lit. b), alin. (4) ,lit. a), ale art. 139 alin.(3) lit. a), art. 196, alin.(1) lit.a), art. 197 alin.(4) si (5) ,art.198 alin (1) si 92) precum si art. 243, alin.(1) , lit. a) , din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 – Aprobă utilizarea sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana, pe anul 2022, pentru obiectivul de investitie, dupa cum urmeaza:
– Montat corp de iluminat cu panou fotovoltaic in satele Piatra,Răchițaua si Fața Roșie,comuna Batrana , suma de 68,00 lei
Art.2. –(1) Se rectifica bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Batrana pe anul 2022,la partea de cheltuieli ,dupa cum urmeaza:
+68,00 mii lei la Cap. 70.02.-Locuinte, servicii si dezvoltare publica – 70.02.06- Iluminat public si electrificari rurale – titlu 70 – Cheltuieli de capital – 71.Active nefinanciare – 71.01 – active fixe – alin.71.01.30- Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) , urmand ca, cheltuielile totale ale bugetului local sa fie in suma de de 1923,00 mii lei
(2) Defalcarea cheltuielilor pe capitole,subcapitole,articole si clasificatii bugetare sunt cele prevazute in anexa nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba modificarea listei de investitii pentru anul 2022 prevazuta in anexa nr.2,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4-Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.5 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului judeţului Hunedoara, primarului comunei Batrana, comparimentului financiar contabil si se aduce la cunostință publica prin afișare la sediul primariei.

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenţi : 7 din totalul de 9, aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritate absoluta, art. 5 lit.ee) – 5 voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi împotrivă:0
Abtineri:0


ANEXA NR.1 LA
HCL NR. 20/2022

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA RECTIFICAT PE ANUL 2022
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE FUNCTIONARE

DENUMIREA INDICATORULUI Program Rectificat Total buget
2022 2022 2022
I CHELTUIELI TOTAL 1155,00 1155,00
A.CHELTUIELI CURENTE 1155,00 1155,00
din care:
CHELTUIELI DE PERSONAL 591,00 591,00
BUNURI SI SERVICII 453,00 453,00
AJUTOARE SOCIALE 111,00 111,00
1.AUTORITATI PUBLICE 1024,00 1024,00
Cheltuieli total 1024,00 1024,00
Cheltuieli curente 1024,00 1024,00
din care
Ch.de personal 591,00 591,00
– ch cu salariile 570,00 570,00
-salarii de baza 500,00 500,00
-ind consilieri 65,00 65,00
-indemnizatie de delegare______________5,00___________________________________5,00
-vouchere de vacanta__________ ______6,00____________________________________6,00
Contributie asiguratorie pentru munca__15,00____________________________________15,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 433,00 433,00
-Furnituri birou 5,00 5,00
-Iluminat 7,00 7,00
-Carburant________________________15,00 ___________________________________ 15,00
-Posta,telefon 3,00 3,00
-Materiale si pres serv 65,00 ____________ ______ 65,00
– Alte bunuri si serv 48,00 48,00
-Reparatii curente_________________100,00 _________ __________________100,00
Deplasari 20,00 20,00
Carti si publicati___________________3,00 _________________________________ ___3,00
-Alte cheltuieli 167,00 167,00

2.CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE 20,00__________________________________20,00
Cheltuieli curente_________________ _20,00___________________________________20,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii________ _20,00___________________________________20,00
-alte cheltuieli __________________20,00____________________________________20,00

3. CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cheltuieli total 111,00 111,00
Finantare indemnizatii handicap 111,00 _________________________________ 111,00

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1 LA
HCL nr. 20/2022
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRINA PE ANUL 2022
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORULUI Program Rectificat Total buget
2022 2022 2022
I CHELTUIELI TOTAL 700,00 +68,00 768,00
A.CHELTUIELI DE CAPITAL 700,00 768,00

II LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA_____________________________0_____________+68,00______________68,00
Cheltuieli total 0 +68,00 68,00
Cheltuieli de capital 0 +68,00 68,00
din care
alte active fixe_____________________ _ 0____________ +68,00 ___________ 68,00

III TRANSPORTURI______________ 700,00____________________________700,00
Cheltuieli total 700,00 700,00
Cheltuieli de capital 700,00 700,00
din care
-alte active fixe________________________ 700,00_____________________________700,00

