H O T A R A R E A Nr. 13 /2021  privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 13 /2021
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021
a bugetului local al comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.40/06.04.2021 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.13/06.04.2021 cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.41/09.04.2021 al compartimentului financiar contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.450/16.04.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 1 si alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139, art.196 alin.1. lit.”a”,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I- 2021, la venituri în sumă totală de 406.310 lei, din care la secţiunea de funcţionare 406.310 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 0 lei, conform anexei nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. -Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I-2021, la cheltuieli în sumă totală de 160.715 lei din care la secţiunea de funcţionare 160.715 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 0 lei, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare ,cu un excedent de 245.595lei.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil-juridic al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrâna la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


ANEXA NR.2 LA
HCL NR.13 /2021
CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM I 2021
DETALIEREA CHELTUIELILOR
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
FELUL INDICATORULUI CREDITE CREDITE PLATI
BUGETARE BUGETARE EFECTUATE
INITIALE DEFINITIVE

A CHELTUIELI TOTAL 160.715 160.715 160.715
din care:
1.AUTORITATI PUBLICE 144.083 144.083 144.083
2.ASIG.SI ASIST SOCIALA 16.632 16.632 16.632

AUTORITATI PUBLICE 144.083 144.083 144.083
Cheltuieli total 144.083 144.083 144.083
Cheltuieli curente 144.083 144.083 144.083
din care:
10.Ch.de personal 125.194 125.194 125.194
– 10.01.ch cu salariile 122.440 122.440 122.440
01salarii de baza 103.155 103.155 103.155
12ind consilieri 19.285 19.285 19.285
13 dr de delegare___________________ 0 0 0
10.02 vouchere de vacanta _________________ 0_________ __ 0___________ 0
10. 07 Contr asiguratorie pentru munca 2.754 2.754 2.754
20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 18.889 18.889 18.889
20.01 Ch.pt intretinere 8.379 8.379 8.379
01Furnituri birou 225 225 225
03Incalzire 1.435 1.435 1.435
05 Carburanti 1.000 1.000 1.000
08Posta,telefon 232 232 232
09Materiale si pres serv 3.066______ 3.066____ _ 3.066
30 Alte bunuri si serv 2.421 2.421 2.421
20.02.Reparatii curente 0 0 0
20.06Deplasari 0 0 0
20.11.Carti 2.214 2.214 2.214
20.30Alte cheltuieli 8.296 8.296 8.296

ASIG SI ASISTENTA SOCIALA 16.632 16.632 16.632
Cheltuieli total 16.632 16.632 16.632
57 Ajutoare sociale 16.632 16.632 16.632

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1 LA
HCL NR. 13 /2021

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM I- 2021
PARTEA DE VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

FELUL VENITULUI PREVEDERI PREVEDERI INCASARI
BUGETARE BUGETARE REALIZATE
INITIALE DEFINITIVE
A VENITURI TOTAL 406.310 406.310 406.310
VENITURI CURENTE 406.310 406.310 406.310
Venituri fiscale 329.066 329.066_______ 329.066
Impozite directe 20.577 20.577 20.577
Imp.si taxe de la populatie 15.550 15.550 15.550
din care
Imp.pe cladiri PF 1.876 1.876 1.876
Imp.pe cladiri PJ 472 472 472
Imp teren PF 924 924 924
Imp.teren PJ 47 47 47
Imp teren extravilan 12.231 12.231 12.231
Tmt persoane fizice 4.683 4.683 4.683
Tmt persoane juridice 337 337 337
Alte impozite si taxe 7 7 7
Venituri nefiscale 77.244 77.244 77.244
Venituri din amenzi 560 560 560
Venituri din prestari servicii_____________ 76.684_________ 76.684____ 76.684
Taxe judiciare de timbru____________________0___________________0___________ ____ 0
Taxe extrajudiciare de timbru 0 0 0
Imp pe veniturile din transferul propr__________0___________________0____________ ____0
-Varsaminte din Sf_____________ ___ 0________ 0___ _ 0
B PRELEVARI DIN BUG DE STAT 308.489 308.489 308.489
din care:
Cote def din imp pe venit 5.489 5.489 5.489
Cote defalcate din imp 0 0 0
Sume rep din fondul la dispozitia CJ 0 0 0
Sume def din TVA pt echilibrare 285.000 285.000 285.000
Sume def din TVA pt ch descentralizate 18.000 18.000 18.000

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.2 LA
HCL NR. 13 /2021

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM I 2021
DETALIEREA CHELTUIELILOR
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

FELUL INDICATORULUI CREDITE CREDITE PLATI
BUGETARE BUGETARE EFECTUATE
INITIALE DEFINITIVE
A CHELTUIELI TOTAL 0 0 0
din care:
1.AUTORITATI PUBLICE 0 0 0
2.TRANSPORTURI 0 0 0

AUTORITATI PUBLICE 0 0 0
Cheltuieli total 0 0 0
71.30Alte active fixe 0 0 0

TRANSPORTURI 0 0 0
Cheltuieli total 0 0 0
71.30 Alte active fixe 0 0 0

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1
LA
HCL NR.13/2021

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM I 2021
PARTEA DE VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

FELUL VENITULUI PREVEDERI PREVEDERI INCASARI
BUGETARE BUGETARE REALIZATE
INITIALE DEFINITIVE

A VENITURI TOTAL 0 0 0
VENITURI CURENTE 0 0 0 Venituri nefiscale 0 0 0
Varsaminte din SF 0 0 0

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Bugetul local, Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.