HOTĂRÂREA NR.25/2021 privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.25/2021
privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA

Consiliul Local al Comunei Batrana, Judeţul Hunedoara,
Examinand referatul de aprobare înregistrat sub nr.68/10.06.2021 prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu., prin intermediul căreia se propune asocierea Comunei Batrana, prin Consiliul Local, cu unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara în vederea constituirii unei asociații de dezvoltare intercomunitară.
Tinand cont de proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate al secretarului general al comunei Batrana cu nr.69/14.06.2021 precum si avizul favorabil cu nr.4/29.06.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Avand in vedere dovada de disponibilitate denumire, nr. 189546 din 26.03.2021 eliberată de Ministerul Justiţiei.
Tinand cont de :
– prevederile art.136 alin.2 şi alin.4 din Constituţia României nr.1/2003, republicată;
– prevederile art.5-7 și art.20-272 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art.1, precum și anexele nr.1-2 din Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru
aprobarea actului constitutiv cadru și al statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
– dispozițiile art.1 alin.2 lit.f1, art.1 alin.3-4, art.2 lit.a și lit.v, art.4, art.6, art.8 – art.10, art.29 si art.33 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și
completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art.21, art.24-25 şi art.28 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
– prevederile art.19 alin.1 lit.a, art.20 alin.1, art.30, art.35 și art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local ;
In temeiul prevederile art. 86 alin e,art.89 alin 1 si alin 2,art. 129 alin 2 lit d si alin 8 lit c ,art.139 alin 1 si alin 3 lit f,art.196 alin 1 lit a ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. (1) Se aprobă asocierea Comunei Batrana , prin Consiliul Local al Comunei Batrana,în vederea constituirii „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA” cu unitățile administrativ-teritoriale din județul Hunedoara prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, având ca obiect de activitate realizarii în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional de infrastructură, investiţii publice sau private, în servicii comunitare de utilităţi publice, educaţie, sănătate, mediu, turism, sport, ori furnizarea în comun a unor servicii publice locale de calitate şi eficiente.
Art.2.Se aprobă Actul Constitutiv si Statutul „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA” precum si datele de identificare ale reprezentantului Comunei BATRANA la Adunarea Generala a ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA, conform Anexelor nr.2-3-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA”, va avea sediul în Comuna Ghelari, strada Rusca, nr.5A, județul Hunedoara,
Art. 4. (1) Se aprobă participarea comunei Batrana , prin Consiliul Local al comunei Batrana la constituirea patrimoniului inițial al „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA” în cuantum de 2500 (douamiicincisutelei) lei.
(2)Se aprobă cotizația anuală a Comunei Batrana la susținerea activităților Asociației, în cuantum de 1.5 lei/locuitor/luna al Comunei Batrana
Art.5.Se împuternicește Primarul Comunei Batrana, domnul Herciu Radu, să semneze în numele și pentru Comuna Batrana Actul Constitutiv și Statutul „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA
Art. 6. Se desemnează domnul primar Herciu Radu, să reprezinte Comuna Batrana în cadrul „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA”.
Art.7. Se mandatează ca în numele nostru şi pentru noi, să desfăşoare procedura la Notar şi Judecatoria Hunedoara, de dobândire a personalităţii juridice, înscrierea Asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare consilier juridic, Ţent Sergiu, cetăţean român, născut la data de 15.03.1964 în Ghelari, jud. Hunedoara, domiciliat în sat Ghelari, str. Valea Caselor nr. 19, posesor al C.I. seria HD nr. 887739, eliberată de SPCLEP la data de 19.02.2018.
Art.8 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, primarului comunei Batrana şi ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primariei si pe site-ul www.primaria-batrina.ro

Bătrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.