HOTĂRÂREA Nr.24/2022 Pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 -„Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” Lot 3 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.24/2022
Pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect:
Lot 1 -„Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad”
Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”
Lot 3 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”

Consiliul Local al comunei Batrana ,întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 iunie 2022
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului nr.54/18.05.2022 prin care se propune aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 -„Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad”, Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”, Lot 3 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.24/18.05.2022 pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 -„Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad”, Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”, Lot 3 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tiand cont de :
-raportul de specialitate cu nr.58/02.06.2022 al secretarului general al comunei precum si de avizul favorabil cu nr.26/20.06.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local
– adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor județul Hunedoara,, având nr.987/18.05.2022, înregistrată la Primăria comunei Batrana sub nr.515/18.05.2022, prin care se solicită organizarea unei ședințe a Consiliului Local pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3 pe durată determinată și a documentelor suport, mandatarea reprezentantului U.A.T Batrana să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara aprobarea Documentației de atribuire și a documentelor suport, mandatarea Asociației ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să organizeze procedura de „negociere competitivă” și să încheie contractele de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3, mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru U.A.T. Batrana contractele pentru fiecare lot;
– Nota de fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr. 984/18.05.2022
– Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
-Ordonanța de urgență nr. 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, cu modificările și completările ulterioare;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistemintegrat de management al deșeurilor în județulHunedoara” semnat de către membrii A.D.I.S.I.G.D. Hunedoara;
– Statutul A.D.I.S.I.G.D. Hunedoara;
– Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor;
Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin 1 si alin 2 lit d,alin 7 lit s ,art.139 alin 1,art.196, alin.1, lit.a ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Documentele suport din care fac parte Strategia de contractare și declarația privind persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul A.D.I. S.I.G.D.-Hunedoara.
Art.2. Se aprobă Documentația de atribuire care conține:
Instrucțiunile pentru ofertanți;
Documentul descriptiv;
Proiectul de contract conținând clauzele contractuale obligatorii;
Formularele și modelele de documente.
Art.3.Se mandatează domnul Herciu Radu,primar al U.A.T. Batrana să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru aprobarea Documentelor suport și pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3.
Art.4. Se acordă mandat A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să organizeze procedura de „negociere competitivă” și să încheie contractele de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3.
Art.5. Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru U.A.T. Batrana , contractele pentru fiecare lot, după cum urmează:
Lot 1 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad”
Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”
Lot 3 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”
Art.6.Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Batrana
Art.7.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 8. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara,Primarului comunei Batrana si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara
Batrana la 20 iunie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Achiziții publice, Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.