H O T A R A R E A Nr. 36/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 36/2021
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021
a bugetului local al comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.98/08.10.2021 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.36/08.10.2021 cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.101/13.10.2021 al compartimentului financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.15/28.10.2021 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 1 si alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139, art.196 alin.1. lit.”a”,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul III- 2021, la venituri în sumă totală de 1.314.621 lei, din care la secţiunea de funcţionare 1.265.631 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 48.990 lei, conform anexei nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. -Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul III-2021, la cheltuieli în sumă totală de 554.249 lei din care la secţiunea de funcţionare 505.259 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 48.990 lei, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare ,cu un excedent de 760.372 lei.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrâna la 28 octombrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Paveloni Gheorghe

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


anexa_HCL 36 din 28 oct 2021

H O T A R A R E A Nr. 26/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 26/2021
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II- 2021
a bugetului local al comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.72/07.07.2021 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana;
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.26/07.07.2021 cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.75/14.07.2021 al compartimentului financiar contabil precum si de avizul favorabil cu nr.5/30.07.2021 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 1 si alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139, art.196 alin.1. lit.”a”,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul II- 2021, la venituri în sumă totală de 909.460 lei, din care la secţiunea de funcţionare 909.460 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 0 lei, conform anexei nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. -Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul II-2021, la cheltuieli în sumă totală de 330.042 lei din care la secţiunea de funcţionare 330.042 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 0 lei, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare ,cu un excedent de 579.418 lei.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil-juridic al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrâna la 30 iulie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa 2 la HCL 26 din 30 iulie 2021

H O T A R A R E A Nr. 19/2021 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 19/2021
privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.53/13.04.2019 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.19/13.04.2021 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.56/23.04.2021 al compartimentului financiar contabil-juridic precum si de avizul favorabil cu nr.595/28.05.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 ,alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139 alin 3 lit a, art.196 alin.1. lit.”a” ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă contul anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020, conform anexelor nr.1-2,care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil-juridic al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrana 28 mai 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMU NEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


ANEXA NR.2 LA HCL NR. 19/2021

H O T A R A R E A Nr. 13 /2021  privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 13 /2021
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021
a bugetului local al comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.40/06.04.2021 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.13/06.04.2021 cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.41/09.04.2021 al compartimentului financiar contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.450/16.04.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 1 si alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139, art.196 alin.1. lit.”a”,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I- 2021, la venituri în sumă totală de 406.310 lei, din care la secţiunea de funcţionare 406.310 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 0 lei, conform anexei nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. -Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I-2021, la cheltuieli în sumă totală de 160.715 lei din care la secţiunea de funcţionare 160.715 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 0 lei, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare ,cu un excedent de 245.595lei.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil-juridic al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrâna la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


ANEXA NR.2 LA
HCL NR.13 /2021
CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM I 2021
DETALIEREA CHELTUIELILOR
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
FELUL INDICATORULUI CREDITE CREDITE PLATI
BUGETARE BUGETARE EFECTUATE
INITIALE DEFINITIVE

A CHELTUIELI TOTAL 160.715 160.715 160.715
din care:
1.AUTORITATI PUBLICE 144.083 144.083 144.083
2.ASIG.SI ASIST SOCIALA 16.632 16.632 16.632

AUTORITATI PUBLICE 144.083 144.083 144.083
Cheltuieli total 144.083 144.083 144.083
Cheltuieli curente 144.083 144.083 144.083
din care:
10.Ch.de personal 125.194 125.194 125.194
– 10.01.ch cu salariile 122.440 122.440 122.440
01salarii de baza 103.155 103.155 103.155
12ind consilieri 19.285 19.285 19.285
13 dr de delegare___________________ 0 0 0
10.02 vouchere de vacanta _________________ 0_________ __ 0___________ 0
10. 07 Contr asiguratorie pentru munca 2.754 2.754 2.754
20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 18.889 18.889 18.889
20.01 Ch.pt intretinere 8.379 8.379 8.379
01Furnituri birou 225 225 225
03Incalzire 1.435 1.435 1.435
05 Carburanti 1.000 1.000 1.000
08Posta,telefon 232 232 232
09Materiale si pres serv 3.066______ 3.066____ _ 3.066
30 Alte bunuri si serv 2.421 2.421 2.421
20.02.Reparatii curente 0 0 0
20.06Deplasari 0 0 0
20.11.Carti 2.214 2.214 2.214
20.30Alte cheltuieli 8.296 8.296 8.296

ASIG SI ASISTENTA SOCIALA 16.632 16.632 16.632
Cheltuieli total 16.632 16.632 16.632
57 Ajutoare sociale 16.632 16.632 16.632