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

H O T A R A R E A Nr. 17/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2022 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 17/2022
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2022
a bugetului local al comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.36/04.04.2022 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2022 a bugetului local al comunei Bătrana;
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.17/04.04.2022 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2022 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.38/06.04.2022 al compartimentului financiar contabil precum si de avizul favorabil cu nr.19/29.04.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 1 si alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139, art.196 alin.1. lit.”a”,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I- 2022, la venituri în sumă totală de 606.658 lei, din care la secţiunea de funcţionare 606.658 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 0 lei, conform anexei nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. -Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I-2022, la cheltuieli în sumă totală de 155.767 lei din care la secţiunea de funcţionare 155.767 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 0 lei, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare ,cu un excedent de 450.891 lei.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrâna la 29 aprilie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


ANEXA NR.2 LA
HCL NR.17/2022
CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM I 2022
DETALIEREA CHELTUIELILOR
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
FELUL INDICATORULUI CREDITE CREDITE PLATI
BUGETARE BUGETARE EFECTUATE
INITIALE DEFINITIVE

HCL nr.17 din 29 aprilie 2022_anexa1_2

Bilanțul contabil la 31.03.2022

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [175.20 KB]

BILANT la 31.12.2021

Ds4_2021_Batrana_HD

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025

buget_local_Batrana_31012022

H O T A R A R E A Nr. 3/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 3/2022
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV- 2021
a bugetului local al comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.5/10.01.2022 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.3/10.01.2022 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.9/17.01.2022 al compartimentului financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.5/31.01.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 1 si alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139, art.196 alin.1. lit.”a”,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul IV- 2021, la venituri în sumă totală de 1.862.824 lei, din care la secţiunea de funcţionare 1.007.834 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 854.990 lei, conform anexei nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. -Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul IV-2021, la cheltuieli în sumă totală de 1.590.817 lei din care la secţiunea de funcţionare 735.827 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 854.990 lei, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare ,cu un excedent de 272.007 lei.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrâna la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


ANEXA NR.2 LA
HCL NR.3/2022
CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM IV 2021
DETALIEREA CHELTUIELILOR
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
FELUL INDICATORULUI CREDITE CREDITE PLATI
BUGETARE BUGETARE EFECTUATE
INITIALE DEFINITIVE

A CHELTUIELI TOTAL 996.500 996.500 735.827
din care:
1.AUTORITATI PUBLICE 876.500 876.500 617.421
2.CULTURA,RECREERE SI RELIGIE 20.000 20.000 20.000
3.ASIG.SI ASIST SOCIALA 100.000 100.000 98.406

AUTORITATI PUBLICE 876.500 876.500 617.421
Cheltuieli total 876.500 876.500 617.421
Cheltuieli curente 876.500 876.500 617.421
din care:
10.Ch.de personal 550.000 550.000 481.486
– 10.01.ch cu salariile 536.000 536.000 470.965
01salarii de baza 467.000 467.000 408.480
12ind consilieri 65.000 65.000 59.185
13 dr de delegare___________________ 4.000 4.000 3.300
10.02 vouchere de vacanta _________________ 0_________ __ 0___________ 0
10. 07 Contr asiguratorie pentru munca 14.000 14.000 10.521
20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 326.500 326.500 135.935
20.01 Ch.pt intretinere 81.500 81.500 58.005
01Furnituri birou 6.000 6.000 2.148
03Incalzire 7.000 7.000 4.912
05 Carburanti 7.000 7.000 6.000
08Posta,telefon 2.500 2.500 1412
09Materiale si pres serv 29.000______ 29.000____ _ 26.429
30 Alte bunuri si serv 30.000 30.000 17.104
20.02.Reparatii curente 70.000 70.000 0
20.06Deplasari 20.000 20.000 9.939
20.11.Carti 2.500 2.500 2.214
20.30Alte cheltuieli 152.500 152.500 65.777

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE 20.000 20.000 20.000
Cheltuieli total 20.000 20.000 20.000
20.02 Reparatii curente 20.000 20.000 20.000

ASIG SI ASISTENTA SOCIALA 100.000 100.000 98.406
Cheltuieli total 100.000 100.000 98.406
57 Ajutoare sociale 100.000 100.000 98.406

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1 LA
HCL NR. 3 /2022

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM IV- 2021
PARTEA DE VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
FELUL VENITULUI PREVEDERI PREVEDERI INCASARI
BUGETARE BUGETARE REALIZATE
INITIALE DEFINITIVE

