DISPOZIŢIA NR.14/2022 privind desemnarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana responsabila cu protecția mediului

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.14/2022
privind desemnarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana responsabila cu protecția mediului

Primarul Comunei Batrana , judeţul Hunedoara,
Având în vedere referatul nr. 70/05.07.2022 privind desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Batrana responsabila cu protecția mediului, intocmit de catre secretarul general al comunei.
Tinand cont de Raportul de inspectie intocmit de catre Comisariatul Judetean Hunedoara al Garzii de Mediu prin care se solicita desemnarea unei persoane responsabila cu protectia mediului.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 155 alin(1) lit.d și alin.5 lit.e, art. 196 alin.(1) lit. b, art. 197 alin. (4) și (5), art. 199 alin.(1) și alin.(2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE:

Art.1.- Se desemnează domnul Pascotesc Ciprian Sergiu, având functia de viceprimar in aparatul de specialitate al primarului, ca persoana responsabila cu protectia mediului la nivelul Primăriei Comunei Batrana
Art.2.- Prezenta dispoziţie poate fi contestată la instanta de contencios-administrativ în condiţiile Legii contenciosului adminstrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.- Prezenta dispoziţie se comunică: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana ,domnului Pascotesc Ciprian Sergiu și se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei.

Batrana la 06 iulie 2022
Primar,
Herciu Radu

Contrasemneaza ,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Dispoziții de primar, Toate documentele publice.