HOTĂRÂREA NR. 13/2022 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana, judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BATRANA

HOTĂRÂREA NR. 13/2022
privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana, judetul Hunedoara

Consiliul Local al Comunei Batrana, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2022.
Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.26/21.02.2022 cu privire la necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea structurii organizatorice a unitatii administrativ-teritoriale,prin aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara,intocmit de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.13/21.02.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.31/15.03.2022 al secretarului general al comunei precum si de avizul favorabil cu nr.15/31.03.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
Ţinând cont de prevederile art.370,art.371,art.372,art.385 alin (3),art.409 alin (1) si art.534 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum și de prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare.
Tinand cont de adresa Institutiei Prefectului judetul Hunedoara cu nr.2654/18.03.2022 referitoare la numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,care este de 10 posturi.
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1) , art. 196 alin. (1) lit. ”a”,art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana conform Anexei nr.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 .Se aproba statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana conform Anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Primarul Comunei Batrana, prin compartimentele de specialitate.
Art.4 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Primarului Comunei Batrana,, Compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Batrana și se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul Primariei si pe site-ul institutiei www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial Local.

Batrana la 31 martie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Organigrama, Toate documentele publice.