HOTARAREA nr. 35 /2021 Privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA,COMUNA BĂTRÂNA, JUDETUL HUNEDOARA,,

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BATRANA

HOTARAREA nr. 35 /2021
Privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA,COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,,

Consiliul local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în ședință extraordinară de indata din data de 07 octombrie 2021
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu , nr.96/07.10.2021 cu privire la aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,,
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.35/07.10.2021 cu privire la aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.97/07.10.2021 al secretarului general al comunei Batrana precum si avizul favorabil cu nr.14/07.10.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local
Ținând cont de prevederile :
-OUG nr.95/2021pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordin nr. 1333/2021 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ,,Anghel Saligny,, pentru categoriile de investitii prevazute la art.4 alin.(1) lit.a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.95/2021.
– Ordinul nr.1321 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației , pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”:
– Art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– Art.3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), ale art.139 alin.(1) si alin.(3) lit.e) ,ale art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin (1) si alin (2) ,art.198 alin (1) si alin (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.Se aprobă Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții“ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,, în cadrul Programului National de Investiții ,,Anghel Saligny,, conform Anexei nr.1, la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții“ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,, în cadrul Programului National de Investiții ,,Anghel Saligny,,conform Anexei nr.2, la prezenta hotărâre.
Art.3. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Comunei Batrana, prin compartimentele de specialitate.
Art.5.Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ. cu modificările și completările ulterioare..
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana, Compartimentului Financiar – Contabil, Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei,Instituţiilor şi persoanelor interesate, la solicitarea acestora si se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul și pe pagina de internet a primăriei.

Batrana la 07 octombrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Paveloni Gheorghe

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 6 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:6
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.