A VENITURI TOTAL 996.500 996.500 1.007.834
VENITURI CURENTE 996.500 996.500 1.007.834
Venituri fiscale 1.771.400 1.771.400__ _____1.007.834
Impozite directe 41.900 41.900 41.041
Imp.si taxe de la populatie 31.850 31.850 30.608
din care
Imp.pe cladiri PF 3.200 3.200 2.979
Imp.pe cladiri PJ 400 400 473
Imp teren PF 1.650 1.650 1.513
Imp.teren PJ 100 100 3.617
Imp teren extravilan 26.500 26.500 22.026
Tmt persoane fizice 8.650 8.650 8.049
Tmt persoane juridice 400 400 337
Alte impozite si taxe 1.000 1.000 2.047
Venituri nefiscale – 774.900 -774.900 -762.855
Venituri din amenzi 1.100 1.100 3.090
Venituri din prestari servicii_____________ 80.000_________ 80.000____ 89.045
Taxe judiciare de timbru____________________0___________________0___________ ____ 0
Taxe extrajudiciare de timbru 0 0 0
Imp pe veniturile din transferul propr__________0___________________0____________ ____0
-Varsaminte din Sf_____________ ___ -856.000________ -856.000___ _ -854.990
B PRELEVARI DIN BUG DE STAT 1.729.500 1.729.500 1.729.648
din care:
Cote def din imp pe venit 19.000 19.000 19.148
Cote defalcate din imp 395.000 395.000 395.000
Sume rep din fondul la dispozitia CJ 42.500 42.500 42.500
Sume def din TVA pt echilibrare 1.192.000 1.192.000 1.192.000
Sume def din TVA pt ch descentralizate 81.000 81.000 81.000

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.2 LA
HCL NR. 3/2022

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM IV 2021
DETALIEREA CHELTUIELILOR
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
FELUL INDICATORULUI CREDITE CREDITE PLATI
BUGETARE BUGETARE EFECTUATE
INITIALE DEFINITIVE

A CHELTUIELI TOTAL 856.000 856.000 854.990
din care:
1.AUTORITATI PUBLICE 50.000 50.000 48.990
2.TRANSPORTURI 806.000 806.000 806.000

AUTORITATI PUBLICE 50.000 50.000 48.990
Cheltuieli total 50.000 50.000 48.990
71.30Alte active fixe 50.000 50.000 48.990

TRANSPORTURI 806.000 806.000 806.000
Cheltuieli total 806.000 806.000 806.000
71.30 Alte active fixe 806.000 806.000 806.000

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1 LA
HCL NR.3/2022

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM IV 2021
PARTEA DE VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

FELUL VENITULUI PREVEDERI PREVEDERI INCASARI
BUGETARE BUGETARE REALIZATE
INITIALE DEFINITIVE

A VENITURI TOTAL 856.000 856.000 854.990
VENITURI CURENTE 856.000 856.000 854.990 Venituri nefiscale 856.000 856.000 854.990
Varsaminte din SF 856.000 856.000 854.990

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


 

