H O T A T A R A R E A NR. 15/2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T A T A R A R E A NR. 15/2020
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Consiliul local al comunei BĂTRANA, Judeţul Hunedoara
Analizând referatul de aprobare cu nr.43/09.04.2021 prezentat de primarul comunei Bătrana ,dl Herciu Radu cu privire la indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.15/09.04.2021 cu privire la indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.46/12.04.2021 al compartimentului impozite si taxe precum si avizul favorabil cu nr.452/16.04.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal 2020 de 2,6 % comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Având în vedere prevederile Titlului IX privind impozitele şi taxe locale ,art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
În temeiul dispoziţiilor art.129,alin2,lit”b”şi alin(4) lit „c” ,art.139 alin 3 lit”c” , art.196 alin 1 lit.”a”,art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1)Se aprobă pentru anul fiscal 2022 indexarea impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili,persoane fizice si juridice,care consta intr-o anumită sumă în lei sau care au fost stabilite pe baza unei anumite sume in lei ,cu rata inflației de 2,6 % fata de impozitele si taxele locale datorate de contribuabili,persoane fizice si juridice,pentru anul fiscal 2021,asa cum au fost aprobate prin HCL nr.29/2020
(2) Limitele amenzilor prevazute la art.493 alin (3) si (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare,se actualizeaza pentru anul fiscal 2022 cu rata inflatiei de 2,6 %
Art.2.Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01 ianuarie 2022 și va completa Hotarârea de Consiliul Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei comunei Bătrana şi în locurile publice din localităţile componente comunei si se comunica:Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,Primarului comunei Batrana si compartimentului impozite si taxe .

Bătrâna 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Anunțuri, Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.