DISPOZIȚIA Nr. 16/ 2021 privind organizarea, implementarea şi menţinerea controlului intern managerial

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
PRIMAR

DISPOZIȚIA Nr. 16/ 2021
privind organizarea, implementarea şi menţinerea controlului intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

Primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.38/05.04.2021 emis de secretarul general al comunei Batrana din care rezulta necesitatea emiterii dispozitiei privind organizarea, implementarea şi menţinerea controlului intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018.
Ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și funcționare, precum și de standardele de control intern managerial.
Având în vedere prevederile art. 3 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,
In temeiul art. 155 alin. (1) lit. e) , art. 196 alin. (1) lit. b) ,art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:

DISPUNE:

Art.1.Începând cu data prezentei dispoziții se vor întreprinde măsurile necesare pentru proiectarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului SGG nr. 600/2018 în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna.
Art.2.Se constituie Comisia de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial (SCIM) în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna, județul Hunedoara,in următoarea componenţă:
Președinte: Pascotesc Ciprian Sergiu
Membri: Costa Gheorghe
Secretariat tehnic:Barb Camelia Cosmina
Art.3.Comisia de monitorizare va asigura elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Bătrâna, care se va actualiza anual.
Art.4.Conducătorii compartimentelor din cadrul Primăriei vor desemna câte un responsabil cu riscurile.
Art. 5.Procesul de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul Primăriei se vor desfășura în acord cu prevederile art. 5 din Ordinul SGG nr. 600/2018.
Art. 6. Se vor elabora procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem și procedurile operaționale, pentru procesele și activitățile derulate în cadrul Primăriei și se vor aduce la cunoștința personalului acesteia.
Art. 7.Se vor întocmi situații centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM la nivelul Primăriei, care, împreună cu Raportul asupra SCIM la 31 decembrie se vor trimite până la 20 februarie a anului următor la Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
Art.8.Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna.
Art.9. Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10.Prezenta dispoziție se va comunica prin grija secretarului general al comunei Instituției Prefectului – Județul Hunedoara ,primarului comunei Batrana ,persoanelor nominalizate la art.2 si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 05 aprilie 2021

PRIMAR
Radu Herciu

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Dispoziții de primar, Toate documentele publice.