HOTĂRÂREa NR.2/2022 Privind revocarea Hotararii Consiliului Local Batrana nr.46/2021 privind clasificarea unui drum de interes local de pe razaUAT Batrana in drum comunal ,actualizarea datelor cadastrale si a insusirii in domeniul public al comunei Batrana ,judetul Hunedoara , a suprafetei reale a imobilului care are destinatia de drum de interes local

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREa NR.2/2022
Privind revocarea Hotararii Consiliului Local Batrana nr.46/2021 privind clasificarea unui drum de interes local de pe razaUAT Batrana in drum comunal ,actualizarea datelor cadastrale si a insusirii in domeniul public al comunei Batrana ,judetul Hunedoara , a suprafetei reale a imobilului care are destinatia de drum de interes local

Consiliul Local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara;
Analizand referatul de aprobare nr.2/07.01.2022 intocmit de catre primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu din care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotararii privind revocarea Hotararii Consiliului Local Batrana nr.46/2021 privind clasificarea unui drum de interes local de pe raza UAT Batrana in drum comunal ,actualizarea datelor cadastrale si a insusirii in domeniul public al comunei Batrana ,judetul Hunedoara , a suprafetei reale a imobilului care are destinatia de drum de interes local.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.2/07.01.2022 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Batrana nr.46/2021 privind clasificarea unui drum de interes local de pe razaUAT Batrana in drum comunal ,actualizarea datelor cadastrale si a insusirii in domeniul public al comunei Batrana ,judetul Hunedoara , a suprafetei reale a imobilului care are destinatia de drum de interes local,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.4/10.01.2022 al secretarului general al comunei precum si avizul faborabil cu nr.4/31.01.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
Avand in vedere HG nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice,Anexa nr.2.22 Reteaua de drumuri judetene din judetul Hunedoara,punctul 36 DJ 688 Dobra(DN 68A)-Mihaiesti-Roscani-Batrana 0+000 35+800 35,800 km si aspectele semnalate de catre Institutia Prefectului judetul Hunedoara ,este necesara aoptarea unei hotaraii de revocare a Hotararii Consiliului Local Batrana nr.46/2021 privind clasificarea unui drum de interes local de pe razaUAT Batrana in drum comunal ,actualizarea datelor cadastrale si a insusirii in domeniul public al comunei Batrana ,judetul Hunedoara , a suprafetei reale a imobilului care are destinatia de drum de interes local.
Tinand cont de :
-documentatia cadastrala intocmita de catre topograf autorizat Gavrila Ana Maria,certificat de autorizare Seria RO-HD-F Nr.0200,din care rezulta suprafata reala a imobilului rezultata din masuratori;
-pozitia nr.5 din Anexa nr.22 Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Batrana la Hotararea Guvernului nr.1352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara,precum si al municipiilor,oraselor si comunelor din judetul Hunedoara,cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza prevederilor :
-art.5 lit c,art.8, alin. 1, lit. a (i) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Anexa nr. 22 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Batrana ,judetul Hunedoara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara, cu modificarile si completarile ulterioare ;
– art.10 alin2 ,art.41alin 4 dinLegea nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art.23 lit b din anexa la Ordinul 700/2014privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art.858,art.861,art.876 alin 1 sialin 3,art.879 alin 1 si art.884 din Legea nr.287/2009 privindCodulCivil,republicata,cumodificarilesicompletarileulterioare.
-art.286 alin.1 si alin.4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-HG nr.1079/2006 privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Hunedoara si in administrarea consiliilor locale ale acestora.
-Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ,republicată;
In temeiul art.129 alin 1 si alin 2 lit.c si alin 6 ,art.139 alin. 3 lit.g ,art.196 alin.1 lit.a,art.197 alin 4 si alin 5,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul dministrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1.- Se aproba revocarea Hotararii Consiliului Local Batrana nr.46/2021 privind clasificarea unui drum de interes local de pe razaUAT Batrana in drum comunal ,actualizarea datelor cadastrale si a insusirii in domeniul public al comunei Batrana ,judetul Hunedoara , a suprafetei reale a imobilului care are destinatia de drum de interes local
Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Batrana , prin compartimentele specializate din cadrul Primariei comunei Batrana.
Art.3.Prezenta hotarare se poate contesta in instanta de contencios administrativ competent potrivit Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.–Prezenta hotarare se comunică : Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul instituiei www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial Local

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti:7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


3

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.