HOTĂRÂREA Nr. 27/ 2022 Privind aprobarea participării Comunei Batrana, județul Hunedoara, la „Programul Național de Redresare și Reziliență

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 27/ 2022
Privind aprobarea participării Comunei Batrana, județul Hunedoara, la „Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”, a Proiectului cu titlul ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara” și a cheltuielilor pentru implementarea acestuia

Consiliul local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în ședință extraordinară de indata din data de 27 iunie 2022.
Analizând referatul de aprobare nr.64/24.06.2022 întocmit de către Primarul comunei Batrana, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea participării Comunei Batrana, județul Hunedoara, la „Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”, a Proiectului cu titlul ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara” și a cheltuielilor pentru implementarea acestuia;
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.27/24.06.2022 privind aprobarea participării Comunei Batrana, județul Hunedoara, la „Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”, a Proiectului cu titlul ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara” și a cheltuielilor pentru implementarea acestuia,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.65/24.06.2022 al compartimentului financiar contabil precum si de avizul favorabil cu nr.29/27.06.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
Ținând cont că au fost respectate prevederile art.7 al Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică ,republicata ;
În conformitate cu prevederile:
Punctului I, subpunct I.1.4 din Anexele la Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, secțiunea ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan”, aprobat prin Ordinul M.D.L.P.A. nr.999/2022
Art.10 alin.(3) și alin.(7-8), Anexe 6 și 7 din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;
Art. prevederile art. 44 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Art.3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art.129 alin (2) lit.b), alin.(4) lit.d) ,art.139 alin (3) lit e), art.196 alin.1 lit.”a” ,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea Comunei Batrana, județul Hunedoara, la „Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan” în cadrul Proiectului cu titlul ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara”
Art.2. Se aprobă Proiectul cu titlul ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local.
Art.3. Se aprobă cheltuielile aferente Proiectului ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara”, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.Se aproba sustinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care asigura implementarea proiectului ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara”
Art.5. Se aprobă NOTA DE FUNDAMENTARE –Model F din ghidul de finantare „Programul Național de Redresare și Reziliență Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”.
Art.6. Împuternicește pe domnul Herciu Radu , primarul comunei Batrana, să reprezinte comuna în vederea finanțării și derulării proiectului prevăzut la Art.1, ca reprezentant legal al U.A.T. – Comuna Batrana.
Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Batrana, prin compartimentele de specialitate.
Art.8. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurilor și termenelor prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică:Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara, Primarului comunei Batrana, Compartimentului Financiar – Contabil,instituţiilor şi persoanelor interesate, la solicitarea acestora si se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul și pe pagina de internet a primăriei.

Batrana la 27 iunie 2022

Președinte de ședință
Contrasemnează
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.