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1 LA
HCL NR. 13 /2021

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM I- 2021
PARTEA DE VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

FELUL VENITULUI PREVEDERI PREVEDERI INCASARI
BUGETARE BUGETARE REALIZATE
INITIALE DEFINITIVE
A VENITURI TOTAL 406.310 406.310 406.310
VENITURI CURENTE 406.310 406.310 406.310
Venituri fiscale 329.066 329.066_______ 329.066
Impozite directe 20.577 20.577 20.577
Imp.si taxe de la populatie 15.550 15.550 15.550
din care
Imp.pe cladiri PF 1.876 1.876 1.876
Imp.pe cladiri PJ 472 472 472
Imp teren PF 924 924 924
Imp.teren PJ 47 47 47
Imp teren extravilan 12.231 12.231 12.231
Tmt persoane fizice 4.683 4.683 4.683
Tmt persoane juridice 337 337 337
Alte impozite si taxe 7 7 7
Venituri nefiscale 77.244 77.244 77.244
Venituri din amenzi 560 560 560
Venituri din prestari servicii_____________ 76.684_________ 76.684____ 76.684
Taxe judiciare de timbru____________________0___________________0___________ ____ 0
Taxe extrajudiciare de timbru 0 0 0
Imp pe veniturile din transferul propr__________0___________________0____________ ____0
-Varsaminte din Sf_____________ ___ 0________ 0___ _ 0
B PRELEVARI DIN BUG DE STAT 308.489 308.489 308.489
din care:
Cote def din imp pe venit 5.489 5.489 5.489
Cote defalcate din imp 0 0 0
Sume rep din fondul la dispozitia CJ 0 0 0
Sume def din TVA pt echilibrare 285.000 285.000 285.000
Sume def din TVA pt ch descentralizate 18.000 18.000 18.000

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.2 LA
HCL NR. 13 /2021

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM I 2021
DETALIEREA CHELTUIELILOR
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

FELUL INDICATORULUI CREDITE CREDITE PLATI
BUGETARE BUGETARE EFECTUATE
INITIALE DEFINITIVE
A CHELTUIELI TOTAL 0 0 0
din care:
1.AUTORITATI PUBLICE 0 0 0
2.TRANSPORTURI 0 0 0

AUTORITATI PUBLICE 0 0 0
Cheltuieli total 0 0 0
71.30Alte active fixe 0 0 0

TRANSPORTURI 0 0 0
Cheltuieli total 0 0 0
71.30 Alte active fixe 0 0 0

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1
LA
HCL NR.13/2021

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM I 2021
PARTEA DE VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

FELUL VENITULUI PREVEDERI PREVEDERI INCASARI
BUGETARE BUGETARE REALIZATE
INITIALE DEFINITIVE

A VENITURI TOTAL 0 0 0
VENITURI CURENTE 0 0 0 Venituri nefiscale 0 0 0
Varsaminte din SF 0 0 0

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


 

