H O T A R A R E A Nr. 32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 32/2021
privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana

Consiliul Local al comunei Batrana;
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana, cu nr.87/23.08.2021 la proiectul de hotărâre privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana,iniţiat de primarul comunei d-l Herciu Radu.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.32/23.08.2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana,iniţiat de primarul comunei d-l Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.88/30.08.2021 emis de compartimentul de resort precum si avizul favorabil cu nr.11/30.09.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
Tinand cont de :
– prevederile art.3, art.18 alin.(1) și art.24 din Ordonanța Guvernului cu nr. 21/2002 privind gospodărirea localitățiilor urbane și rurale,aprobată prin legea nr.515/2002,cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
– prevederile Ordonanței de Urgență Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile art.7 alin.(2) coroborat cu alin.(4) şi (12) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1) alin.(2) lit.”d”coroborat cu alin.(7), lit.”i”, lit.”s” și alin.14, art.139 alin.(3) lit.”i” ,art.196 alin.1 lit.”a”, art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- Prezenta hotărâre stabileste obligațiile, responsabilitățile și sancțiunile pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici, alte persoane juridice și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri și igienizare a comunei Batrana, pentru stabilirea unui climat de ordine și curățenie în toate satele componente, precum și în domeniul protecției mediului.
Art.2-Asigurarea și păstrarea curățeniei,ordinii pe teritoriul localitățiilor comunei,buna gospodărire și respectarea normelor de igienă, precum și protecția mediului,constituie o obligație fundamentală a instituțiilor publice, agențiilor economici, altor persoane juridice, precum și a cetățenilor.
Art.3.- Instituțiile publice, agenții economici și celelalte persoane juridice, au obligația să efectueze lucrări de întreținere și curățire a clădirilor aflate în proprietatea sau folosința lor, a anexelor acestora, a incintelor, precum și a împrejurimilor.
Art.4.-Cetățenii au obligația să asigurea îngrijirea și întreținerea locuințelor aflate în proprietatea sau folosința lor, a anexelor gospodărești, a curților ,împrejmuirilor și să păstreze ordinea și curățenia pe drumurile publice din zona locuințelor, a parcurilor, alei pietonale și în toate locurile publice.
Art.5.- Instituțiilor publice,agențiilor economici și celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligații:
a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;
f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
Art.6 .-Cetățeniilor le revin următoarele obligații:
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;
i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
k) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii.
Art.7.- Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:
să nu arunce și să nu depoziteze pe malurile cursurilor de apă, în albiile cursurilor de apă și în zonele din imediata aproprietre a acestora, deșeuri de orice fel, să nu introducă în acestea explozibile, tensiune electrică, narcotice sau alte substanțe periculoase;
să nu spele în apele naturale autovehicule, utilaje și ambalaje care au în conținut uleiuri, compustibili lichizi, lubrefianți, substanțe periculoase sau pesticide;
să nu degradeze drumurile publice de orice fel, șanțurile, podurile, podețele,sau alte bunuri din domeniul public,cu sau fără intenție:
Art.8.-Nerespectarea sau neindeplinirea obligațiilor stabilite în prezenta hotărâre atrage răspunderea contravențională și se sancționează cu amendă sau avertisment, astfel:
I.pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.5 se sancționează după cum urmează:
a) cu amendă sau avertisment de la 100 lei la 400 lei pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit.”a” și lit.”c”;
b) cu amendă sau avertisment de la 300 lei la 1000 lei pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit.”b” ,lit.”g” și lit.”h”;
c) cu amendă sau avertisment de la 200 lei la 500 lei pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit.”e” , și lit.”f”;
II. pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.6 se sancționează după cum urmează:
a) cu amendă sau avertisment de la 100 lei la 200 lei pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit.”a”, lit”c”, lit.”d” și lit.”k”;
b) cu amendă sau avertisment de la 200 lei la 500 lei pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit.”b” , lit.”g”, lit.”h” și lit.”i”;
c) cu amendă sau avertisment de la 200 lei la 800 lei pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit.”f” , și lit.”j”;
d) cu amendă sau avertisment de la 200 lei la 400 lei pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit.”e”;
III. pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.7 se sancționează după cum urmează:
a) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit.”a” și lit”c”;
b) cu amendă de la 300 lei la 600 lei pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit.”b”;
Art.9.-Constarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se poate face de către primar, agenții Postului de Poliție Batrana precum și de către ofițerii și subofițerii de poliție, precum și de către alte persoane împuternicite de primar prin dispoziție.
Art.10.-Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Art.11.-Primarul comunei Batrana , agenții Postului de Poliție Batrana, precum și persoanele împuternicite prin dispoziția primarului au obligația să asigure,conform legii, aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.12.- Prezenta hotărâre poate fi atacata conform procedurilor și termenelor prevăzute de Legea 554/2004 a contencuiosului administrativ,cu modificările și completările ulterioare.
Art.13.-Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Institutiei Prefectului judeţul Hunedoara, Postului de Poliție Batrana,Primarului comunei Batrana , se afişează la sediul Primăriei comunei Batrana și se publică pe pagina de internet a instituției, la adresa: www.primaria-batrina.ro, sectiunea monitorul oficial local.

Batrana la 30 septembrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Paveloni Gheorghe

SECRETAR GENERAL AL COMU NEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.