HOTĂRÂREA NR.31/2021 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. BĂTRÂNA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA tarifele finale actualizate de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.31/2021
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. BĂTRÂNA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA tarifele finale actualizate de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare

Consiliul Local al comunei Batrana;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr.83/10.08.2021 al primarului comunei Batrana prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare incluzând costurile C.M.I.D.aprobate prin H.C.J. 238/22.12.2020.
-Proiectul de hotarare cu nr.31/10.08.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. BĂTRÂNA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA tarifele finale actualizate de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu
-Raportul de specialitate cu nr.84/19.08.2021 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.10/20.08.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadul consiliului local Batrana.
-Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 238/22.12.2020 privind aprobarea modificării tarifelor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara și a încheierii unui act adițional la contractul nr. 20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara.
– Raportul nr. 1680/30.07.2021 al comisiei de analiză a tarifelor totale/finale de operare prin aplicarea influenței tarifelor practicate de către operatorul C.M.I.D. Bârcea Mare pentru zonele 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru, constituită în cadrul A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara în baza Deciziei Directorului Executiv nr. 22/27.07.2021.
– Solicitarea A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.1781/09.08.2021 către UAT zona 3 Centru privind aprobarea tarifelor totale/finale de operare prin aplicarea prevederilor OUG 74/2018.
– Adresa operatorului de colectare și transport desemnat în zona de colectare 3 Centru, S.C. BRAI CATA S.R.L., nr. 1251/22.07.2021, înregistrată la A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara cu nr. 1642/23.07.2021, formulată în temeiul disp. Art.10 alin. 3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/27.11.2018 și Fundamentarea costurilor C.M.I.D.și Transfer anexate.
– Hotărârea A.G.A. nr. 10 din 06.07.2021 pentru zona de colectare 3 Centru, prin care s-au aprobat tarifele diferentiate de colectare si transport a deseurilor municipale si similare care vor fi aplicate de catre operatorul S.C. BRAI CATA S.R.L.
– Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara,, , astfel cum a fost modificat și completat.
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara” semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara;
– prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
– prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor;
-prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin 1 si alin 2 lit d,alin 7 lit s ,art.139 alin 1,art.196, alin.1, lit.a ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se mandatează reprezentantul U.A.T.BATRANA, dl HERCIU RADU ca în cadrul ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara,, să aprobe tarifele finale aplicate în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare din zona de colectare 3 Centru și încasate de către operatorul S.C. BRAI CATA S.R.L., incluzând costurile C.M.I.D., după cum urmează :
-Tarif deșeuri reziduale populație urban : 8,25 lei + TVA/pers/lună ( 6,79 lei + 1,46 lei costuri CMID)
– Tarif deșeuri reciclabile populație urban: 1,11 lei + TVA/pers/lună ( 0,93 lei + 0,18 lei costuri CMID)
-Tarif deșeuri reziduale populație rural : 4,58 lei + TVA/pers/lună ( 3,76 lei + 0,82 lei costuri CMID)
– Tarif deșeuri reciclabile populație rural : 1,23 lei + TVA/pers/lună ( 1,13 lei + 0,10 lei costuri CMID)
-Tarif deșeuri reziduale agenți economici și instituții publice : 443,75 lei + TVA/tonă ( 336,63 lei + 107,12 lei costuri CMID)
– Tarif deșeuri reciclabile agenți economici și instituții publice : 662,94 lei + TVA/tonă ( 527,74 lei + 135,20 lei costuri CMID)
Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara,Primarului comunei Batrana si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara

Batrana la 30 august 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Paveloni Gheorghe

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.