H O T A R A R E A Nr. 11 /2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 11 /2021
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Avand in vedere referatul de aprobare nr.33/22.03.2021 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 prezentat de primarul comunei Bătrana, d-l Herciu Radu .
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.11/22.03.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024,initiat de primarul comunei batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul compartimentului financiar contabil-juridic cu nr.36/31.03.2021 precum si avizele favorabile cu nr.446,447 si 448 din 16/04.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.
Avand in vedere adresele Administratiei Finantelor Publice a judetului Hunedoara nr.HDG_STZ 5463/19.03.2021 si nr.6110/31.03.2021
Avand in vedere HCJH cu nr.65/2021 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 27.316,00 mii lei reprezentand Fond la dispozitia Consiliului Judetean pe anul 2020 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala,pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala,precum si pentru cheltuieli de functionare si estimari pe anii 2021-2023 din sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale precum si adresa cu nr.5554/01.04.2021 a Consiliului Judetean Hunedoara
In conformitate cu prevederile Legii nr.15/2021 -Legea bugetului de stat pe anul 2021 ,Sectiunea a-2-a ,art.4-7 precum si ale art.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129 ,alin.2, lit. ,,b’’, alin.4 ,lit.”a” , art.139 alin 3 lit a , art.196 alin.1. lit.”a”,at.197 alin 4 si alin 5,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Bugetul comunei Batrana pe anul 2021 cuprinde resursele financiare la dispozitia comunei pentru finantarea autoritatilor publice locale ,pentru realizarea unor lucrari economice si social culturale de interes local,precum si pentru investitii.
Art.2.- Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Batrana pe anul 2021,se aproba la venituri in suma de 1734,00 mii lei,din care venituri impozite si taxe pe proprietate 31,85 mii lei ,iar la cheltuieli in suma de 1734,00 mii lei
Veniturile bugetului local pe anul 2021,sunt defalcate pe feluri de venituri si pe sectiuni in anexa nr.1
Defalcarea cheltuielilor sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare,pe capitole,subcapitole,articole si clasificatii bugetare este prevazuta in anexa nr.2.
Estimarile pentru anii 2022-2024 sunt prevazute in anexele nr.3-5
Lista de investitii pentru anul 2021 este prevazuta in anexa nr.6
Art.3.Resursele financiare ale bugetului local se constituie din :impozite si taxe de la persoane fizice si juridice stabilite in conditiile legii,cota aferenta din impozitul pe venit si sume defalcate din TVA
Art.4. Veniturile bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021 sunt in suma de 1734,00 mii lei ,care se prezinta astfel: -mii lei-
VENITURI –TOTAL___________________________________________________ 1734,00
din care:
I.Venituri curente______________________________________________________ 1734,00
din care:
-venituri fiscale______________________________________________ 1652,90
-Venituri nefiscale_____________________________________________ 81,10
II.Venituri proprii_______________________________________________________ 553,00
III.Cote defalcate din impozitul pe venit______________________________________ 22,00
IV.Sume defalcate din TVA______________________________________________ 1181,00
din care:
a)Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate ______________________ 91,00
b)Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale__________________ 1090,00
V.)Sume si cote defalcate din TVA _______________________________________ 388,00
VI Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean__________________ 20,00
Art.5. – Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2021 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite ,iar modificarea lor se face in conditiile legii.Angajarea ,contractarea de lucrari,bunuri si servicii,precum si efectuarea oricaror cheltuieli se fac in limitele fondurilor aprobate prin prezenta hotarare si cu respectarea prevederilor legale.
Art.6. Structura cheltuielilor bugetului local pe anul 2021 -mii lei-

CHELTUIELI TOTAL_____________________________________________ 1734,00
Din care:
I Cheltuieli curente ______________________________________________ 878,00
a)cheltuieli de personal________________________________________________ 550,00
b)bunuri si servicii______________ ________________________________228,00
c)ajutoare sociale _____________________________________________ 100,00
II Cheltuieli de capital______________________________________________ 856,00

Art.7.Autoritati publice locale-total-_____________________________________ 808,00
din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________ 550,00
-bunuri si servicii________________________________________________________ 208,00
-cheltuieli de capital______________________________________________________ 50,00

Art.8.Cultura,recreere si religie___________________________________________ 20,00
Din care:
-bunuri si servicii(reparatii curente)____________________________________________20,00

Art.9. Cheltuieli pentru asigurari si asistenta sociala,ajutoare sociale si indemnizatii -total- ________________________________________________________________________ 100,00
din care:
-finantare indemnizatii lunare pers cu handicap_________________________________ 100,00

Art.10 Transporturi____________________________________________________ 806,00
Din care:
-cheltuieli de capital_______________________________________________________ 806,00

Defalcarea cheltuielilor pe capitole,subcapitole,articole si clasificatii bugetare sunt cele prevazute in anexa nr.2.
Art.11.-Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12.- Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 .
Art.13 Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta celor interesati prin afişare la sediul Consiliului Local şi se va inainta un exemplar: Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara , A.J.F.P. Hunedoara,Primarului comunei Batrana si compartimentului financiar contanbil-juridic.

Bătrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian sergiu SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

ANEXA NR.1LA
HCL NR.11/2021
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2021
DETALIEREA VENITURILOR
SECTIUNII DE FUNCTIONARE
DENUMIREA INDICATORULUI Total buget
2021

I A VENITURI TOTAL 878,00
VENITURI CURENTE 878,00
Venituri fiscale 1.652,90
Venituri nefiscale -774,90
B.VENITURI PROPRII 553,00
din care:
Impozite si taxe pe proprietate 31,85
din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,20
b)Imp.pe cladiri PJ 0,40
c)Imp teren PF 1,65
d)Imp.teren PJ 0,10
e)imp teren extravilan 26,50
Tmt persoane fizice 8,65
Tmt persoane juridice_______________________________________________________0,40
Alte impozite si taxe 1,00
Venituri nefiscale -774,90
din care:
Venituri din amenzi 1,10
Venituri din prestari servicii____________________________________________ ___80,00
Varsaminte din SF pentru sectiunea de dezvoltare____________________________ -856,00
C Cote defalcate din imp pe venit 22,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 1589,00
din care:
A.Sume def din TVA 1181,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 91,00
b)Sume def din TVA pt echilibrare 1090,00

