DISPOZIŢIA NR.15 / 2021 privind constituirea, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, a comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.15 / 2021
privind constituirea, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, a comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana

Primarul comunei Batrana, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul nr. 29 din 15.03.2021 al secretarului general al comunei Batrana, prin care se propune constituirea, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, a comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana;
În conformitate cu prevederile art.289 alin.(2)-(4), art. 356 alin. (2)-(3), alin. (5), art.357 alin. (1)–(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, ale art.5 – 7 din anexa la HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, ale art.552, art.553 și art.555 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioar;
În temeiul dispozițiilor art. 155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit. d), art.196 alin.(1) lit.b), art.197 alin. (4) si (5), art.199 alin (1) si (2) si art.243 alin. (1) lit. a) din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N E:

Art. 1 Se constituie, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, comisia specială pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana, care va avea următoarea componenţă:
Președinte: Herciu Radu, primar al comunei Batrana;
Membrii: Barb Camelia Cosmina, secretar general al comunei Batrana;
Pascotesc Ciprian Sergiu , viceprimar al comunei Batrana;
Costa Gheorghe, casier al comunei Batrana;
Dobra Marius Florin, referent în cadrul compartimentului agricol al comunei Batrana
Art. 2 (1) Comisia specială, prevăzută la art. 1, are ca atribuții întocmirea și actualizarea, în condiţiile legii, a inventarului bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Batrana.
(2) Toate bunurile aparținând domeniului public și privat al comunei Batrana sunt supuse inventarierii anuale, în condiţiile legii şi a hotărârii Consiliului local, prin care se stabileşte perioada în care se efectuează activitatea de inventariere.
Art. 3 (1) Comisia specială, prevăzută la art. 1, în perioada în care îşi desfăşoară activitatea referitoare la întocmirea și actualizarea, în condiţiile legii, a inventarului bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Batrana, precum şi în afara acestei perioade, are obligaţia de a identifica, pe raza administrativ-teritorială a comunei Batrana, bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-a atribuit un drept real şi totodată de a notifica autoritatea administraţiei publice centrale competente în vederea evidenţierii separate a acestor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al statului.
(2) Comisia specială, identificată la art. 1, are, în domeniul inventarierii bunurilor din domeniul privat al statului, alături de obligaţia prevăzută la alin. (1) şi obligaţia efectuării inventarierii şi a întocmirii/actualizării unui inventar al bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunei Batrana li s-a atribuit un drept real, altul decât cel de proprietate, pe care-l deţin în mod direct, precum şi atribuţiile de a comunica acest inventar, în condiţiile legii, ministerului cu atribuţii în domeniul finanţelor publice.
Art. 4 (1) Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Batrana, se ţine distinct în contabilitate, potrivit legii, prin grija compartimentului financiar contabil-juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(2) Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale comuna Batrana se ţine distinct în contabilitate, potrivit legii, prin grija compartimentului financiar contabil-juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(3) Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezenta dispoziţie, se ţine distinct în contabilitate, potrivit legii, prin grija compartimentului financiar contabil-juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 5 (1)Secretarul general al comunei va asigura secretariatul comisiei speciale prevăzute la art. 1 şi va îndeplini atribuţiile specifice compartimentului de specialitate, referitoare la redactarea şi întocmirea documentelor necesare iniţierii şi aprobării proiectului de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale.
(2)Structura prevăzută la alin. (1), v-a duce la îndeplinire, după aprobarea actului administrativ de atestare/actualizare a atestării domeniului public şi a domeniului privat, atribuţiile referitoare la efectuarea modificărilor corespunzătoare în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, la constituirea inventarului, ca anexă, la statutul unităţii administrativ-teritoriale, ce se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi la cele ce asigură publicarea pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale, într-o secţiune dedicată statutului respectiv şi în monitorul oficial local.
Art. 6 Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios administrativ şi fiscal.
Art. 7 Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara,Primarului comunei Batrana,compartimentului financiar contabil juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 05 aprilie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu,

Contrasemneaza,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Dispoziții de primar, Toate documentele publice.