H O T A R A R E A Nr. 1 /2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 1 /2022
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Avand in vedere referatul de aprobare nr.1/07.01.2022 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 prezentat de primarul comunei Bătrana, d-l Herciu Radu .
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.1/07.01.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 initiat de primarul comunei Bătrana, d-l Herciu Radu .
Vazand raportul de specialitate cu nr.3/10.01.2022 al compartimentului financiar contabil precum si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local cu nr.1/31.01.2022, 2/31.01.2022 si 3/31.01.2022.
Avand in vedere adresele Administratiei Finantelor Publice a judetului Hunedoara nr.HDG_STZ 191/04.01.2022, nr.425/06.01.2022 si nr.HDG_STZ 1428/25.01.2022
Tinand cont de HCJH cu nr.2/2022 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 32.994,00 mii lei,suma corespunzatoare cotei de 6%din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat pe anul 2022,si estimari pe anii 2023-2025 din sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale comunicata prin adresa cu nr.557/12.01.2022 a Consiliului Judetean Hunedoara
In conformitate cu prevederile Legii nr.317/2021 -Legea bugetului de stat pe anul 2022 ,Sectiunea a-2-a ,art.4-7 precum si ale art.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 ,privind transparenta decizionala in administratia publica,republicata, si cu prevederile art.39 al Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 ,alin.2, lit. ,,b’’, alin.4 ,lit.”a” , art.139 alin 3 lit a , art.196 alin.1. lit.”a”,at.197 alin 4 si alin 5,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Bugetul comunei Batrana pe anul 2022 cuprinde resursele financiare la dispozitia comunei pentru finantarea autoritatilor publice locale ,pentru realizarea unor lucrari economice si social culturale de interes local,precum si pentru investitii.
Art.2.- Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Batrana pe anul 2022,se aproba la venituri in suma de 1855,00 mii lei,din care venituri din impozite si taxe pe proprietate 32,35 mii lei ,iar la cheltuieli in suma de 1855,00 mii lei
Veniturile bugetului local pe anul 2022,sunt defalcate pe feluri de venituri si pe sectiuni in anexa nr.1.
Defalcarea cheltuielilor sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare,pe capitole,subcapitole,articole si clasificatii bugetare este prevazuta in anexa nr.2.
Estimarile pentru anii 2023-2025 sunt prevazute in anexele nr.3-5.
Lista de investitii pentru anul 2022 este prevazuta in anexa nr.6
Art.3.Resursele financiare ale bugetului local se constituie din :impozite si taxe de la persoane fizice si juridice stabilite in conditiile legii,cota aferenta din impozitul pe venit si sume defalcate din TVA
Art.4. Veniturile bugetului local al comunei Batrana pe anul 2022 sunt in suma de 1855,00 mii lei ,care se prezinta astfel: -mii lei-
VENITURI –TOTAL___________________________________________________ 1855,00
din care:
I.Venituri curente______________________________________________________ 1855,00
din care:
-venituri fiscale______________________________________________ 1793,65
-Venituri nefiscale_____________________________________________ 61,35
II.Venituri proprii_______________________________________________________ 761,00
III.Cote defalcate din impozitul pe venit______________________________________ 21,00
IV.Sume defalcate din TVA______________________________________________ 1094,00
din care:
a)Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate ______________________ 100,00
b)Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale__________________ 994,00
V.)Sume si cote defalcate din TVA _______________________________________ 485,00
VI Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean__________________ 150,00
Art.5. – Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2022 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite ,iar modificarea lor se face in conditiile legii.Angajarea ,contractarea de lucrari,bunuri si servicii,precum si efectuarea oricaror cheltuieli se fac in limitele fondurilor aprobate prin prezenta hotarare si cu respectarea prevederilor legale.
Art.6. Structura cheltuielilor bugetului local pe anul 2022 -mii lei-

CHELTUIELI TOTAL_____________________________________________ 1855,00
Din care:
I Cheltuieli curente ______________________________________________ 1155,00
a)cheltuieli de personal________________________________________________ 591,00
b)bunuri si servicii______________ ________________________________453,00
c)ajutoare sociale _____________________________________________ 111,00
II Cheltuieli de capital______________________________________________ 700,00

Art.7.Autoritati publice locale-total-_____________________________________1024,00
din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________ 591,00
-bunuri si servicii________________________________________________________ 433,00

Art.8.Cultura,recreere si religie___________________________________________ 20,00
Din care:
-bunuri si servicii(alte cheltuieli ) ____________________________________________20,00

Art.9. Cheltuieli pentru asigurari si asistenta sociala,ajutoare sociale si indemnizatii -total- ________________________________________________________________________ 111,00
din care:
-finantare indemnizatii lunare pers cu handicap_________________________________ 111,00

Art.10 Transporturi____________________________________________________ 700,00
Din care:
-cheltuieli de capital_______________________________________________________ 700,00

Defalcarea cheltuielilor pe capitole,subcapitole,articole si clasificatii bugetare sunt cele prevazute in anexa nr.2.
Art.11.-Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12.- Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 ,cu modificarile si completarile ulterioare
Art.13 Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta celor interesati prin afişare la sediul Consiliului Local şi se va inainta un exemplar: Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara , A.J.F.P. Hunedoara,Primarului comunei Batrana si compartimentului financiar contanbil.

Bătrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


ANEXA NR.1 LA
HCL NR.1/2022
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2022
DETALIEREA VENITURILOR
SECTIUNII DE FUNCTIONARE
DENUMIREA INDICATORULUI Total buget
2022

 

I A VENITURI TOTAL 1155,00
VENITURI CURENTE 1155,00
Venituri fiscale 1.793,65
Venituri nefiscale -638,65
B.VENITURI PROPRII 761,00
din care:
Impozite si taxe pe proprietate 32,35
din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,20
b)Imp.pe cladiri PJ 0,40
c)Imp teren PF 1,65
d)Imp.teren PJ 0,10
e)imp teren extravilan 27,00
Tmt persoane fizice 8,90
Tmt persoane juridice_______________________________________________________0,40
Alte impozite si taxe 2,00
Venituri nefiscale -638,65
din care:
Venituri din amenzi 1,35
Venituri din prestari servicii____________________________________________ ___60,00
Varsaminte din SF pentru sectiunea de dezvoltare____________________________ -700,00
C Cote defalcate din imp pe venit 21,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 1729,00
din care:
A.Sume def din TVA 1094,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 100,00
b)Sume def din TVA pt echilibrare 994,00

