HOTĂRÂREA NR.15/2022 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna BATRANA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.15/2022

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna BATRANA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.G.D. Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L.

Consiliul Local al comunei Batrana , reunit în şedinţa ordinara din data de 31 martie 2022
Având în vedere următoarele:
-referatul de aprobare cu nr. 28/03.03.2022 din care rezulta necesitatea aprobarii hotararii privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna BATRANA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.G.D. Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L,intocmit de catre primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
-proiectul de hotarare cu nr.15/03.03.2022 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna BATRANA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.G.D. Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
-raportul de specialitate cu nr.33/18.03.2022 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.17/31.03.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
– adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara,,nr. 386/02.03.2022 privind punerea la dispoziție de către aparatul tehnic al Asociației a unei Note de fundamentare ,în conformitate cu prevederile art. 89 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare ,înregistrata la UAT Comuna Batrana .sub nr.265/03.03.2022
-nota de fundamentare elaborată de către aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară,, Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara,, având nr. 357/28.02.2022, înregistrata la Primăria comunei Batrana sub nr265/03.03.2022, prin care se solicita organizarea unei ședințe a Consiliului local, în vederea aprobării încheierii Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, constând în : colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.G.D. Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L.
-Proiectul Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Marenr. 1760/760/27.11.2018 atașat Notei de fundamentare nr. 357/28.02.2022
– Corespondența purtată între A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara și Consiliul Județean Hunedoara, astfel cum a fost atașată Notei de fundamnetare nr. 357/28.02.2022,
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara;
Statutul A.D.I.S.I.G.D.-HUNEDOARA, astfel cum a fost actualizat și modificat ;
Prevederile art. 8 alin. 3 lit. d^2), art. 10 alin. 5) și alin. (5^1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. 35 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, constând în : colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.G.D. Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L.
-prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin 1 si alin 2 lit d,alin 7 lit s ,art.139 alin 1 ,art.196 alin 1 lit a ,art.197 alin 4 si alin 5,art.199 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se mandatează domnul Herciu Radu ,primar al Comunei Batrana ca in numele si pentru Comuna Batrana sa aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor,, judetul Hunedoara încheierea Actului additional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare.
Art. 2.Toate celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare sunt și raman valabile.
Art. 3.Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor,, Hunedoara să semneze în numele si pentru UAT Comuna Batrana .Actul aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, constând în : colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare nr. 1760/760/27.11.2018, Act aditional prevăzut în Anexa 1 la prezenta hotărâre,parte integranta din aceasta.
Art.4.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara,Primarului comunei Batrana si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Batrana si pe site-ul institutiei www.primaria-batrina.ro.

Batrana la 31 martie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.