HOTĂRÂREA Nr.25/2022 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Batrana să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.25/2022
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Batrana să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA modificarea Procedurii pentru facturarea utilizatorilor și a modului de facturare a cantităților transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor – C.M.I.D BÂRCEA MARE

Consiliul Local al comunei Batrana întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 iunie 2022
Analizând Referatul de aprobare nr.59/02.06.2022 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu din care reiese necesitatea aprobarii proiectului de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Batrana să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA modificarea Procedurii pentru facturarea utilizatorilor și a modului de facturare a cantităților transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor – C.M.I.D BÂRCEA MARE
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.25/02.06.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Batrana să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA modificarea Procedurii pentru facturarea utilizatorilor și a modului de facturare a cantităților transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor – C.M.I.D BÂRCEA MARE,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere :
-raportul de specialitate cu nr.61/10.06.2022 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.27/20.06.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local
– Adresa A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara nr.766/15.04.2022 prin care se comunică Nota de fundamentare nr. 728/12.04.2022 privind modificarea procedurii pentru facturare și proiectul procedurii de facturare modificată în vederea acordării unui mandat special reprezentantului U.A.T.Comuna Batrana să aprobe în cadrul ședinței Adunării Generale a Asociației modificarea Procedurii pentru facturare a utilizatorilor și a modului de facturare a cantităților transportate la C.M.I.D.Bârcea Mare,
– Hotărârea Consiliului Local al comunei Batrana nr.30/2022 pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin adiționarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Barcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018
– Hotărârea Adunării Generale a Asociaților implicați în zona de colectare 3 Barcea Mare,
-Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colecatre 3 Barcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018
– Ordonanța de urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanța de urgență nr. 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019,
– Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanței de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare,
– Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistemintegrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” semnat de către membrii A.D.I.S.I.G.D. județul Hunedoara;
Statutul A.D.I.S.I.G.D. județul Hunedoara, în vigoare ;
Prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin 1 si alin 2 lit d,alin 7 lit s ,art.139 alin 1,art.196, alin.1, lit.a ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1Se mandatează domnul primar Herciu Radu ca în numele și pentru U.A.T. Comuna Batrana să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara,,modificarea procedurii pentru facturarea utilizatorilor și a modului de facturare a cantităților transportate la C.M.I.D. Bârcea Mare, procedură de facturare prevăzută în Anexa 1 ,parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Batrana.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara,Primarului comunei Batrana si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul consiliului local si pe site-ul institutiei www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial Local.

Batrana la 20 iunie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.