HOTĂRÂREA NR. 21/2021 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BATRANA

HOTĂRÂREA NR. 21/2021
privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana, judetul Hunedoara

Consiliul Local al Comunei Batrana, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2021
Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.58/06.05.2021 cu privire la necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea structurii organizatorice a unitatii administrativ-teritoriale,prin aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara,intocmit de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.21/06.05.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.60/10.05.2021 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.597/28.05.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Ţinând cont de prevederile art.370,art.371,art.372,art.385 alin (3),art.409 alin (1) si art.534 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 1administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum și de prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
Luând în considerare referatul de aprobare prin care se impune aprobarea noii organigrame si a statului de functii datorita mai multor modificări în cadrul Primăriei comunei Batrana dupa cum urmeaza:
– în urma concursului de promovare in functia publica de conducere specifica de secretar general al comunei Batrana din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara , organizat în data de 28.01.2021 , doamna Barb Camelia Cosmina a fost declarată admisa, conform raportului final nr.157/28.01.2021, întocmit de comisia de examinare;
-tinand cont de Dispozitia nr.5/01.02.2021 privind modificarea raportului de serviciu prin promovare al d-nei Barb Camelia Cosmina în funcţia publica de conducere specifica de secretar general al comunei Batrana din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara
-tinand cont de Dispozitia nr.33/30.10.2020 privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Pascotesc Ciprian Sergiu,functionar public de executie,clasa I,grad professional asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara ca urmare a urmare a alegerii intr-o functie de demnitate publica si totodata respectand prevederile HCL nr.27/2020 privind alegerea viceprimarului comunei Batrana
Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului judetul Hunedoara cu nr.2704/25.03.2021 referitoare la numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,care este de 10 posturi.
Tinand cont de adresa cu nr.3607/23.04.2021 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara prin care se solicita reanalizarea HCL nr.14/2021 si procedarea dupa caz la revocarea/modificarea/completarea corespunzatoare a acesteia conform prevederilor legale in materie.
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1) , art. 196 alin. (1) lit. ”a”,art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana conform Anexei nr.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 .Se aproba statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana conform Anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Primarul Comunei Batrana, prin compartimentele de specialitate.
Art.4. La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotararii se revoca HCL nr.14/2021 privind aprobarea modificarii organigramei,a statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara
Art.5 La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari,se abroga Hotararea Consiliului Local al comunei Batrana nr.28/2019 prin care a fost aprobata organigrama,statul de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Batrana.
Art.6 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Primarului Comunei Batrana,, Compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Batrana și se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul Primariei si pe site-ul institutiei www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial Local

Batrana la 28 mai 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


[pdf-embedder url=”https://primaria-batrina.ro/wp-content/uploads/2021/05/Anexa-nr-1-la-HCL-nr.21-din-28-mai-2021.pdf” title=”Anexa nr 1 la HCL nr.21 din 28 mai 2021″]

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.