B. Sume alocate din cote pt echilibrare 485,00
C Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean__________________ 150,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.1LA
HCL NR.1 /2022

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2022
DETALIEREA VENITURILOR
SECTIUNII DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORULUI Total buget
2022

I A VENITURI TOTAL 700,00
VENITURI CURENTE 700,00
Venituri fiscale 0
Venituri nefiscale 700,00
B.VENITURI PROPRII 0
II Transferuri altele decat subventii 700,00
din care:

Varsaminte din sectiunea de functionare____________________________________700,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.2 LA
HCL nr. 1 /2022
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2022
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE FUNCTIONARE
FELUL INDICATORULUI Total
2022
I CHELTUIELI TOTAL 1155,00
A.CHELTUIELI CURENTE 1155,00
din care:
CHELTUIELI DE PERSONAL 591,00
BUNURI SI SERVICII 453,00
AJUTOARE SOCIALE 111,00
1.AUTORITATI PUBLICE 1024,00
Cheltuieli total 1024,00
Cheltuieli curente 1024,00
din care
Ch.de personal 591,00
– ch cu salariile 570,00
-salarii de baza 500,00
-ind consilieri 65,00
-indemnizatie de delegare__________________________________________________5,00
-vouchere de vacanta_____________________________________________________ 6,00
Contributie asiguratorie pentru munca________________________________________15,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 433,00
-Furnituri birou 5,00
-Iluminat 7,00
-Carburant______________________________________________________________15,00
-Posta,telefon 3,00
-Materiale si pres serv _____________ ______ 65,00
– Alte bunuri si serv 48,00
-Reparatii curente______________________________________________________ 100,00
Deplasari 20,00
Carti si publicati_______________________ ___________________________ ___3,00
-Alte cheltuieli 167,00

3.CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE_______________________________________20,00
Cheltuieli curente________________________________________________________20,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii_______________________________________________20,00
-alte cheltuieli __________________________________________________________20,00

4. CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cheltuieli total 111,00
Finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 111,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.2 LA
HCL nr.1/2022
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2022
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE DEZVOLTARE

FELUL INDICATORULUI Total
2021
I CHELTUIELI TOTAL 700,00
A.CHELTUIELI DE CAPITAL 700,00

1 TRANSPORTURI______________________________________________________ 700,00
Cheltuieli total 700,00
Cheltuieli de capital 700,00
din care
-alte active fixe___________________________________________________________ 700,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.3 la
Hcl nr. 1 /2022
ESTIMARI PE ANUL 2023
Total buget
2023
I A VENITURI TOTAL 407,00
VENITURI CURENTE 407,00
Venituri fiscale 335,20
Venituri nefiscale 71,80
B.VENITURI PROPRII 183,00
Impozite si taxe pe proprietate 32,80
din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,40
b)Imp.pe cladiri PJ 0,50
c)Imp teren PF 1,70
d)Imp.teren PJ 0,20
e)imp teren extravilan 27,00
Tmt persoane fizice 8,90
Tmt persoane juridice______________________________________________________0,50
Alte impozite si taxe 2,00
Venituri nefiscale 71,80
din care:
Venituri din amenzi 1,80
Venituri din prestari servicii________________________________________________70,00
C Cote defalcate din imp pe venit 21,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 270,00
din care:
A.Sume def din TVA 224,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 100,00
b)Sume def din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 124,00

B. Sume alocate din cote defalcate de 14 % din imp pe venit pt echilibrare 46,00
C.Fond Consiliul Judetean(04.02.05)_________________________________________ 0

Cheltuieli Total________________________________________________________ 407,00
1.Cheltuieli pentru autoritati publice_______________________________________ 307,00
Din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________286,00
Din care:
-salarii de baza__________________________________________________________252,00
-ind platite unor persoane din afara unitatii____________________________________ 30,00
-indemnizatie de delegare___________________________________________________1,00
-contributie asiguratorie pentru munca_________________________________________3,00

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 21,00
Din care:
-Furnituri birou 1,00
-Iluminat 1,50
-Carburant___________________________________________________________ ___ 1,00
-Posta,telefon 1,50
-Materiale si pres serv ___________________________ ______ 2,00
– Alte bunuri si serv 2,00
-Reparatii curente________________________________________________________ 5,00
Deplasari 2,00
Carti si publicati__________________________________________________________ 2,00
-Alte cheltuieli 3,00

