H O T A R A R E A Nr. 28/2022 privind acordarea titlului de-“ Cetatean de onoare al comunei Batrana”, judetul Hunedoara, domnului Nistor Laurentiu

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 28/2022
privind acordarea titlului de-“ Cetatean de onoare al comunei Batrana”,judetul Hunedoara, domnului Nistor Laurentiu

Consiliul Local al comunei BATRANA ,Judeţul Hunedoara
Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Bătrana cu nr.66/24.06.2022 prin care se propune acordarea titlului de-“ Cetatean de onoare al comunei Batrana”,judetul Hunedoara, domnului Nistor Laurentiu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.28/24.06.2022 privind acordarea titlului de-“ Cetatean de onoare al comunei Batrana”,judetul Hunedoara, domnului Nistor Laurentiu,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.67/24.06.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si de avizul favorabil cu nr.30/27.06.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
In conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Statutul comunei Batrana,aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.17/2011 precum si Regulamentul privind conferirea titlului de –„ Cetatean de onoare al comunei Batrana” si a altor distinctii personalitatilor cu merite deosebite aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.18/2011 prin care au fost stabilite categoriile de personalitati indreptatite sa primeasca titlul de cetatean de onoare,procedura acordarii si inmanarii precum si posibilitatea retragerii titlului de cetatean de onoare.
In temeiul art.129 alin 1 si alin.13, art. 139 alin.1 , art.196 alin.1 lit.”a” ,art.197 alin 4 si 5 ,art.199 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E :

Art.1.-Acorda titlul de „CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI BATRANA”,judetul Hunedoara,domnului Nistor Laurentiu.
Art.2.-Titlul de” Cetatean de onoare al comunei Batrana”,judetul Hunedoara ii confera domnului Nistor Laurentiu toate drepturile prevazute in Statutul comunei Batrana si in Regulamentul pentru acordarea titlului de „Cetatean de onoare al comunei Batrana”,judetul Hunedoara,conform HCL nr.18/2011
Art.3 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.544/2004
Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara , primarului comunei Bătrana, persoanei nominalizate la art.1 şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primariei.
Bătrana la 27 iunie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti – din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:
Voturi impotriva:
Abtineri:

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.