HOTĂRÂREA NR. 30/2021 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara, în anul 2021

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNEI BATRÂNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 30/2021
privind aprobarea valorificării masei lemnoase
din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara, în anul 2021

Consiliul Local al comunei Batrana întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2021
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana nr. 82/04.08.2021 prin care se propune aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara,in anul 2021;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.30/04.08.2021 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara,in anul 2021,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.85/20.08.2021 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.9/30.08.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local Batrana.
În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1) , art.6 alin.(1), art.13, art.20 alin.(7) și art.45 alin.(4) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, ale Amenajamentului silvic al comunei Batrana și cele ale Deciziilor Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva nr.566/16.10.2018 si nr.706/19.10.2020 precum si Actul de punere in valoare nr. 2100126501920 –partida 39/2021
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si alin (14), art. 139 alin. (1) , art. 196 alin.(1) lit.a),art.197 alin 4 si 5,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă volumul de masă lemnoasă ce poate fi recoltat în anul 2021 din fondul forestier al Comunei Batrana, în cotă de 399,06 m 3 din partida 39/2021.
Art.2. – Se aprobă valorificarea cotei prevăzute la art.1 , după cum urmează:
399,06 m 3 ca masa lemnoasa pe picior
Art.3. – Se aprobă ca volumul de masă lemnoasă pe picior, care va fi valorificat în anul 2021 – in cota de 399,06 m 3 din partida 39/2021 să fie vânduți la licitație către agenți economici.
Art.4.Volumul de masa lemnoasa destinat agentilor economici va fi oferit spre vanzare pe picior “prin licitatie publica,cu preselectie,de tipul licitatie publica inchisa”,in conformitate cu prevederile legale in vigoare privitoare la vanzarea masei lemnoase destinate agentilor economici,de catre prestatorul de servicii silvice,in baza contractelor de prestari servicii silvice incheiate intre comuna Batrana si Directia Silvica Hunedoara prin Ocolul Silvic Dobra.
Art.5. – Se aprobă ca prețurile de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează în cursul anului 2021 din fondul forestier al Comunei Batrana sa fie cele prevazute in Decizia nr.706/19.10.2020 privind mentinerea preturilor de referinta pentru anul de productie 2021 la nivelul preturilor de referinta aferente anului de productie 2020 aprobate prin Decizia nr. 566/2018,cuprinzand anexele nr.1-5 a Directorului General al RNP – Romsilva pe specii/grupe de specii, grade de acccesibilitate, sortimente dimensionate și natura produsului.
Art.6. – Se aprobă prețul de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa din fondul forestier al comunei Batrana in suma de 122 lei/m 3 pentru cota de 399,06 m3 din partida 39/2021.
Art.7. – Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta in conditiile Legii nr.554/2004
Art.8.- Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,Ocolului Silvic Dobra,primarului comunei Batrana si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei comunei Batrana.

Batrana la 30 august 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Paveloni Gheorghe

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.