H O T A R A R E A Nr. 3/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 3/2022
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV- 2021
a bugetului local al comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.5/10.01.2022 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.3/10.01.2022 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.9/17.01.2022 al compartimentului financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.5/31.01.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 1 si alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139, art.196 alin.1. lit.”a”,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul IV- 2021, la venituri în sumă totală de 1.862.824 lei, din care la secţiunea de funcţionare 1.007.834 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 854.990 lei, conform anexei nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. -Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul IV-2021, la cheltuieli în sumă totală de 1.590.817 lei din care la secţiunea de funcţionare 735.827 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 854.990 lei, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare ,cu un excedent de 272.007 lei.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrâna la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


ANEXA NR.2 LA
HCL NR.3/2022
CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM IV 2021
DETALIEREA CHELTUIELILOR
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
FELUL INDICATORULUI CREDITE CREDITE PLATI
BUGETARE BUGETARE EFECTUATE
INITIALE DEFINITIVE

A CHELTUIELI TOTAL 996.500 996.500 735.827
din care:
1.AUTORITATI PUBLICE 876.500 876.500 617.421
2.CULTURA,RECREERE SI RELIGIE 20.000 20.000 20.000
3.ASIG.SI ASIST SOCIALA 100.000 100.000 98.406

AUTORITATI PUBLICE 876.500 876.500 617.421
Cheltuieli total 876.500 876.500 617.421
Cheltuieli curente 876.500 876.500 617.421
din care:
10.Ch.de personal 550.000 550.000 481.486
– 10.01.ch cu salariile 536.000 536.000 470.965
01salarii de baza 467.000 467.000 408.480
12ind consilieri 65.000 65.000 59.185
13 dr de delegare___________________ 4.000 4.000 3.300
10.02 vouchere de vacanta _________________ 0_________ __ 0___________ 0
10. 07 Contr asiguratorie pentru munca 14.000 14.000 10.521
20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 326.500 326.500 135.935
20.01 Ch.pt intretinere 81.500 81.500 58.005
01Furnituri birou 6.000 6.000 2.148
03Incalzire 7.000 7.000 4.912
05 Carburanti 7.000 7.000 6.000
08Posta,telefon 2.500 2.500 1412
09Materiale si pres serv 29.000______ 29.000____ _ 26.429
30 Alte bunuri si serv 30.000 30.000 17.104
20.02.Reparatii curente 70.000 70.000 0
20.06Deplasari 20.000 20.000 9.939
20.11.Carti 2.500 2.500 2.214
20.30Alte cheltuieli 152.500 152.500 65.777

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE 20.000 20.000 20.000
Cheltuieli total 20.000 20.000 20.000
20.02 Reparatii curente 20.000 20.000 20.000

ASIG SI ASISTENTA SOCIALA 100.000 100.000 98.406
Cheltuieli total 100.000 100.000 98.406
57 Ajutoare sociale 100.000 100.000 98.406

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1 LA
HCL NR. 3 /2022

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM IV- 2021
PARTEA DE VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
FELUL VENITULUI PREVEDERI PREVEDERI INCASARI
BUGETARE BUGETARE REALIZATE
INITIALE DEFINITIVE

A VENITURI TOTAL 996.500 996.500 1.007.834
VENITURI CURENTE 996.500 996.500 1.007.834
Venituri fiscale 1.771.400 1.771.400__ _____1.007.834
Impozite directe 41.900 41.900 41.041
Imp.si taxe de la populatie 31.850 31.850 30.608
din care
Imp.pe cladiri PF 3.200 3.200 2.979
Imp.pe cladiri PJ 400 400 473
Imp teren PF 1.650 1.650 1.513
Imp.teren PJ 100 100 3.617
Imp teren extravilan 26.500 26.500 22.026
Tmt persoane fizice 8.650 8.650 8.049
Tmt persoane juridice 400 400 337
Alte impozite si taxe 1.000 1.000 2.047
Venituri nefiscale – 774.900 -774.900 -762.855
Venituri din amenzi 1.100 1.100 3.090
Venituri din prestari servicii_____________ 80.000_________ 80.000____ 89.045
Taxe judiciare de timbru____________________0___________________0___________ ____ 0
Taxe extrajudiciare de timbru 0 0 0
Imp pe veniturile din transferul propr__________0___________________0____________ ____0
-Varsaminte din Sf_____________ ___ -856.000________ -856.000___ _ -854.990
B PRELEVARI DIN BUG DE STAT 1.729.500 1.729.500 1.729.648
din care:
Cote def din imp pe venit 19.000 19.000 19.148
Cote defalcate din imp 395.000 395.000 395.000
Sume rep din fondul la dispozitia CJ 42.500 42.500 42.500
Sume def din TVA pt echilibrare 1.192.000 1.192.000 1.192.000
Sume def din TVA pt ch descentralizate 81.000 81.000 81.000

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.2 LA
HCL NR. 3/2022

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM IV 2021
DETALIEREA CHELTUIELILOR
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
FELUL INDICATORULUI CREDITE CREDITE PLATI
BUGETARE BUGETARE EFECTUATE
INITIALE DEFINITIVE

A CHELTUIELI TOTAL 856.000 856.000 854.990
din care:
1.AUTORITATI PUBLICE 50.000 50.000 48.990
2.TRANSPORTURI 806.000 806.000 806.000

AUTORITATI PUBLICE 50.000 50.000 48.990
Cheltuieli total 50.000 50.000 48.990
71.30Alte active fixe 50.000 50.000 48.990

TRANSPORTURI 806.000 806.000 806.000
Cheltuieli total 806.000 806.000 806.000
71.30 Alte active fixe 806.000 806.000 806.000

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1 LA
HCL NR.3/2022

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM IV 2021
PARTEA DE VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

FELUL VENITULUI PREVEDERI PREVEDERI INCASARI
BUGETARE BUGETARE REALIZATE
INITIALE DEFINITIVE

A VENITURI TOTAL 856.000 856.000 854.990
VENITURI CURENTE 856.000 856.000 854.990 Venituri nefiscale 856.000 856.000 854.990
Varsaminte din SF 856.000 856.000 854.990

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Bugetul pe resurse financiare, Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.