HOTĂRÂREA NR.10/2022 privind aderarea comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA

HOTĂRÂREA NR.10/2022
privind aderarea comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara

Consiliul local al comunei Batrana;
Analizând referatul de aprobare cu nr.20/03.02.2022 privind aderarea Comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.10/03.02.2022 privind aderarea Comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere Hotararea nr.9/2022 a Consiliului Local Batrana privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.22/07.02.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si de avizul favorabil cu nr.12/28.02.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale OG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii , cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art. 89 alin 1 -8 ,art.129 alin 2 lit e), alin 9 lit a), alin. 14 , art. 139 alin 1 ,art.196 alin 1 lit a),art.197 alin 4 si alin 5,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 – Aprobă aderarea Comunei Batrana,prin Consiliul Local al comunei Batrana la Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara
Art.2 –Isi insușește Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara ,conform anexelor nr.1-2 ,care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. – Împuterniceşte pe primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu,să semneze cererea de adeziune la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara
Art.4. – Împuterniceşte pe primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu,să reprezinte Comuna Batrana in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii nr.554/2004 a contenciosului administrative,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică :Institutiei Prefectului judetul Hunedoara, Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara
,primarului comunei Batrana si compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 28 februarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Anunțuri, Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.