HOTĂRÂREA NR. 9/2021 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 9/2021
privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana şi a unor bunuri din domeniul privat al statului precum şi a perioadei în care se efectuează această inventariere

Consiliul Local al comunei Batrana,
Examinând referatul de aprobare nr.26 din 08.03.2021, prin care se propune aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana şi a unor bunuri din domeniul privat al statului precum şi a perioadei în care se efectuează această inventariere, în scopul respectării prevederilor legale în materie.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.9/08.03.2021 initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu, privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana şi a unor bunuri din domeniul privat al statului precum şi a perioadei în care se efectuează această inventariere.
Avand in vedere raportul cu nr.28/15.03.2021 al compartimentului financiar contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.365/30.03.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile ale art. 3 din anexa la H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, ale art. 286 alin. (1), alin. (4), art. 287 lit. b), art.289, art. 354, art. 355, art. 356 alin. (2)-(3), alin. (5), art.357 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, ale art.552 – art. 554, art. 555 alin. (1), art. 858 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (2), coroborat cu art. 7 alin. (1) din Legea contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale pct. 2 din anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T A R A S T E  :

Art. 1 Începând cu anul 2021 inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si domeniul privat al comunei Batrana va avea loc în cursul lunii decembrie, odată cu inventarierea prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct. 2 din anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 (1) Inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Batrana, prevăzută la art. 1, se va efectua prin raportare la hotărârea consiliului local nr. 11/1999 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Batrana şi actele administrative ulterioare ale autorităţii deliberative, de aprobare a modificării şi completării acesteia, şi avându-se în vedere anexa nr. 22 la H.G.1352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, cu privire la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Batrana, precum şi cu luarea în considerare a tuturor actelor normative de modificare şi completare a anexei nr. 22 la H.G. nr. 1352/2001, ce vor fi adoptate în viitor.
(2) Se va realiza o evidenţă a hotărârilor consiliului local Batrana adoptate cu privire la bunurile care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, în perioada 1999-prezent, pentru care procedura de atestare a domeniului public nu a fost finalizată prin adoptarea unor hotărâri de guvern, prin care să se modifice şi/sau completeze anexa nr. 22 la H.G. nr. 1352/2001 şi vor fi avute în vedere la realizarea inventarierii prevăzute la art. 1, inclusiv în ceea ce priveşte normele juridice generale şi de tehnică legislativă, referitoare la abrogarea actului administrativ.
Art. 3 (1) Comisia specială pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana , constituită prin dispoziţia primarului comunei Batrana , în conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2)-(4) şi art. 357 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a actualiza, în condiţiile legii, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective şi totodată are atributul de a întocmi un raport, prin care să propună autorităţii executive iniţierea unor proiecte de hotărâri de consiliul local, pentru transmiterea, în conformitate cu prevederile art. 289 alin. (9) din codul administrativ, către ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în cazul celor de atestare a domeniului public, respectiv de aprobare de către Consiliul local Batrana a inventarului, în cazul bunurilor din domeniului privat.
(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi întocmit trimestrial şi în situaţia în care regimul juridic al bunurilor care alcatuiesc domeniul public şi domeniul privat al comunei Batrana nu s-a modificat, urmând ca acesta să reflecte această stare de fapt.
Art. 4 (1) Comisia specială, prevăzută la art. 3 alin. (1) are obligaţia ca , incepând cu anul 2021, sa efectueze activităţii de inventariere a bunurilor imobile proprietate privată a statului, în cursul lunii decembrie a fiecărui an, iar în cazul modificării regimului juridic al bunurilor de acest fel, actualizarea inventarului, se va realiza în termen de 90 de zile de la data intervenirii acestor modificări, termen în care inventarul, actualizat, în condiţiile legii, se comunica ministerului cu atribuţii în domeniul finanţelor publice.
(2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisia specială, prevăzută la art. 3 alin. (1) din prezenta hotărâre, în perioada în care îşi desfăşoară activitatea referitoare la întocmirea și actualizarea, în condiţiile legii, a inventarului bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Batrana , precum şi în afara acestei perioade, are obligaţia de a identifica, pe raza administrativ-teritorială a comunei Batrana, bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-a atribuit un drept real şi totodată de a notifica autoritatea administraţiei publice centrale competente în vederea evidenţierii separate a acestor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al statului.
Art. 5 Prezenta hotărâre se transmite tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana, care au obligaţia de a transmite comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana, a tuturor documentelor care privesc modificarea/completarea unor elemente de identificare a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a bunurilor aflate în domeniul privat al statului, cu privire la a căror inventariere autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii .
Art. 6 Publicarea pe pagina de internet a primăriei comunei Batrana , a actelor administrative prevăzute de prezenta hotărâre, se face în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare, în condiţiile legii, a acestor hotărâri, prin grija secretarului general al comunei Batrana
Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana,aparatului de specialitate al primarului si se adduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei comunei Batrana.
Batrana la 30 martie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 9 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:9
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.