H O T Ă R Â R E A Nr. 8 /2021 privind revocarea HCL nr.4/2021 privind reactualizarea unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Bătrana

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 8 /2021
privind revocarea HCL nr.4/2021 privind reactualizarea unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRÂNA,Judeţul Hunedoara;
Analizând referatul de aprobare cu nr.25/01.03.2021 prezentat de primarul comunei Bătrana din care rezulta necesitatea revocarii HCL nr.4/2021 privind reactualizarea unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Bătrana.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.8/01.03.2021 initiat de primarul comunei Bătrana din care rezulta necesitatea revocarii HCL nr.4/2021 privind reactualizarea unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Bătrana.
Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.27/08.03.2021 intocmit de catre compartimentul agricol precum si avizul favorabil cu nr.364/30.03.2021 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Batrana.
Având în vedere prevederile art.26 alin 5 1 lit c din Ordonanţa Guvernului României nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare ,cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 32/2006 privind aprobarea normei sanitare veterinare care stabileste prevederi specifice pentru controlul si eradicarea bolii limbii albastre precum si ordinul prefectului judetul Hunedoara nr.333/2020
În temeiul prevederilor art.129 alin. 1 si alin 2 lit”d” coroborat cu alin.7 lit”s”, ale art.196 alin.1 lit a,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 ,art.200, precum şi ale art.243 alin.1 lit”a” si art.255 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.Se aproba revocarea HCL nr 4/2021 privind reactualizarea unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Bătrana.
Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta in conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :Instituţiei Prefectului,judeţul Hunedoara, D.S.V.S.A Hunedoara, C.S.V.Dobra-medic zonal,altor persoane interesate şi se aduce la cunoştiinţa publicului prin afişare la sediul Consiliului Local Bătrana.
Bătrâna la 30 martie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 9 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate simpla,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:9
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Anunțuri, Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.