HOTĂRÂREA NR. 24/2021 Privind aprobarea achizitionarii unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatii autoritatilor publice locale la nivelul comunei Batrana, judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 24/2021
Privind aprobarea achizitionarii unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatii autoritatilor publice locale la nivelul comunei Batrana, judetul Hunedoara

Consiliul Local al comunei Batrana,
Examinând referatul de aprobare nr.64/04.06.2021 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu, prin care se propune aprobarea achizitionarii unui autoturism pentru buna desfasurare a activitatii autoritatilor publice locale la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.24/04.06.2021 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatii autoritatilor publice locale la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.67/10.06.2021 al compartimentului financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.3/29.06.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
In conformitate cu art.5 din Ordonanta Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Tinand cont de prevederile art.67 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere prevederile HCL nr.11/2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Batrana si estimarile pentru anii 2022-2024 precum si prevederile HCL nr.18/2021 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice al comunei Batrana,judetul Hunedoara,pe anul 2021.
In temeiul prevederilor art.129 alin 1,art.139 alin 1,art.196 alin 1lit a,art.197 alin 4 si 5,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:
H O T A R A S T E :
Art.1.Se aproba achizitionarea unui autoturism cu o capacitate cilindrica de pana la 1600 cmc,in limita sumei de 18.000 euro,inclusiv TVA , necesar pentru buna desfasurare a activitatii autoritatilor publice locale la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Batrana şi de compartimentul financiar contabil.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în conditiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Batrana.

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.