H O T A R A R E A Nr. 23/ 2022 privind aprobarea actualizarii Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2022

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 23/ 2022
privind aprobarea actualizarii Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2022

Consiliul Local al comunei BATRANA ,Judeţul Hunedoara
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Bătrana cu nr.53/16.05.2022 prin care se propune aprobarea actualizarii programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana,judetul Hunedoara pentru anul 2022.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.23/16.05.2022 privind aprobarea actualizarii Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2022,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.57/30.05.2022 emis de compartimentul financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.25/20.06.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
In conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice,ale art.3 alin 2 ,art.11 alin 4 ,art 12, si ale art. 13, din HGR nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, ale Ordinului ANAP nr 281/2016,cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art.129 alin.2.lit ”b” ,alin.4. lit. „e”, art. 139 alin.1, art.196 alin.1 lit.”a” ,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aprobă actualizarea Programul anual de achiziţii publice al comunei Bătrana,judeţul Hunedoara pentru anul 2022, cu un nou obiectiv de investitii dupa cum urmeaza : Montat corp de iluminat cu panou fotovoltaic in satele Piatra ,Rachitaua si Fata Rosie,comuna Batrana prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Bătrana,compartimentului financiar contabil,Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primariei si pe site-ul www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial Local.

Bătrana la 20 iunie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel
Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.