H O T A R A R E A Nr. 36/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 36/2021
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021
a bugetului local al comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.98/08.10.2021 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.36/08.10.2021 cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.101/13.10.2021 al compartimentului financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.15/28.10.2021 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 1 si alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139, art.196 alin.1. lit.”a”,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul III- 2021, la venituri în sumă totală de 1.314.621 lei, din care la secţiunea de funcţionare 1.265.631 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 48.990 lei, conform anexei nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. -Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul III-2021, la cheltuieli în sumă totală de 554.249 lei din care la secţiunea de funcţionare 505.259 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 48.990 lei, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare ,cu un excedent de 760.372 lei.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrâna la 28 octombrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Paveloni Gheorghe

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


[pdf-embedder url=”https://primaria-batrina.ro/wp-content/uploads/2021/11/anexa_HCL-36-din-28-oct-2021.pdf” title=”anexa_HCL 36 din 28 oct 2021″]

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Bilanțuri contabile, Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.