H O T A R A R E A Nr. 18/ 2021 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2021

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 18/ 2021
privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2021

Consiliul Local al comunei BATRANA , Judeţul Hunedoara
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Bătrana cu nr.52/13.04.2021 prin care se propune aprobarea programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana,judetul Hunedoara pentru anul 2021.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.18/13.04.2021 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2021,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Examinand raportul de specialitate cu nr.59/06.05.2021 al compartimentului financiar contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.594/28.05.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
In conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice,ale art.3 alin 2 ,art.11 alin 4 ,art 12, si ale art. 13, din HGR nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, ale Ordinului ANAP nr 281/2016,cu modificarile si completarile ulterioare
Tinand cont de prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ;
In temeiul art.129 alin.2.lit ”b” ,alin.4. lit. „e”, art. 139 alin.1, art.196 alin.1 lit.”a” ,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aprobă Programul anual de achiziţii publice al comunei Bătrana,judeţul Hunedoara pentru anul 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Se împuterniceste primarul comunei Bătrana să numească prin dispoziţie comisia de evaluare pentru fiecare contract de achiziţie publică.

Art.3 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Bătrana,compartimentului financiar contabil,Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primariei si pe site-ul www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial

Bătrana la 28 mai 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa la HCL nr. 18/2021
PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE AL COMUNEI BATRANA PENTRU ANUL 2021

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Achiziții publice, Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.