H O T A R A R E A Nr.22/2022 Privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.22/2022
Privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana

Consiliul Local al comunei Batrana;

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Batrana, dl Herciu Radu, prin care se ia act de incetarea de drept, prin deces,a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.22/13.05.2022 privind constatarea incetarii de drept,prin deces,a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.52/16.05.2022 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.24/31.05.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
Luand in considerare prevederile art.56 alin 2 lit l din Regulamentul de Organizare si Functionare a consiliului local al comunei Batrana aprobat prin HCL nr.10/2021 precum si Referatul constatator cu nr.451/02.05.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei Batrana.
In temeiul prevederilor art.204 alin 2 lit l , alin 6 si alin .10 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza pevederilor art.129 alin 1, art.139 alin 1 ,art.196 alin 1 lit b ,art.197 alin 4 si alin 5,art.199 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare :

H O T A R A S T E :

Art.1.Consiliul Local al comunei Batrana ia act cu privire la incetarea de drept ,inainte de expirarea duratei normale, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu ales pe lista candidatilor Partidului National Liberal.
Art.2.Se declara vacant locul de consilier local al domnului Costa Radu in Consiliul Local Batrana ,acesta urmand a fi completat cu supleantul de pe lista Partidului National Liberal .
Art.3 .Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta ,in temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,primarului comunei Batrana,secretarului general al comunei si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Batrana.

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.