HOTARAREA NR. 14 /2022 privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana, pe intreaga durata a mandatului de ales local

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 14 /2022
privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana, pe intreaga durata a mandatului de ales local

Consiliul local al comunei Batrana , judeţul Hunedoara;
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Batrana cu nr. 27/23.02.2022 , prin care se propune nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana pe intreaga durata a mandatului de ales local, în scopul îndeplinirii atribuţiilor evaluatorului, prevăzute de lege şi a respectării prevederilor legale în materie;
Tinand cont de proiectul de hotarare nr.14/23.02.2022 initiat de primarul comunei Batrana privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana pe intreaga durata a mandatului de ales local.
Avand in vedere raportul compartimentului financiar contabil cu nr. 30/14.03.2022, prin care se propune nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana pe intreaga durata a mandatului de ales local, în scopul îndeplinirii atribuţiilor evaluatorului, prevăzute de lege şi a respectării prevederilor legale în materie precum si avizul favorabil cu nr.16/31.03.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local Batrana;
Tinand cont de adresa cu nr.1873/23.02.2022 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara precum si de adresa cu nr.790961/21.02.2022 a Directiei Generale pentru Relatiile cu Institutiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. (e), alin. (6), art. 15, alin. 1 , lit. b , art. 16 şi art. 22 din anexa 6 la la O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.5 , lit.ee , art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), art. 485 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTÂRÂȘTE:

Art. 1 Se nominalizează consilierii locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana , pe intreaga durata a mandatului de ales local, după cum urmează:
1.Paveloni Gheorghe
2.Balint Radu Cornel

Art.2. Evaluator al activitatii secretarului general al comunei Batrana,va fi o comisie de evaluare,din care vor face parte si consilierii nominalizati la art.1 din prezenta hotarare,ce isi vor indeplini atributiile in cadrul acesteia pe intreaga durata a mandatului de ales local,comisia urmand a fi constituita prin dispozitia primarului comunei Batrana,in conditiile legii.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Batrana şi comisia de evaluare, ce va fi constituită prin dispoziţia acestuia.
Art.4 Consilierii locali prevăzuti la art. 1 vor stabili obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de atingere a acestora, pentru perioada mandatului lor de ales local, iar evaluarea o vor realiza doar pentru această perioadă.
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, în conditiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana,persoanelor nominalizate la art.1 si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Batrana.

Batrana la 31 martie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate simpla,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.