2.Cheltuieli pentru asistenta sociala _______________________________________ 100,00
Din care:
-finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 100,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.4 la HCL
nr.1 /2022
ESTIMARI PE ANUL 2024

Total buget
2024

I A VENITURI TOTAL 369,00
VENITURI CURENTE 369,00
Venituri fiscale 292,30
Venituri nefiscale 76,70
B.VENITURI PROPRII 191,00
Impozite si taxe pe proprietate 34,20
din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,50
b)Imp.pe cladiri PJ 0,60
c)Imp teren PF 1,80
d)Imp.teren PJ 0,30
e)imp teren extravilan 28,00
Tmt persoane fizice 9,00
Tmt persoane juridice______________________________________________________0,60
Alte impozite si taxe 2,50
Venituri nefiscale 76,70
din care:
Venituri din amenzi 1,70
Venituri din prestari servicii________________________________________________75,00
C Cote defalcate din imp pe venit 21,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 225,00
din care:
A.Sume def din TVA 178,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 100,00
b)Sume def din TVA pt echilibrare 78,00
B. Sume alocate din cote defalcate de 14 % din imp pe venit pt echilibrare 47,00
C.Fond Consiliul Judetean(04.02.05)_________________________________________ 0

Cheltuieli Total________________________________________________________ 369,00
1.Cheltuieli pentru autoritati publice_______________________________________ 269,00
Din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________249,50
Din care:
-salarii de baza__________________________________________________________219,50
-ind platite unor persoane din afara unitatii____________________________________ 25,00
-indemnizatie de delegare___________________________________________________1,50
-contributie asiguratorie pentru munca_________________________________________3,50

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 19,50
Din care:
-Furnituri birou 1,50
-Iluminat 1,50
-Carburant___________________________________________________________ ___ 2,00
-Posta,telefon 2,00
-Materiale si pres serv ___________________________ ______ 2,50
– Alte bunuri si serv 3,00
Deplasari 2,50
Carti si publicati__________________________________________________________ 2,00
-Alte cheltuieli 2,50

2.Cheltuieli pentru asistenta sociala ________________________________________ 100,00
Din care:
-finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 100,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.5 la HCL nr. 1/2022

ESTIMARI PE ANUL 2025
Total buget
2025

I A VENITURI TOTAL 378,00
VENITURI CURENTE 378,00
Venituri fiscale 296,00
Venituri nefiscale 82,00
B.VENITURI PROPRII 200,00
Impozite si taxe pe proprietate 36,00 din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,80
b)Imp.pe cladiri PJ 0,70
c)Imp teren PF 2,00
d)Imp.teren PJ 0,50
e)imp teren extravilan 29,00
Tmt persoane fizice 10,00
Tmt persoane juridice______________________________________________________1,00
Alte impozite si taxe 3,00
Venituri nefiscale 82,00
din care:
Venituri din amenzi 2,00
Venituri din prestari servicii________________________________________________ 80,00
C Cote defalcate din imp pe venit 21,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 225,00
din care:
A.Sume def din TVA 178,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 100,00
b)Sume def din TVA pt echilibrare 78,00

B. Sume alocate din cote defalcate de 14% din imp pe venit pt echilibrare 47,00
C.Fond Consiliul Judetean(04.02.05)_________________________________________ 0

Cheltuieli Total________________________________________________________ 378,00
1.Cheltuieli pentru autoritati publice_______________________________________ 278,00
Din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________ 253,50
Din care:
-salarii de baza__________________________________________________________220,50
-ind platite unor persoane din afara unitatii____________________________________ 27,00
-indemnizatie de delegare___________________________________________________2,00
-contributie asiguratorie pentru munca_________________________________________4,00

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 24,50
Din care:
-Furnituri birou 2,00
-Iluminat 2,00
-Carburant___________________________________________________________ ___ 2,50
-Posta,telefon 2,50
-Materiale si pres serv ___________________________ ______ 3,00
– Alte bunuri si serv 3,50
Deplasari 3,50
Carti si publicati__________________________________________________________ 2,50
-Alte cheltuieli 3,00

2.Cheltuieli pentru asistenta sociala ________________________________________ 100,00
Din care:
-finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 100,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


 

H O T A R A R E A Nr. 39/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2021

HCL 39 din 28 oct 2021