HOTĂRÂREA NR.22/2021 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,.

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.22/2021
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,.

Consiliul Local al comunei Batrana;
Având în vedere referatul de aprobare nr.62/21.05.2021 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.22/21.05.2021 prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere:
Raportul de specialitate cu nr.65/07.06.2021 al compartimentului de resort precum si avizul favorabil cu nr.1/29.06.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
-Adresa nr.1094/19.05.2021 care conține atașat Nota de fundamentare nr.1093/19.05.2021 și Proiectul Notificării de Încălcare, transmisă de către aparatul tehnic al A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara și înregistrată la U.A.T Batrana cu nr.563/19.05.2021
– Nerespectarea obligațiilor asumate prin Contractul de delegare nr. 1760//760/27.11.2018 de către Operatorul de colectare și transport desemnat prin Raportul procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, judeţul Hunedoara, din cadrul proiectului„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor înJudeţul Hunedoara”,
-Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare având nr.1760/760/27.11.2018,
– Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara,, , astfel cum a fost modificat și completat,
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara.
Ținând seama de prevederile legale în materie,respectiv:
-dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,cu modificările şi completările ulterioare,
-dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare,
-dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,
-dispozițiile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
-dispozițiile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare
-dispozițiile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare
-dispozițiile Legii nr. 211/2011privind regimul deșeurilor,cu modificările și completările ulterioare
-dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit d si alin 7 lit s ,art.139 alin 1 ,art.196 alin 1 li a ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art.1- Se mandatează reprezentantul UAT Batrana,dl Herciu Radu ca în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara,,să aprobe demararea procedurii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Barcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018, emiterea Notificării de Încălcare și împuternicirea Președintelui Asociației să semneze Notificarea de Încălcare.
Art. 2 -La expirarea termenului de 90 de zile acordat prin Notificare operatorului în vederea remedierii, se va face o analiză a situației concrete, a remedierilor realizate, a propunerilor înaintate de operator și/sau a obligațiilor neîndeplinite de către acesta ori îndeplinite necorespunzător.
Art. 3 – Aparatul tehnic al Asociației va înainta un rezumat al situației finale fiecărui membru asociat al Zonei de colectare 3 Centru/Bârcea Mare la expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana ,secretarului general al comunei si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara,, ;

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.