B. Sume alocate din cote pt echilibrare 388,00
C Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean__________________ 20,00

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.1LA
HCL NR.11 /2021

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2021
DETALIEREA VENITURILOR
SECTIUNII DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORULUI Total buget
2021

I A VENITURI TOTAL 856,00
VENITURI CURENTE 856,00
Venituri fiscale 0
Venituri nefiscale 856,00
B.VENITURI PROPRII 0
II Transferuri altele decat subventii 856,00
din care:

Varsaminte din sectiunea de functionare____________________________________856,00

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.2 LA
HCL nr. 11 /2021
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2021
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE FUNCTIONARE
FELUL INDICATORULUI Total
2021
I CHELTUIELI TOTAL 878,00
A.CHELTUIELI CURENTE 878,00
din care:
CHELTUIELI DE PERSONAL 550,00
BUNURI SI SERVICII 228,00
AJUTOARE SOCIALE 100,00
1.AUTORITATI PUBLICE 758,00
Cheltuieli total 758,00
Cheltuieli curente 758,00
din care
Ch.de personal 550,00
– ch cu salariile 536,00
-salarii de baza 467,00
-ind consilieri 65,00
-indemnizatie de delegare__________________________________________________4,00
-vouchere de vacanta_____________________________________________________ 0
Contributie asiguratorie pentru munca________________________________________14,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 208,00
-Furnituri birou 6,00
-Iluminat 7,00
-Carburant______________________________________________________________ 7,00
-Posta,telefon 2,50
-Materiale si pres serv _____________ ______ 29,00
– Alte bunuri si serv 33,00
-Reparatii curente________________________________________________________20,00
Deplasari 20,00
Carti si publicati_______________________ ___________________________ ___2,50
-Alte cheltuieli 81,00

3.CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE_______________________________________20,00
Cheltuieli curente________________________________________________________20,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii_______________________________________________20,00
-alte cheltuieli __________________________________________________________20,00

4. CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cheltuieli total 100,00
Finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 100,00

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.2 LA
HCL nr.11/2021
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2021
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE DEZVOLTARE

FELUL INDICATORULUI Total
2021
I CHELTUIELI TOTAL 856,00
A.CHELTUIELI DE CAPITAL 856,00
1.AUTORITATI PUBLICE 50,00
Cheltuieli total 50,00
Cheltuieli de capital 50,00
din care
-masini,echipamente si mijloace de transport _____________________________________50,00

2 TRANSPORTURI______________________________________________________ 806,00
Cheltuieli total 806,00
Cheltuieli de capital 806,00
din care
-alte active fixe___________________________________________________________ 806,00

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.3 la
Hcl nr. 11 /2021
ESTIMARI PE ANUL 2022
Total buget
2022
I A VENITURI TOTAL 478,00
VENITURI CURENTE 478,00
Venituri fiscale 395,60
Venituri nefiscale 82,40
B.VENITURI PROPRII 200,00
Impozite si taxe pe proprietate 32,80
din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,40
b)Imp.pe cladiri PJ 0,50
c)Imp teren PF 1,70
d)Imp.teren PJ 0,20
e)imp teren extravilan 27,00
Tmt persoane fizice 8,80
Tmt persoane juridice______________________________________________________0,50
Alte impozite si taxe 1,50
Venituri nefiscale 82,40
din care:
Venituri din amenzi 1,00
Venituri din prestari servicii________________________________________________81,40
C Cote defalcate din imp pe venit 23,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 329,00
din care:
A.Sume def din TVA 278,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 113,00
b)Sume def din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 165,00

B. Sume alocate din cote defalcate de 18,5% din imp pe venit pt echilibrare 33,00
C.Fond Consiliul Judetean(04.02.05)_________________________________________18,00

Cheltuieli Total________________________________________________________ 478,00
1.Cheltuieli pentru autoritati publice_______________________________________ 365,00
Din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________343,50
Din care:
-salarii de baza__________________________________________________________280,00
-ind platite unor persoane din afara unitatii____________________________________ 60,00
-indemnizatie de delegare___________________________________________________1,00
-contributie asiguratorie pentru munca_________________________________________2,50

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 21,50
Din care:
-Furnituri birou 1,00
-Iluminat 1,50
-Carburant___________________________________________________________ ___ 1,00
-Posta,telefon 1,50
-Materiale si pres serv ___________________________ ______ 2,00
– Alte bunuri si serv 2,00
-Reparatii curente________________________________________________________ 5,00
Deplasari 3,00
Carti si publicati__________________________________________________________ 1,50
-Alte cheltuieli 3,00

