R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA Nr. 26 /2022
privind aprobarea cheltuielilor ce se efectuează din bugetul local pentru organizarea activităţii culturale ” Nedee padureneasca in comuna Batrana”, din 24 iulie 2022

Având în vedere referatul de aprobare cu nr.60 din 06.06. 2022 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea cheltuielilor ce se efectuează din bugetul local pentru organizarea activităţii culturale” Nedee padureneasca in comuna Batrana”din 24 iulie 2022;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.26/06.06.2022 privind aprobarea cheltuielilor ce se efectuează din bugetul local pentru organizarea activităţii culturale ” Nedee padureneasca in comuna Batrana”, din 24 iulie 2022,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.62/10.06.2022 al compartimentului financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.28/20.06.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
Tinand cont de prevederile art.20 alin.1.lit.”h” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit.”d”coroborat cu alin.(7),lit.”d”, alin.(14) ,art. 139 alin.(1) , art.196 alin.(1) lit.”a”, art.197 alin (4) si (5),art.198 alin (1) si (2) si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :
Art.1.-Aproba activitatea culturala , Nedee padureneasca in comuna Batrana , ce se va desfăşura în data de 24 iulie 2022.
Art.2.-Aproba alocarea sumei de 20.000 lei prevăzută în bugetul local pentru sărbătorirea Nedeei padurenesti in comuna Batrana,la Cap.67.02. „Cultură Recreere şi Religie” alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei ,la care se adaugă veniturile provenite din sponsorizări cu aceiaşi destinaţie.
Art.3. – Prezenta hotărâre poate fi contestata în termenul si condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara, Primarului, compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Batrana şi se afişează la sediul Consiliului local al comunei Batrana.

Batrana la 20 iunie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.