2.Cheltuieli pentru asistenta sociala _______________________________________ 113,00
Din care:
-finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 113,00

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.4 la Hcl
nr.11 /2021
ESTIMARI PE ANUL 2023

Total buget
2023

I A VENITURI TOTAL 445,00
VENITURI CURENTE 445,00
Venituri fiscale 358,80
Venituri nefiscale 86,20
B.VENITURI PROPRII 205,00
Impozite si taxe pe proprietate 34,20
din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,50
b)Imp.pe cladiri PJ 0,60
c)Imp teren PF 1,80
d)Imp.teren PJ 0,30
e)imp teren extravilan 28,00
Tmt persoane fizice 9,00
Tmt persoane juridice______________________________________________________0,60
Alte impozite si taxe 2,00
Venituri nefiscale 86,20
din care:
Venituri din amenzi 1,00
Venituri din prestari servicii________________________________________________85,20
C Cote defalcate din imp pe venit 23,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 290,00
din care:
A.Sume def din TVA 240,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 113,00
b)Sume def din TVA pt echilibrare 127,00
B. Sume alocate din cote defalcate de 18,5% din imp pe venit pt echilibrare 32,00
C.Fond Consiliul Judetean(04.02.05)_________________________________________18,00

Cheltuieli Total________________________________________________________ 445,00
1.Cheltuieli pentru autoritati publice_______________________________________ 332,00
Din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________310,00
Din care:
-salarii de baza__________________________________________________________233,00
-ind platite unor persoane din afara unitatii____________________________________ 65,00
-indemnizatie de delegare___________________________________________________1,50
-vouchere de vacanta_______________________________________________________7,50
-contributie asiguratorie pentru munca_________________________________________3,00

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 22,00
Din care:
-Furnituri birou 2,00
-Iluminat 2,00
-Carburant___________________________________________________________ ___ 1,50
-Posta,telefon 2,00
-Materiale si pres serv ___________________________ ______ 2,50
– Alte bunuri si serv 2,50
Deplasari 3,50
Carti si publicati__________________________________________________________ 2,00
-Alte cheltuieli 4,00

2.Cheltuieli pentru asistenta sociala ________________________________________ 113,00
Din care:
-finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 113,00

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.5 la Hcl nr. 6/2020

ESTIMARI PE ANUL 2024
Total buget
2024

I A VENITURI TOTAL 420,00
VENITURI CURENTE 420,00
Venituri fiscale 328,00
Venituri nefiscale 92,00
B.VENITURI PROPRII 210,00
Impozite si taxe pe proprietate 36,00 din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,80
b)Imp.pe cladiri PJ 0,70
c)Imp teren PF 2,00
d)Imp.teren PJ 0,50
e)imp teren extravilan 29,00
Tmt persoane fizice 10,00
Tmt persoane juridice______________________________________________________1,70
Alte impozite si taxe 2,30
Venituri nefiscale 92,00
din care:
Venituri din amenzi 2,00
Venituri din prestari servicii________________________________________________ 90,00
C Cote defalcate din imp pe venit 23,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 255,00
din care:
A.Sume def din TVA 210,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 113,00
b)Sume def din TVA pt echilibrare 97,00

B. Sume alocate din cote defalcate de 18,5% din imp pe venit pt echilibrare 27,00
C.Fond Consiliul Judetean(04.02.05)_________________________________________18,00

Cheltuieli Total________________________________________________________ 420,00
1.Cheltuieli pentru autoritati publice_______________________________________ 307,00
Din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________ 279,00
Din care:
-salarii de baza__________________________________________________________201,00
-ind platite unor persoane din afara unitatii____________________________________ 65,00
-indemnizatie de delegare___________________________________________________2,00
-vouchere de vacanta_______________________________________________________7,50
-contributie asiguratorie pentru munca_________________________________________3,50

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 28,00
Din care:
-Furnituri birou 2,50
-Iluminat 2,50
-Carburant___________________________________________________________ ___ 2,00
-Posta,telefon 3,00
-Materiale si pres serv ___________________________ ______ 3,00
– Alte bunuri si serv 3,00
Deplasari 4,00
Carti si publicati__________________________________________________________ 3,00
-Alte cheltuieli 5,00

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 28,00

2.Cheltuieli pentru asistenta sociala ________________________________________ 113,00
Din care:
-finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 113,00

Batrana 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina